059-057

59.

Ol. 180, 2

253 SE

189 AE

Leukios

a. u. c. 695

C. Iulius Caesar I. a M. Calpurnius Bibulus

************************************************************

Král Galatů Déiotaros I. dobyl Malou Armenii, kterou roku 64 dostal od Římanů na první konferenci v Amísu (srov. tam).

 

V Římě byl v únoru přijat zákon o ptolemaiovském vládci, lex de rege Alexandrino, jímž byl Ptolemaios XII. Neos Dionýsos vulgo Aulétés uznán králem v Egyptě, spojencem a přítelem S. P. Q. R/amicus et socius populi Romani. Aulétés údajně dal Caesarovi obrovský úplatek, prý šest tisíc talentů neboli 140 milionů séstertiů, aby svou vládu prosadil! Uznání svého nároku na trůn v římských očích dosáhl až po dvacetiletém úsilí (u moci v Alexandreji byl Kleopatřin otec od roku 80). Radoval se ovšem předčasně, viz rok 57nn., nicméně Caesar měl na financování své agrární reformy, viz zde níže.

V Alexandreji se narodil Ptolemaios (XIV.) Filopatór (IV.) (zavražděn svou slavnou starší sestrou roku 44).

 

V Římě leželi oba konsulové v neustálých sporech a Caesar jednal bez ohledu na svého konservativního kolegu, jehož zastrašováním zcela odstavil od výkonu úřadu. V květnu byl přes odpor konservativců, z nichž nejhlasitější byl M. Porcius Cato, přijat tributními comitiemi nový agrární zákon, lex Iulia agraria, o rozdělení domén v Kampánii (souvislost s návrhy z konce roku 64 nepatrná).

S dílem souhlasil Pompeius, neboť se příděly půdy, která kdysi patřila Capujským, týkaly také jeho vojáků, s nimiž se vrátil z Východu. Nenamítal nic třetí z triumvirátu a nejbohatší muž Říma M. Licinius Crassus: jejich úmluvy nebyly tehdy ještě ve všeobecné známosti a obecně se očekávalo, že oba půjdou proti Caesarovi.

Parcely byly malé a pro ty z Římanů, kteří měli tři děti a více, se dostalo i půdy z ostatních částí úrodné Kampánie, prý to bylo dvacet tisíc kolonistů. Capujským, resp. potomkům nových osadníků, byla tehdy vrácena autonomie, o níž přišlo město roku 211, první kolonii viz roku 100. 

Tím si Caesar zajistil naprostou podporu od římských populárů, Bibulus vypadl ze hry, když mu hrozili lidé násilím, a do konce svého funkčního období prý nevylézal z domu: vtipkovalo se, že konsulem toho roku byl C. Caesar a Iulius Caesar. Bibulus dokázal kontrovat pouze posměšným pojmenováním Caesara "bíthýnskou královnou" v narážce na jeho sexuální avantýru s králem Níkomédem III. roku 81, bylo-li to tak.

Caesar též prosadil navrácení publikánů třetiny peněz, které odvedli z Asie do státní poklady, čímž uspokojil Crassa, a uznání nových poměrů v Orientu, jak je uspořádal Pompeius. Pompeiův sok Lucullus a nedávná hvězda římské politiky Cicero byli Caesarem odstaveni, viz zde níže. Zato posílil politický dobrodruh P. Clodius Pulcher. 

Bibulus byl optimát ačkoli plebejského rodu a populár-demokrat Caesar naopak aristokrat. Bibulus měl na Caesara velké štěstí: sloužil s ním roku 65 jako aedil, roku 62 jako praetor a nyní jako konsul. Za občanské války stál logicky na Pompeiově straně, velel flotile, nezabránil Caesarově přeplavbě z Itálie a zemřel před koncem zimy roku 48 na Korkýře.

Caesarovou zásluhou začala být v Římě zveřejňována usnesení senátu a další dokumenty, acta senatus et populi Romani, lidově acta diurna, acta urbis (srov. např. dnešní italské giornale, mezinárodní journal, žurnál). Byl to první oficiální státní magazín, bulletin či noviny, lex Iulia de actis senatus. Později byla vydávána acta senatus, zprávy z jednání senátu. "Žurnály" zrušil Caesarův adoptivní syn Augustus.

Caesar prosadil nové zákony pro řízení provincií a o vydírání ve správě, lex Iulia de repetundis. Spojenectví mocných Říma se utužilo sňatky. Cn. Pompeius Magnus se nyní oženil s Caesarovou dcerou Iulií a Caesar s Calpurnií, dcerou L. Calpurnia Pisona Caesonina; sňatky pojistil před odchodem do provincie napřesrok svou posici (o předcházejícím manželství Pompeiově viz rok 60).

