Ne

Neai, „Dívky“, pusté ost. před Lémnem§ 72

Neaichmos z Athén§ arch. 320

Neairá, hetair᧠347 a viz sex (1)

Neairá z Mílétu, manž. Hypsikreontova§ 556

Neaiton§ viz Neéton

Nealkés ze Sikyónu, malíř§ 344

neanderthálec, neandrtálec§ viz pravěk, hominidé, homo

Neandreia, m. v Tróadě§ 315, 307

Neanthés z Kýziku, rhétór a historik§ 338, 197

Neápolis na Palléně, m. na Chalkidice, dn. Polychrono§ 355

Neápolis, m. v Kampánii, pův. hell. Parthenopé, dn. Napoli, srov. také Palaiopolis§ 754, 327, 325, 323, 280, 264, 248, 216, 214, 191, 180, 110, 102, 82, 80, 73, 66, 50, 48, 44, 40, 23-, 14+, 37+, 54+, 64+, 66+, 68+, 90+    
Za císařství byla posledním městem v Itálii, jehož jednacím jazykem byla řečtina. Nicméně ještě v době Nerónově velké části italského jihu hovořily řecky, srov. děj latinsky psaného Petróniova Satyriconu zasazeného do tohoto prostředí, mimo jiné do Krotónu. Neápolské slavnosti se jmenovaly sebasteje, tedy augustálie. Prvního obléhání se město s pevnými hradbami dočkalo až roku 535+ od Východořímanů vedených Fláviem Belisariem. Neapol byla dlouho největším městem Itálie. Ještě roku 1921 měla přes 850 tisíc obyvatel, o dvě stě tisíc více než Řím. Na začátku třetího tisíciletí je co do počtu obyvatel po Římu a Milánu třetím největším městem Itálie.

Neápolis, m. v Africe, později řím. Leptis Mágna v dn. LAR, západně od mysu Trikeron či Kefalai, Cephalae, dn. lokalita Labda/Lebda u mysu Misuráta nedaleko města al-Chums (Choms/ital. Homs)§ 203 - 202, 148, 108, 46, 31+, 34+, 75+, 80+, 81+, 90+, 146+, 193+, 203+, 363+, 372+         
Leptis ("v Leptě"), osada původně Sídónu s převážně púnským a berberským obyvatelstvem se po likvidaci Karthága roku 146 př. n. l. stala svobodným státečkem a spojencem Říma. Roku 107 požádali občané procos. Q. Caecilia Metella, který byl ve válce s Iugurthou, aby jim pomohl ubránit se jistému Hamilkarovi, pravděpodobně jednomu z brigantů na libyjském poibřeží, usilujícímu o vládu nad městěm: Metellus poslal několik kohort. Roku c. 108 n. l. se Leptis stala římskou kolonií, pocházel odtud císař L. Septimius Sevérus (193 – 211), součást svazku Tripolitanie s Oeou a Sábrathou, arab. Sabráta.

Neápolis, jiné m. v Africe v Býzakiu, dn. Nábil/Nábul, fr. Nabeul v TN§ 310, 148, 365+ 
Neápolis, čtvrť v Syrákúsách§ 344, 212
Neápolis, jedna z alexandrijských čtvrtí a s přístavem§ viz s. v. půda

Neápolis u Akragantu, nezn. polohy, snad dn. Ravanusa§ 354

Neápolis, m. na Eufrátu, Bitra, jižní okraj satrapie Mesopotamiá s brodem a cestou na kanál Narmalcha a Seleukeji Tigridskou. Lodní most zničen roku 580 Peršany§ není v textu

Neápolis v Palaistíně, starý Šechem/Šchem, Šekem, Sechem v Samareji, řec. Sikim n. Sikima (pl.)/Sychem, lat. Sychem, bibl. č. Sichem, původně sídelní město Israéle, severního židovského státu§ 1400, 1182, 1020, 1005, 933, 854, 168, 129, 95-, 194+ a viz pod Sechem (nezaměňovat s Bejt Šámeš/Šemeš, řec. Baithsamys)

Po roce 67 n. l. přejmenován Šechem na Flávia Neápolis, dn. arab. Náblus, Nábulus (jméno již z řec. Neápolis). Nověji bývá Šechem lokalisován na nábluské předměstí do místa Tel Bálata. 
Neápolis, dř. Daton, dn. Kavala, osada Thasských založená kolem roku 650§ 410-, 12+

Neápolis Skythika, m. na Krymu, dn. Simferopol§ 190, 110, 109   

Nearchos z Attiky, hrnčíř černofigurální keramiky§ 550
Nearchos z Búbónu, s. Moleseův, manž. Artemie§ 190+

Nearchos z Eleje, tyr.§ 490
Nearchos z Láty na Krétě, Alexandrův nauarchos§ 360, 334, 331, 330, 326 - 323, 318 - 316, 312

Nearchos z Orchomenu, tyr.§ 240, 235  

Nearchos ze Sikyónu§ viz Neofrón

Nebamon, Neb-Amun, král. písař z Osmnácté dyn.§ 1417

Nebamun, wezír Devatenácté dyn.§ 1320

Néberti-Aššur, osada n. m. na střed. Eufrátu, "Aššurův Brod"§ 877

Nebchasetnebet, Neb-chaset-nebet, s. Setiho I.§ 1319

Nebemachet, Neb-em-achet, s. Chafreho, wezír Čtvrté dyn.§ 2613, 2558 

Nebennu, Nebnun, jako král Třinácté dyn. Semen-ka-Re II.§ 1770

Nebet, manž. Unasova, m. Unasanchova§ 2375

Nebet, manž. Chuje a m. asi též stejnojmenných královen Anchenespepi, též první žena ve funkci čatiho/wezíra§ 2333

Nebet, manž. čatiho Šemaje v Osmé dyn.§ 2170

Nebet-aah, d. Amenhotepa III.§ 1417

Nebet-jubet, d. Sobekhotepa IV.§ 1730

Nebet-junet, d. Thutmosea III.§ 1482

Nebet-taui, d. Ramessea II.§ 1304

Nebi§ viz Neferkare Nebi

Nebirirau I./Neb-iri-r-au, Neb-iri-au-Re, k. Sedmnácté dyn. Sewadž-en-Re, Hor Sewadž-taui§ 1676, 1629  

Nebirirau II., k. Sedmnácté dyn. Nefer-ka-Re XI.§ 1629

Nebit, čati Senwosreta III.§ 1878

Nebka, Neb-ka, k. Třetí eg. dyn., popř. Hor Sa-nacht Neb-ka, snad b. Džoserův§ 2686, 2667 

Nebkare, Neb-ka-Re, nezn. k. Třetí eg. dyn.§ 2642

Nebkauhor Idu, Neb-kau-Hor Idu, s. Pepiho II., soudce§ 2345, 2278

Nebkauhor, Nebkauhor Idu, s. Tetiho III.§ 2345, 2278 

Nebkaure Cheti, Neb-kau-Re, k. asi Desáté dyn.§ 2160

Nebmaatre, Neb-maat-Re, trůnní jm. nezn. k. Šestnácté dyn.§ 1674

Nebnachtra, Neb-nacht-Ra, wezír Devatenácté dyn.§ 1320

Nebneši z Hérákleopole, kněz a velitel libyj. žoldnéřů§ 945

Nebó, Nbó, h. nad údolím Jordánu a Mrtvým mořem§ 854

Nebra, disk§ 5999, 5200, 1600 a viz pod matematika

Nebre, Nebra, Neb-Re, dříve též Re-neb, Ra-neb, k. Druhé eg. dyn., snad identický s panovnickými jmény Kakau, Nub-nefer a Weneg§ 2945, 2889, 2703  

Nebridius, Nabridius, comes Orientu, praef. praet. Galliárum, Orientis, manž. Salvínie, d. Gildónovy§ 351+, 360+, 361+, 365+, 379+    

Nebsemi, milenka Thutmosea III.§ 1482

Nebsumenu (?), čati z konce Dvanácté a zač. Třinácté dyn.§ 1786 

Nebtiemneferes, d. Džedkareho Isesiho§ 2414

Nebtu, d. Nefertarie, manž. Thutmosea III.§ 1482

Nebunenef, Amunův velekněz v THébách§ 1304

Nebusemech, literár. postava vysokého eg. dvořana§ 2061, 1379 

Nebúzabados z Palmýry, o. Iaraia§ 131+

Neckar§ viz Nícer

Nectaridus, comes brit. pobřeží§ 367+

Nečeraperef, Nečer-aper-ef, s. Snofruův§ 2613

Nečerikare, Nečeri-ka-Re, k. konce Šesté n. začátku Osmé dyn.§ 2184

Nečerirenre, Nečer-ir-en-Re, (nejst.) s. Sahureho, b. k. Neferirkareho§ 2491

Nečeruser§ viz Šepseskare

Nedžeftet, manž. Pepiho I.§ 2333

Nedžeh, dyn. v Núbii§ 1655, 1567 

Nedžem, s. Amenhotepa II.§ 1450

Nedžemibre, Nedžem-ib-Re, trůnní jméno krále Třinácté dyn.§ 1770

Nedžemanch, Nedžem-anch, dvořan za Třetí eg. dyn.§ 2686, 2667 

Nedžmet (I.), Nodžmet, manž. Herihorova§ 1102

Nedžmet (II.), manž. Pianchova, m. Pinudžema I. (?)§ 1075

Neéton, Néton, Neaiton, lat. Nétum, m. jižně od Syrákús, patřící do státu Syrákúsanů, dn. Noto Antica§ 275, 263 

Nefaarud, řec. Neferités, Nefereos, jméno eg. králů, eg. též Nafiwert ("Herkynión/Hercynió"):§
Nefaarud I.§ 399, 393
Nefaarud II.§ 380

Nefelion, Nefelis, mí u Anemúria v Drsné Kilikii§ viz Iúliosebasté

Neferbauptah, Nefer-bau-Ptah, s. Ijmeriho s Persenetou, dvořan ve Čtvrté dyn.§ 2589

Neferdžedneferibre, wezír§ 570

Neferefre§ viz Raneferef

Neferetiabet, Neferetjabet, Neferet-jabet, d. Chufuova, asi manž. svého b. Chafreho§ 2589, 2558 

Neferetiti§ viz Nefert-iti

Neferetkau, Nefertkau, Neferet-kau, d. Snofruova, m. Nefermaata (II.)§ 2613, 2589  

Neferetnesu, Neferet-nesu, d. Sofruova§ 2613

Neferhetepes (I.), Nefer-hetep-es, d. Radžedefova§ 2566 

Neferhetepes (II.), manž. Userkafova a m. Sahureho, n. m. některého z nich, může být totožná s N. (I.)§ 2566, 2498 