Snad v červnu od lidu a senátu obdržel C. Iulius Caesar na základě zákona tribuna lidu P. Vatinia/lex Vatinia na pět let čtyři legie a do správy provincie Gallie Před- i Záalpskou s Illyrikem; P. Vatinius byl též u založení osady Novum Comum/dn. Como (viz o jeho kolonisaci více v indexu s. v.), roku 58 odešel s Caesarem do Gallií jako legát (do 56 a pak 51 - 49) a zůstal mu věren až do Iuliova konce. Caesar nabízel velení jedné ze svých gallských legií též Ciceronovi, aby unikl hrozícímu tribunátu Clodiovu; výřečný advokát, který Caesarovi nikdy nechtěl rozumět, však odmítl. 

V téže době se L. Licinius Lucullus přestal plést do vysoké politiky a žil v ústraní (srov. zde výše a rok 66). Pravděpodobně k tomu přispěla Vettiova aféra v červenci. L. Vettius, který bojoval ve spojenecké válce a jako Sullův oblíbenec zbohatl na proskripcích, byl zprvu catilinovec. Roku 63 se přidal k Ciceronovi a donášel mu ("index" za peníze?). Udal roku 62 i praetora Caesara, ale lid mu neuvěřil, byl bit a nějaký čas seděl ve vězení.

Roku 59 se vynořil jako udavač ve službách (asi) Caesarových a tvrdil, že Cicero, Lucullus a mnoho dalších významných aristokratů chystají atentát na Caesara a Pompeia. Obvinění přednesl sněmu a jeden z Caesarových důvěrníků dokonce navrhl, aby Vettius dostal odměnu a spiklenci aby byli postaveni před soud. Vettia zavřeli a po několika dnech byl nalezen mrtev: údajně sebevražda. Věřilo se tehdy hodně, že za vším stál Caesar a když nic jiného získal si tak větší důvěru Pompeiovu, jehož popularita u lidu silně upadla.

Q. Hortensius Hortalus s M. Tulliem Ciceronem obhájili t. r. L. Valeria Flakka, městského praetora roku 63 stojícího tehdy na straně Ciceronově. Roku 62 spravoval jako propraetor provincii Asii a za vydírání provinciálů ho žaloval D. Laelius, který sloužil pod Pompeiem, jehož příznivcem Valerius Flaccus jistě nebyl, syn stejnojmenného populára, pod nímž sloužil, viz roky 86sqq. Řada obvinění zjevně stála na vodě a Cicero měl jistě informace o pravém stavu věcí od svého bratra Quinta, který byl správcem Asie v letech 61 - 59 po Flakkovi (a bezkonfliktně).

Cicero (zachována řeč Pro L. Flacco) mezi argumenty uvádí nespolehlivost Hellénů (uznal ovšem, že v řadě umění se vyznají), vyzdvihnul pohrdání Mýsy, Káry, Lýdy ze strany Hellénů a též římské přísloví o Frygech: "Fryga polepšíš obvykle jen bitím/Phrygem plagis fieri solere meliorem."

Mezi žalujícími byli též Židé z měst Asie, poněvadž Flaccus zakázal ediktem vývoz zlata z provincie, tedy i daně/korbán na provoz jejich chrámu v Jerúsalému/aurum Iudaeorum, o což byl žádán za svého konsulátu, aby uzákonil pro Itálii, již Cicero, viz rok 56. V advokátově řeči se poprvé objevuje v latině opovržení židovským monotheismem v označení "barbarská pověra/barbara superstitio". Flaccus zlato zabavil, a bylo více než 120 liber (o jeho dalším osudu není nic známo).  

V Pataviu se narodil římský národní historik T. Livius (zemřel roku 17 našeho letopočtu).

 

Na Cejlonu/Srí Lance zemřel Saddha Tissa (vládl od roku 77, vyšší datace 137-119). Novým králem byl rádci a buddhistickými kněžími zvolen jeho mladší syn Thulathana. S volbou nesouhlasil starší bratr Landža Tissa, sourozence sesadil, brzy však zemřel (59-50, vyšší datace: 119-109).

Na trůn znovu usedl Thulathana, ale po šesti letech byl roku 44 zabit dalším z bratrů jménem Vattagámaní/Vatagamba, čtvrtý syn Saddha Tissy.