Neferhotep, Neferhotpe I., trůnním jm. Cha-sechem-Re, Hor Gereg-taui, k. Třinácté dyn.§ 1740, 1730 

Neferhotep II. jako král Třinácté dyn. Meri-sechem-Re II.§ 1676  

Neferhotep III., Hor Wadž-chau II., jako král Třinácté dyn. Sechem-Re-seanch-taui§ 1676  

Neferirkare I., Nefer-ir-ka-Re, Hor User-chau, vlastním jménem původně asi Ranefer, pak Kakaj, manž. Chentkau II., k. Páté eg. dyn.§ 2498, 2491, 2477, 2467, 2460, 2453, 2422      

Neferirkare II., k. Osmé dyn.§ 2170

Neferis, lokalita u dn. Džabal Resas na jih od Karthága v TN§ 149 - 147

Neferitačenen, Nefrutotenen, manž. Amenemheta I., m. Senwosreta I.§ 1972

Neferkahor, Nefer-ka-Hor, nezn. k. Osmé dyn.§ 2170

Neferkamin I., Nefer-ka-Min, nezn. k. Osmé dyn.§ 2170

Neferkamin II. Anu§ nezn. k. Osmé dyn.§ 2170

Neferka-Sokar, k. Druhé eg. dyn.§ 2848, 2766 

Neferkare I., Nefer-ka-Re, osobní jméno§ viz Aaka

Neferkare II., osobní jméno, nezn. k. Třetí eg. dyn.§ 2642

Neferkare III., trůnní jméno§ viz Pepi II. 

Neferkare IV., neznámý k. Osmé dyn.§ 2184

Neferkare V. Nebi, osobní jméno, s. Pepiho II. s Anchnespepiou/Anchenesmerireou IV., k. Osmé dyn.§ 2278, 2184, 2170  

Neferkare VI. Chendu, k. Osmé dynastie§ 2170

Neferkare VII. Tereru, k. Osmé dyn.§ 2170

Neferkare VIII. Pepi-seneb, k. Osmé dyn.§ 2170

Neferkare IX., nezn. k. Deváté dyn.§ 2160

Neferkare X. Cheti, asi řec. Achthoés II., k. Deváté dyn.§ 2160

Neferkare XIII.§ viz Šabaka

Neferkare, Neferkare Ijmeru, s. Ijmerua, čatí v éře Třinácté dyn.§ 1770, 1730 

Neferkare§ = Peftdžanawejbast

Neferkauhor Chujujhapi, Nefer-kau-Hor Chuj-wi-Hapi, Hor Nečeri-bau, k. Osmé dyn.§ 2170

Neferkaure, Nefer-kau-Re, k. Osmé dyn.§ 2170

Nefermaat, Nefer-maat (I.), s. a wezír Snofrua, manž. Itety, o. patnácti dětí§ 2613

Nefermaat (II.), s. Neferetkau, d. Snofruovy, wezír Chafreův§ 2613, 2589, 2558  

Neferneferuaton§ viz Nefertiti a Semenchkare

Neferrenpet, Nefer-renpet§ 1. wezír Devatenácté dyn., 1320; 2. wezír Devatenácté dyn., 1320, 1166, 1156 

Nefersechemsechat, Nefer-sechem-sechat, čati Unasův na konci Páté dyn.§ 2375

Nefersešemre alias Šeši, čati za Tetiho III.§ 2345

Neferweben, Nefer-weben, čati za Osmnácté dyn.§ 1567, 1504 

Nefert, d. asi Senwosreta II.§ 1895

Nefert§ viz Nofert

Nefertari§ viz Ahmose Nefertari

Nefertari, Nefert-ari, Nefert-iri Merit-en-Mut/"Ze všech nejkrásnější, miláček Muty", manž. Ramesseho II.§ 3127, 1304 

Nefertari, d. Ramessea II. s Nefertari st.§ 1304

Nefertari, m. Nebty, manž. Thutmosea III.§ 1482

Nefertari, manž. Thutmosea IV.§ 1425

Nefertatenen, Nefert-aten-en, manž. Amenemheta I§ 1998

Neferthenut§ viz Noferthenut

Neferti, literární postava Bastetina kněze§ 2613, 1998, 1379  

Nefertiti, Nefert-iti, Nefertete, Nofretete, "Přišla kráska", trůn. jménem Nefer-neferu-Aton n. Nefer-Aten/Neferaton, chet. Nipchurija, manž. Amenhotepa IV., m. šesti dcer: Merit-Aton, Maket-Aton, Anches-en-pa-Aton (manž. Tutanchatona), Nefer-neferu-Aton alias Anchet-cheperu-Re, Nefer-neferu-Re a Setep-en-Re (přežila matku asi jen Neferneferure)§ 1417, 1387, 1379, 1975, 1973, 1368, 1362, 1352, 1348      

Nefertiti§ viz Nefertari

Neferu, Nefru, Nofru, manž. Mentuhotepa I., m. Antefa I. a II.§ 2133, 2118

Neferu II., manž. Antefa II., m. Antefa III.§ 2069

Neferu III., d. Antefa III., ses. a manž. Mentuhotepa II.§ 2069, 2061  

Neferu IV., ses. a manž. Senwosreta I., m. Amenemheta II.§ 1962

Neferu, manž. Sobeknachta, provinční honorace§ 1676

Neferubiti, Neferu-biti, Nofru-biti, d. Thutmosea I.§ 1526

Neferuptah, Neferu-Ptah, Ptah-neferu, d. Amenemheta III.§ 1843, 1797 

Neferure, Neferu-Re, d. Hatšepsuty s Thutmosem II., kultovní choť Amunova§ 1512, 1504 

Neferure, d. Ramessea II. s Chetitkou Šauškanou§ 1304, 1271 

Neferusi, opevněné m., asi u dn. al-Ašmunajn§ 1577

Nefrutotenen§ viz Neferitačenen 

Nefúd, Sahrá an-Nafúd, poušť v Saúdské Arábii§ 5999

Negeb, dn. Negev/"Suchá", arab. an-Naqb/"Průsmyk", poušt v IL a ET§ 1466, 1448, 1301, 87  

negótiátor, podnikatel, finančník§ 88, 71

Negova, Negau, m. kdysi ve Štýrsku, dnes ve Slovinsku u obce Lenart u Mariboru, viz též rúnové písmo, rúna a Harigastův nápis na helmě§ 100

Negrána, mí. v severním Jemenu ve Wádí Nejrán§ 24

negus, neguš§ viz nagasi

Nehalenia, germ. bohyně plodnosti a námořní plavby§ 166+

Nehardea, hebr. Nahardeá, m. v Mesopotamii§ 262+

Nehe, ang. Naehae, k. Silly§ 200+

Nehemes-Bastet, Nehmes-Bastet, Amunova kněžka§ 1352

Neheri, nomarch v Jedenácté a zač. Dvanácté dyn.§ 2061, 1998, 1928  

Nehesi/"Núbijec", k. Třinácté/Čtrnácté dyn. s horovským jménem Aa-seh-Re (trůnní jm. nezn.)§ 1786, 1676, 1674   

Nehesi, kancléř Hatšepsuty§ 1504, 1496 

Nehi z Théb, manž. Senebtisi, o. Haanchefa, děd Neferhotepa I.§ 1740

Nehi, guvernér Núbie za Thutmosea III.§ 1504

Nehi, wezír Devatenácté/Dvacáté dyn.§ 1320, 1156 

Necheb, m. v Egyptě, řec. Eileithyia, Eiléthyia, Eileithyás polis, arab. al-Káb u Edfú, ochranným kultem Nechebet§ 3500, 1676, 1570 

Nechebet, Nechbet, supí bohyně§ 3500

Nechebu, dvořan za Šesté dyn., druhým jménem Meri-Ptah-anch-merire/Merire-meri-Ptah-anch, s. Senedžemiba Mehiho, o. Nechebua Impiho§ 2414

Nechebu Impi, s. předešlého§ 2414

Nechemjá, Nchemjá, řec. Neemiás, lat. Neemia, bibl. č. Nehemiáš, ethnarcha a per. místodržitel v Júdě, s. Chachalji§ 622, 458, 455, 433

 

Nechen§ viz Hierákónpolis v Thébaidě 

Nechepsos, Nechepsós ze Saje, k., Nekau-ba (?)§ 664

Snedžemibre Nechtharebhe, řec. Nektanebés/Nektanebó, Nektanabó, Nektanabós, -is, -os II., Nekthebis, k. Egypta, s. Čajhepimua§ 360, 358, 354, 345, 343

Nechthyris, starosta (?) v Pathyri§ 88

Cheperkaré Nechtnebof, Nechetnebef, řec. Nektanebés, -is, -os I., k. Egypta ze Sebennytu (Thebnúte), b. Čajhepimua, o. Tachóa, s. Tachóa§ 380, 378, 374, 373, 363, 361 

Nechuštán, Nchuštán, bronzový had Mošého§ 728

Neileós z Athén, syn posl. ath. krále Kodra; srov. Néleus§ 1286, 650

Neilos, lat. Nílus (ze semit. kořene nahal, říční údolí), č. Nil, Delta Nilu, prameny§ pravěk (2), před 6000, 5000, 3500, 3236, 3174, 3127, 2766, 2686, 2667, 2642, 2600, 2500, 2255, 2283, 2278, 2184, 2160, 2040, 2002, 1963, 1945, 1928, 1895, 1871, 1870, 1720, 1700, 1600, 1567, 1526, 1504, 1500, 1496, 1482, 1417, 1365, 972, 945, 933, 924, 800, 730, 610, 517, 462, 343, 332, 321, 306, 280, 279, 252, 197, 186, 168, 165, 117 - 115, 87, 61, 47, 24, 10-, 6+, 19+, 46+, 60+, 106+, 116+, 127+, 130+, 137+, 182+, 199+, 280+, 288+, 305+, 338+      
Egypt. Hopej, Hapi (personifikovaná řeka), Iteru, kopt. Iaro, Piaro (vždy: „řeka“), Ar či Aur a starší Kem, Kemi, „Černý, Temný“, arab. Bahr an-Níl, Nahr an-Níl, nejdelší řeka světa; druhým řeckým jménem od dob Homérových pro Nil je „ho Aigyptos“ (mask.), na rozdíl od „hé Aig.“, fem., Egypt, země.