Možná v této době nastala velká invase Tamilů z Čóly, vedené králem Karikalou (srov. rok 245 a 175; Karakalova invase bývá též kladena až do druhé poloviny 2. st. n. l. ). Vattagamaní z ostrova uprchl, královna padla do zajetí a byla odvlečena s částí Čólů, kteří se vrátili do jižní Indie. Druhá část Tamilů zůstala na ostrově a jejich králové tu vládli do roku 29 př. n. l.

Vládcové Sinhaly (pokr. z roku 245): 15. Gáminí Abhaja alias Dutugámunu/Dutthagámaní 101 - 77, 16. Saddha Tissa 77 - 59, 17. Thullath(th)ana 59, 18. Ladždži Tissa/Landža Tissa 59 - 50, 19. Challatanága alias Kalunna 50 - 44, 20. Vattagámaní Abhaja alias Valagamba 44 (všichni čtyři bratři), 21. Pulahatta, tamilská pětka 44, 22. Valagamba podruhé 44 - 28, 23. Valagambův adoptivní syn Maháčula Mahátissa 28 - 16 (ve vyšší dataci 77-62), Valagambův syn Čoranága alias Mahánága n. Koranága 16 - 2 (62-50),

24. synovec předešlého Kuda Tissa 2 př. n. l. - 10 n. l. (50-47), 25. Anula a její manželé Siva I., Vatuna, Darubhatika Tissa a Nilija 10 - 13 n. l. (47-42), 26. Makalan Tissa/Kutakanna Tissa 13 - 18 (vyšší datace: 42-20př. n. l.), 27. jeho syn Bhathikabhaja či Bhathijatissa I. 18 - 40 (20 př. n. l. - 9 n. l.), 28. jeho bratr Mahádhartaka Mahánága 40 - 69 (9-21 n. l., 29. Amandagámaní Abhaja 69 - 81, 30. Kaníradžanutissa 81 - 90, 31. Čulabhaja 90 - 93, 32. Sívali (princezna) 93 - 94, 33. interegnum 94, 34. Ilanága 94 - 97, 35. Sandamuhunu 97 - 103 etc.

Anula byla v této části Asie první panovnicí, byť povětšinou po boku nominálních vládců a sama vládla jen čtyři měsíce. Své manžele po několika měsících jejich nominální vlády trávila, vybírala si neurozené muže a terorisovala dvůr. Při převratu byla za trest upálena. Její příběh viz v indexu pod ženy.

 

V Číně sepsal literát Wang Pao/Wang Bao z C'-jangu v S'-čchuanu příběh Sluhova smlouva, Tchung jüe/Tong yue, s nejstarším pojednáním o přípravě a pořizování čaje: s bylinou už tehdy fungoval trh, ale byla ještě luxusem; o čaji viz v indexu pod kuchyně. 

 

************************************************************

58.

Ol. 180, 3

254 SE

190 AE

Kallifón

a. u. c. 696

L. Calpurnius Piso Caesoninus a A. Gabinius

Rok 1 tzv. druhé autonomní éry Askalónu, srov. rok 104

Rok 1 autonomní éry Rafie

************************************************************

V Galatii se prohlásil králem tetrarcha Trokmů Brogitaros, syn Déiotara (II.) (srov. rok 64; vládl do roku 53). Tribun lidu P. Clodius Pulcher mu totiž královský titul i velekněžský úřad v Pessinúntu prodal, ale částku neznáme. • Brogitaros byl jako manžel Adobogióny zetěm krále Déiotara I., otcem Amynty, krále galatského: tchán tak přišel o svrchovanou moc nad Galaty (viz rok 53)

 

V Římě prošel plébejským sněmem zákon o přeměně Kypru v provincii. Navrhovatelem byl opět (viz zde níže) P. Clodius Pulcher, který se tak osobně pomstil králi Kypru Ptolemaiovi za to, že za mithridátovských válek nabídl pirátům, jimž padl Clodius jako velitel flotily v Kilíkii roku 67 do rukou, směšně nízké výkupné, takže ho propustili zadarmo. Vidina králových pokladů vedla při rozhodování i ruce senátu: majetek suverénního, ale neškodně a bez ambicí vládnoucího Ptolemaia, syna Ptolemaia IX. Lathyra a mladšího bratra Aulétova, měl být konfiskován a on sám se měl stát doživotně veleknězem Afrodíty v Pafu!