peřeje/katarakty na Nilu: 1. u Asuánu (jediné před zatopením přehradním jezerem v ET, ostatní leží v SDN) 3174, 2589, 2667, 2283, 2160, 1878, 1871, 1740, 1676, 1674, 1567, 1455, 165, 142, 30, 24-, 288+; 2. u Wádí Halfy s pevností Iqen/dn. Mirgissa na západ. břehu v SDN, 3500, 3127, 2613, 1963, 1945, 1878, 1870, 1567, 1512, 1455, 595, 400, 60; 3. u Kermy 3500, 2600, 1945, 1720, 1512, 1482; 4. mezi Napatami a Abú Hamad 1720, 1526, 1482, 1479, 1450, 1413; 5. před soutokem Nilu s Atbarou 1482; k šestému jižně od Meroé, viz rok 3174, se Egypťané nedostali, to až Římané za Neróna  

Neiloxenos z Makedonie, s. Satyrův, posádkový velitel§ 329

Neith, Neit, řec. Néith, bohyně lovu a války, Dolní země, ochránkyně královské moci, Hellény ztotožněna s Athénou, ctěna v sajské dynastii a převzata Peršany (symbol luku)§ 2533, 525, 264 a viz Bohové a svátky vi. 

Neith, Neit, d. Pepiho I., manž. Pepiho II., svého bratra, m. Nemtiemsaefa II.§ 2333, 2184 

Neith, Neit, manž. Pepiho II.§ 2278

Neit-hotep (I.), ka První eg. dyn., manž. Narmerova, m. Ahova§ 3174, 3054 

Neit-hotep (II.), ka První eg. dyn., manž. Ahova§ 3174

Neitiqirti, Neit-iqirti, Neit-iqirti Sa-Ptah, řec. Nitókris, srov. pod Saptah§ 3054, 2498, 2184, 1797, 1504, 1210     

Neitókris, Nítókris, manethónovská královna, údajně poslední v Šesté dyn.§ 2345, 2184 

Nitókris Babylónská, smyšlená panovnice§ 2184

Neitokret, Nitiqret, Netikeret, řec. Nitókris, jména dvou velekněžek Ammónova kultu v eg. Thébách§ 1. Nebet-neferu-Mut, po adopci Šepenupet (III.), d. Psammeticha I., 720, 656; 2. d. Amásidova, 720 

nejmenší z lidí, viz pod trpaslíci

Neja, Nija, Ni, m., země, jezero a království na severozápadu Syrie, pozd. Seleukis, snad Apamea/dn. Qala'at al-mudíq§ 1580, 1530, 1526, 1472, 1446, 1380, 1370, 1365, 1360    

Nektanebés, -is, -os I.§ = Cheperkaré Nechtnebof
Nektanebés, -is, -os II.§ = Snedžemibré Nechtharebhe

Nektarios, senátor, patriarcha v Kónstantínopoli§ 381+, 388+ 

Nekó, jméno eg. králů, Nekau, řec. Nechos, Nechós, Nekós, Nechaó, ass. a bab. Nikú, Nikkú:§
Nekó I., snad potomek Tefnachtův§ 671, 666, 664
Nekó II.§ 611 - 608, 605, 601, 595, 574, 280

nekrokorinthia, předměty z ruin Korintha§ 146 a viz pod archeologie

Néleovci v Athénách§ 1135, 1126, 1110, 1100, 1089  

Néleus z Pylu, srov. Neileós; s. Poseidónův, dvojče Peliovo, o. Nestorův§ 1600, 1286, 650

Néleus z Athén, s. Kodrův, b. Androkleův, oikistés Mílétu§ 1286, 1050, 650 

Néliá, obec Thessalii§ 293

Nelson, Horatio, britský admirál§ viz Kanóbos

Nemanés z Armenie, vojevůdce§ 88

Nemausum či Nemausus, dn. Nîmes, m. v Gallii Narbonské§ 14+, 59+, 86+, 98+, 123+ a viz Volkové

 

Nemeá, dc. Diova se Selénou, její obraz§ 76, 29 

Nemeá, m. v Argolidě, nemeă/nemejské hry (viz hry); vítězovou cenou byl věnec z celeru/selínón peplegmenos stefanos§ 776, 700, 573, 532, 468, 418, 394, 362, 315, 353, 296, 249, 235, 230, 225, 217, 209, 200, 197, 195, 150, 112, 68-, 124+ 

 

Němec, Němci§ viz pod Germáni a srov. pod Nemety 

Německo, novověký federativní stát na území starověké Germánie, viz hlavně tam a viz jednotlivé spolkové země§ před 6000, 5999, 5200, 3500, 775, 404, 72-, 9+, 269+, 291+  

Némed-Ištar, ass. provincie§ 806

Nemeion, chrám Dia Nemejského u Naupáktu§ 700, 426

nemeseia (pl.), hry na počest Nemese v Rhamnúntu§ 235

Nemesiánus, b. Apollinárův, spiklenci§ 217+

Nemesios, biskup v Emese, literát a snad též státní byrokrat§ 350+

Nemesis, bohyně odplaty§ 432

Nemesis, háj u Alexandreie s pochovanou hlavou Pompéiovou§ 48

Nemetae§ viz Noviomagus

Nemetové, lat. Nemetés, řec. Nemétes, suébský kmen v Belgické Gallii v okolí dn. Speyer/č. Špýr [že by odtud vzalo původ slovanské a maďarské označení pro Němce, jak o tom bylo spekulováno, je v podstatě nemožné]§ 58-, 50+ 

Nemetocenna (fem.), oppidum Atrebatů, pozd. Atrebatum, dn. Arras§ 51

Németti-Enlil, Némedi-E., jméno babylónských pomocných hradeb, „Opora Ellilova“, srov. s Imgur-Enlil§ 626