Kypr odkázal Římanům roku 162 Ptolemaios VII. Fyskón jako součást "království, které mi patří", což ovšem v té době nebyla pravda. Za representanta S. P. Q. R. v kyperské „lapálii“ byl vybrán v daném okamžiku politicky nepohodlný konservativní aristokrat M. Porcius Cato (Uticensis/"Utický"), jemuž bylo navíc uloženo usmířit občanské rozbroje v Býzantiu. M. Porcius odplul na Rhodos, odkud v létě vyzval Ptolemaia k uposlechnutí římského rozhodnutí.

V této době na ostrově M. Porcia navštívil král Ptolemaios XII. Neos Dionýsos, právě vyhnaný z Alexandreje (viz níže), ale římský konservativec nebyl jeho správným koněm. Pak M. Porcius Cato uklidnil poměry v Býzantiu, kde srovnal typicky hellénský občanský rozvrat mezi vládnoucí elitou a generacemi exulantů.

Tehdy se král Ptolemaios Kyperský v naprosto bezvýchodné situaci otrávil (vládl od roku 80, Pafos byl ptolemaiovský od roku 309, několikrát v rámci dynastie fakticky samostatný). Co k tomu říkal jeho bratr Ptolemaios XII., usilující o římskou podporu, známo není, nelze vyloučit, že o akci věděl předem.

M. Porcius pospíšil na ostrov, kde vyhlásil provincii Cyprus, zabavil královský majetek i s otroky a zpeněžil ho za asi sedm tisíc talentů (peníze jako takové podle jedné zprávy dal kyperský král před smrtí vhodit do moře). Vše z velké části bylo odvezeno do Říma, cestou však zmizela veškerá dokumentace vedená na dvou svitcích, kterou si údajně Cato o aukci zcizeného majetku tak pečlivě vedl: těšil se, jak bude Římanům presentovat svou poctivost.

M. Porcius Cato se vrátil z kořistnického výletu domů až roku 56. O přechodném návratu ostrova, nebo jeho části, pod ptolemaiovskou správu viz rok 48. 

 

V létě dostoupily vrcholu protikrálovské nálady v Alexandreji (srov. rok 63), až král dostal strach. Ptolemaios XII. Neos Dionýsos tajně odplul z města a Alexandrijští o tom dlouho nevěděli. Aulétés se přes Rhodos (srov. výše) vypravil osobně orodovat do Říma, kde od září tohoto do roku 57 žil v Pompeiově ville v Albanu; o finanční situaci ostudného Ptolemaiovce viz roky 56sqq. Od podzimu roku 57 do dubna 55 žil v Artemísiu v Efesu.

V Alexandreji po Aulétově útěku z vůle lidu krátce spoluvládly jeho dcery Kleopatrá VII. Tryfaina III. a Bereníké IV. Epifaneia, a to do začátku září, popř. až někdy před koncem roku 57, kdy Kleopatrá VII. pravděpodobně zemřela. Je ovšem též možné, že v tomto krátkém období vládla Kleopatrá VII. sama, viz o osudu její stejnojmenné matky roku 69 a možnosti, že Kleopatrá VII. je stále ještě Kleopatrá VI., která se nyní objevila zpět v paláci, když přišla roku 69 o přízeň panovníkovu. V tom případě by Bereníké IV. byla její dcerou, nikoli sestrou Kleopatry VII. Tak jako tak vláda dvou žen bez mužského doprovodu zůstala v dynastii ojedinělá. • Prameny konce ptolemaiovské dynastie jsou natolik strohé a dávají tak široký prostor ke spekulacím, že není s jistotou možné hovořit o jasných příbuzenských poměrech.  

Královna Bereníké IV. nato vládla do roku 55. Snad ještě tohoto nebo až následujícího roku se provdala za jistého Seleuka (VII.) Kybiosakta/" Obchodníka s tuňáky či slanečky" (profese jinak zvaná taríchopólés, srov. v indexu s. v. řemesla). Spoluvládu Bereníky IV. se Seleukem VII. nelze doložit, ale lze ji předpokládat. Trvala pravděpodobně do podzimu roku 56. • Tento Seleukovec je zřejmě bratrem Antiocha XIII. Asiátika, synové Antiocha X. Euseba (srov. rok 75, 69 a 64), vlastně vůbec poslední Seleukovec s královským titulem (srov. roky 64 a 56). Přezdívku "Slanečkáře" dostal od Alexandrijských roku 69 n. l. rovněž Vespasianus, když pro svou válku s Vitelliem a prázdnou státní pokladnu zatížil Egypt novými daněmi; a zjevně též z obchodu rybami.