Németti-Marduk, pevnost u Babylónu§ 1140

Németti-šarri, m. v Babylónii polohy neznámé§ 813

L. Nemisius Circeus, praetor Latinského spolku§ 341

Nemtiemsaef I., Nemti-em-sa-ef§ viz Merenre

Nemtiemsaef II., s. Pepiho II. s Neitou§ 2278, 2184 

Nenašša§ viz Nanessos

Neni, ka Sobekhotepa III.§ 1770

Něnci, sibiř. lid§ 4000

Nenech-Sechmet§ viz Ni-anch-Sechmet

Neninesu, Nennesu, Ninsu, Nennísowet§ viz Hérákleopolis Mágna

Neobúlé, d. Lykambova, o níž se marně ucházel Archilochos§ 648

Neofrón ze Sikyónu, Neofón n. Nearchos, tragik a filolog§ 350, 328

neodámódeis, bývalí heilóti, sociální skupina ve Spartě, sg. neódamódés§ 421, 397

Neokaisareia v Lýdii§ viz Filadelfia

Neokaisareia v Pontu, předtím Kabeiry a Diospolis§ viz Kabeira

Neofytos, lat. Neophytus, císařský propuštěnec§ 68+

Neogenés z Hestií, tyrannos§ 377

Neochabis z Egypta, o. Bokchoriův (?)§ 720

Neoklés z Frear v Attice, o. Themistokleův§ 524
Neoklés z Gargéttu (athén. démos), o. Epikúrův (o stejnojmenném bratrovi viz v příloze O Epikúrovi)§ 324, 323

neókoros, náokoros, "chrámový strážce"§ 394, 295 a viz pod bůh, božství smrtelníků

Neoláidás, vyslanec Ptolemaia VI.§ 154

Neoláos, b. usurpátora Molóna a Alexandra§ 221, 220

neolith, neolit, mladší doba kamenn᧠před 6000, 5999-3500

Neón, m. ve Fókidě, později a dn. známé jako Tithorea (do 1926 slovansky Velica/Belitsa)§ 355, 354

Neón z Asiny, condottiér§ 400

Neón z Korinthu, harmosta§ 344

Neón z Messénie, s. Filiadův, b. Thrasylochův, promakedonský politik§ 344

Neón z Théb, dva promakedonští thébští předáci§ 1. 227, 222, o. Brachyllův; 2. 172, 171, syn Brachyllův

Neon teichos, mí v Kárii n. Frygii§ 268

neoplatónismus§ 240+, 243+, 270+, 360+, 371+  

Neoptolemos, jméno épeirských králů:§
Neoptolemos alias Pyrrhos, s. Achilleův§ 1170, 232

Neoptolemos I., o. Arybby a Olympiady§ 370, 359, 357, 343
Neoptolemos II., syn Alexandra I. s Kleopatrou (III.) Makedonskou§ 330, 323, 321, 322, 317, 307, 302, 296

Neoptolemos z Aitólie, s. Fyskův, vyznamenávaný muž§ 293

Neoptolemos z Athén, trag. herec§ 348

Neoptolemos z Makedonie, s. Billeův (podle jednoho zdroje patřil do rodu Aiakovců)§ 323, 321, satrapa Armenie
Neoptolemos z Paria alias Glossografos, učený básník§ 300
Neoptolemos z Kappadokie, vojevůdce Mithridáta VI., b. Archeláův, kappadočtí Makedonci§ 107, 88 - 85

Za svých tažení v severním Pontu založil v ústí řeky Tyrás/Dněpru pevnost Pyrgos Neoptolemú.

Neoptolemos z Lynkestidy, b. Amynty IV., s. Arrhabaiův§ 334

Neoptolemos z Pisidie, s. Kraisidův (nom.: Kraisis) n. Kressův (nom.: Kressos), ptolem. strat. Lykie, poctěn v Tlóu§ 255

Neoptolemos ze Skýru, herec§ 346 

Neoptolemos z Makedonie, s. Stratippův, klérúchos ve Filadelfii§ 252

Neoptolemos, skladatel tragédií§ 41+

neóterici§ viz lyrika římská

neóterismos, "převrat", revoluční hnutí§ 370, 172 a srov. pod revoluce 

Flávius Neóterius, notárius Afriky, praef. praet. Italiae, Galliárum§ 365+, cos. 390+ 

Nepál, země na Indickém subkontinentu§ 1800, 600, 483, 250, 55-, 320+, 335+ 

Tradičně nejváženějším kultovním místem země je chrámový komplex Pašupatinátha, Šivovy inkarnace, na březích řeky Bágmatí u Káthmándú. Soudívá se, že lokalita byla svatým místem hinduistů již kolem roku 300.  

Nepet, m. v Núbii§ viz Napata

Nepete, Nepeta, Nepita, Nepet, nebo Nepe, m. v Etrúrii, dn. Nepi§ 386, 383

nepokoje§ viz sociální n.

Iúlius Nepós, poslední západní august, synovec Márcellína, mag. mílitum v Dalmátii§ 382+ 

Nepótiánus, celým jménem Flávius Iúlius Popilius N., usurpátor, s. Eutropie, nevl. ses. Cónstantína I.§ 293+, 350+

Nepřemožitelné Slunce§ viz Sól Invictus

Neptúnia, řím. osada na tarentském území, po spojenecké válce splynula kolonie s hellénským městem§ 122, 89 

Neptúnus, jeho plášť, chrám§ 43, 40, 38, 29, 27-, 80+ 

Nequinum§ viz Narnia

ner, sumer. letopočtová míra = 600 roků§ 3200

Sex. Neranius Capitó§ cos. suff. 80+

L. Neratius Márcellus§ cos. suff. 95+, legát 101+, cos. ord. 129+   

L. Neratius Priscus§ 1. cos. suff. 87+; 2. právník a důvěrník tráiánův, 117+, cos. suff. 97+  

Nérebtum, m. a království kdesi v Podijálí§ 1993, 1895, 1830 

Néréis, d. Pyrrha II. Épeirského§ 233, 215

Néréidy, Néréides, náhrobek Néréid v Xanthu§ 360 

Nergal, mesopotamský bůh podsvětní, řečen též Erragal (odtud podle jedné spekulace pochází jméno dórského héróa Héráklea?)§ 2191, 1866, 1809, 1134  

Nergal-ériš z Aššuru, velmož a provinční guvernér§ 806

Nergal-nádin-achi z Arba'ilu, chrámový písař§ 1180

Nergal-šarra-usur, hebr. Neriglissar, řec. Égrisaros, k. v Babylónu§ 747, 560, 557, 556

Nergal-téši-étir, s. Bél-ibniho, šatammu Esangily§ 253

Nergal-ušézib, ass. Šuzub, k. v Babylónu§ 694, 693

Nergobriga, řec. Nerkobrika, m. v Hispánii, dn. Nertobriga v prov. Zaragoza§ 153, 151

Neriglissar§ = Nergal-šarra-usur

Nerik, m. na Halyu, snad dn. lokalita Oymaağaç Höyük na severu TR§ 1590, 1300, 1290, 1250  

Nerik-kaili z Chattuše, s. Chattušila III., b. Tudchalije IV.§ 1288, 1250

Nerkare, nezn. k. Třinácté (?) dyn.§ 1676 

Neró, císař (N. sabínsky silný, důrazný), gen. Neróna§ = Neró Claudius Caesar

neróneia, -iána, hry§ 54+, 60+, 69+, 238+ a viz pod hry a v příloze Bohové a jejich svátky

Neróniás, gen. -niady§ 1. viz Chalkis pod Libanem; 2. viz Pindenissos; 3. viz Artaxaty 

Nerthus, severogermánská bohyně (sic), romanisována jako Terra Máter; podle chybného výkladu jména Hertha§ 200+ 

neruanídeia (pl.), hry§ 97/98+

Nerulum, m. v Lúkánii, zřejmě dn. Lagonegro v Basilicatě§ 317

Nerviános z Lémnu (?), o. Filostrata (III.)§ 200+

Nerviové, bojovný kelt. kmen v Belgické Gallii v dn. jižní Belgii, po krátké válce s Caesarem, vedeni Boduognátem, ze šedesáti tisíc bojeschopných zbylo asi pět set mužů. Sídel. m. jejich potomků bylo Bagacum, dn. Bavay na hranicích F s Belgií, městem od Augústa v letech 6 až 13 n. l.§ 57, 54, 53, 49-, 70+ 

Podle Caesarova podání téměř vyhubeni, jeho války však v nějakém počtu přežili. Klientskými kmeny Nerviů byli Ceutronové, Grudiové, Levakové, Pleumoxiové a Geidumnové. V římské době byli známými řemeslníky, pěstiteli dobytka a s Atrebaty výrobci plátna a oděvů. Strabónem zahrnováni mezi Germány.

Nesactium, sídelní m. Istrů, dnes zbytky u vsi Vižače u Puly; vyvráceno Slovany§ 177

Nesamun, s. Ramessenachta, b. Amenhotepův, velekněz Amunův§ 1140

Nesbanebdžed I., Ni-su-Ba-neb-Džedet(-meri-Amun), řec. Smendés I., trůn. jm. Hedž-cheper-Re(-setep-en-Re), další jména viz 1095, k. XXI. eg. dynastie§ 1095, 1085, 1075, 945, 770

Nesbanebdžet II., řec. Smendés II., velekněz v Thébách§ 1075, 955  

Nesbanebdžed III., Smendés III., Amunův velekněz v Thébách§ 924, 889, 874   

Neseramun, wezír za Dvacáté první dyn.§ 1085

Neserkauhor, s. Džedkareho Isesiho§ 2414

Neschons, Nes-Chons, manž. Pinudžema II. Thébského§ 955

Nesiamun, Nesi-Amun, kněz a jeho "Leedská mumie"§ 1113

Nesihor z Egypta, s. Ifrerův§ 595

nésiarchés, nejvyšší představitel spolku Ostrovanů§ 308, 287 a viz Nésiótai

Nésiótés z Athén, sochař§ 514, 477

Nésiótai, Nésióté, Násiótai, lat. Ínsulání, obecně obyvatelé egejských ostrovů, též koinon tón Nésiótón/"Ostrované, spolek Ostrovanů", pozd. próvincia Ínsulárum; srov. i pod Kyklady apod., federativní státní útvar v Egejském moři [novodobá Řecká republika vlastní 227 obydlených ostrovů]§ 560, 524, 448, 339, 323, 315, 308, 301, 286, 275, 253, 190, 133, 88, 27, 17-, 70+  

Nesipaneferhor, Nesi-pa-nefer-Hor, Amunův kněz v Thébách, s. Pinudžema I.§ 1075

Nesipaqašuti, wezír z 22. n. 23. dyn.§ 945, 825  

Nesipaqašuti I., Nesi-pa-qa-šuti, wezír 25. dyn.§ 730
Nesipaqašuti II., wezír 25. dyn.§ 730
Nesipaqašuti III. Iri, wezír 25. dyn.§ 730

Nesitanebetašru, Nesi-ta-nebet-ašru, manž. Šošenqa II., m. Harsieseho I.§ 924

Nesmen I., wezír, s. Harsieseův§ 730
Nesmen II., wezír, s. Chamhórův § 730

Nésos, Násos, „Ostrov“, ost. a obec v souostroví Hekatonnésoi/"Sto ostrovů"§ 333, 321 

Nespamedu, Nes-pa-medu, wezír§ 730

Nesptah/Nesiptah z Théb, velekněz Amónův§ 1. o. Mentuemhatův, 656; 2. s. Mentuemhatův, 656

Néssa, "Kachna" (? nebo písařův omyl za nésos/ostrov?)mí snad u Akabského záliv, překladiště kadidla a zboží z jižní a vnitřní Arábie§ 311

Nessos, ř.§ viz Nestos

"Nessos z Attiky", malíř černofigurální keramiky, jméno neznámé, vzato podle námětu s kentaurem na nádobě§ 1100

Nestór, gen. Nestora, s. Néleův, Argonaut, achajský k. v Pylu a okolí, homérovský hrdina oslovovaný v Íliadě "ó Nestor Néléiadé, mega kýdos Achaión, gerénios hippota/Nélejský Nestore, velká chloubo Achaiů, jezdče z Gerénie"§ 1600, 1450, 1184, 1170, 773, 425, 146 

Nestór, akadémický filosof§ 41

Nestór z Épeiru, atentátník§ 232

Nestór z Krópia/Krópií, prořímský velmož v Épeiru§ 170

Nestór z Larand, občansky L. Septimius Nestór, literát leipogrammů, o. Peisandra, autora téhož žánru§ 250+  

Nestor, kyjevský kněz a letopisec§ 3761

"Nestorův pohár"§ 730 

Nestorios z Athén, o. neoplatónika Plútarcha, vyhlášený theúrgos§ 350+, 375+ 

Nestorios z Germánikeie, nestoriáni§ 325+ a viz Assyrie, Assyřané a křesťanství (4) 

Nestis, sicilská vodní bohyně zmiňovaná Empedokleem, není v CSD

Nestos či Nessos, ř. v Thrákii, tvořící klasické východní hranice Makedonie, dnes stejnojmenná ř. se v BG jmenuje Mesta§ 286, 281, 240, 167, 148, 10-, 268+ 

Nesumont, armádní velitel Amenemheta I.§ 1998, 1963 

nesut-biti, nisut-biti, trůnní jméno eg. králů, panovníků Obou zemí§ 3054

Nesut-taui§ viz Karnak

Neša, Néša, m. v centr. Anatolii, pozd. Anisa, viz tam a pod Kaneš§ 3000, 2100, 1920, 1840, 1800, 1700    

Nešité, Néšité, Nešili§ viz Chetité

Netanjá, Netanjáhú, Ntanjá z Júdy, o. povstalce Jišmá'éla, řec. Nathanios, lat. Nathanias§ 587

Netibudu (?) z Ebly, manž. Irib-Damua§ 2500

Nétum, Néton§ viz Neéton 

netopýři, jedlí§ 268

Netze, ř.§ = Notec

Neubrandenburg, m. v Mecklenburgu§ 1250

neúroda§ viz hlad

nevěra manželská, cizoložství, adultérium, a z ní plynoucí bití a peněžitý trest, v Římě, srov. rozsáhleji pod žena§ 295, 52 

První člověk, který potrestal cizoložství, byl Argejec Hyéttos, který zabil Arisbantova syna Molúra, když ho přistihl u své choti. Hyéttos utekl pak do Boiótie k Orchomenovi, synovi Minyovu, a ten mu dal kus své země (město Hyéttos). V historických dobách tresty až tak krvavé nebyly. Tradovalo se o jinak neznámém Salaithovi z Krotónu, že, zřejmě jako zákonodárce, stanovil za nevěru velmi přísné tresty a prý ho za to chválil (dobu neznáme). Brzy na to ho přistihli s manželkou svého bratra. Jak dopadl, nevíme. 

Na rozdíl od panenských Vestálek (srov. roky 483, 337 či 114) bývala věrnost vdaných římských žen trestána méně krutě. Roku 295 bylo např. pro cizoložnictví odsouzeno několik manželek k peněžitým pokutám, za něž pak byla pořízena stavba Venušina (sic!) chrámu u Circu

Neviodúnum (Latobicórum)§ viz Latobicí

Flávius Nevitta, rodem snad Frank a první germánský řádný cos., mag. armórum/mílitum§ 360+, 361+, cos. 362+, 363+, 366+  

Newgrange§ viz Si an Bhrú

Nezak, část hunských Alchanů§ 375+

nezaměstnanost§ viz ceny, obilí

Neziderské jezero, Neusiedler See, Fertü-tó§ 18+, 70+ 

nezvěstní, králové a vojevůdci§ 480, 47

Nchuštán§ viz Nechuštán