 

V Galliích se Helvetiové pod dvouročních přípravách chtěli dostat k Oceánu (srov. rok 60) cestou přes římskou provincii Gallia Narbonensis. Spálili doma přebytečnou úrodu, dvanáct svých oppid a čtyři stovky vesnic, aby se zbavili naděje na návrat. Mouky s sebou měl každý na tři měsíce a přemluvili ke společnému treku sousední, mnohem nepočetnější Rauraky, Tulingy, Latobriky a Boie, kteří se zpoza Rýna usadili v Nóriku: 263 tisíc bylo Helvetiů, Tulingů 36 tisíc, Latobriků čtrnáct tisíc, Rauraků 23 tisíce a Boiů 32 tisíce (jak po válce bylo Římany nalezeno v keltských dokladech řecky psaných). Srazištěm jim bylo přemostění Rhodanu u allobrožské Genavy dne 28. března, cílem země Santonů u oceánu.

C. Iulius Caesar, který tehdy již byl v Galliích (srov. předešlý rok), vybudoval opevnění u mostu přes Rhodanus u Genavy a jednání o pokojném průchodu provincií odmítl, neboť si vzpomněl na debakl armády L. Cassia Longina roku 107, kterou Helvetiové-Tigurinové poslali pod jho, viz tam. Pustili se tedy Keltové nepohodlnou cestou územím Sequanů a Haeduů, když dohodu se Sequany zprostředkoval haedujský velmož Dumnoríx, manžel dcery Orgetorígovy.

Caesar ponechal u Genavy legáta T. Labiena a sám odvedl ze zimních ležení u Aquileie pět legií, z toho dvě v Gallii Předalpské nově odvedené, s nimiž přes Alpy a přes odpor místních Keltů dorazil dorazil na hranice Haeduů. Jejich území právě plundrovali Helvetiové, kteří prošli zemí Sequanů, ohroženi se cítili Allobrogové. 

Tiguríny, jednu ze čtyř žup/pagus helvetijských, v dubnu zaskočil při přechodu Araru a zničil. Překvapení Helvetiové representovaní letitým velmožem Divikónem, srov. rok 107, odmítli dát Římanům rukojmí, takže se ve válce pokračovalo. T. r. bylo chladné počasí a malá úroda, takže legie závisely na pomoci Haeduů. Ta však vázla a ukázalo se, že za vším stojí bohatý Dumnoríx, Diviciakův bratr, který se i v boji jako spojenec choval věrolomně; na rozdíl od Diviciaka, který smlouvy s Římany ctil. Na bratrovu přímluvu nebyl Dumnoríx potrestán, ale opatřen strážním doprovodem (o jeho osudu viz rok 54).  

Tísněn zásobovací nouzí vypravil se Caesar s armádou k haedujskému Bibracte dobře opatřeného proviantem. V bitvě táhnoucí se do noci kdesi u města byli Helvétiové Římany na hlavu poraženi. Prchali k Lingonům, kteří vyslechli Caesarovy výzvy a nepodpořili je, takže se Římanům i se svými spojenci po několika dnech migranti vzdali. Museli se vrátit do svých původních sídel, vše nanovo postavit. Boiům dovolil Caesar usadit se u Haeduů, kteří o to sami požádali; usadili se v oppidu Gorgobina. Na velký helvetijský trek vyrazilo 368 tisíc lidí, z toho 92 tisíc mužů schopných zbraně, vrátilo se jich domů po Caesarově sčítání pouze 110 tisíc. Jiný údaj zjevně nikoli Caesarův hovořil o původně čtyř stech tisících Helvetiích a přežilo jich pouze osm tisíc.

Caesar si dal na celogallském sněmu pogratulovat k vítězství, po němž se od Diviciaka Haedujského, vergobreta t. r., dozvěděl, že v úporných tahanicích o hegemonii mezi Kelty v Galliích vedenou Haeduji a Arverny a s nimi spolčenými Sequany si protivníci Haeduů najímají z Germánie žoldnéře a že jich prý už za Rýn přišlo na 120 tisíc. Sequanům však Germáni přerostli přes hlavu a usadili se u nich, viz roky 61sq. Nyní se Germáni domáhají třetiny sequanského území, neboť se tam chce usadit přes dvacet tisíc Harúdů. 

V září vyjednával Caesar přes posly s králem suébských Germánů Ariovistem, od loňska římským spojencem, který žádal v Gallii pro své spřízněnce další půdu, viz rok 61sq. Byl odmítnut. Caesar již rozhodl o pomoci Haeduům, jejichž kníže Diviciacus, jehož národ byl od roku 61 pod částečnou ochranou Římanů, byl roku 60 v Římě neúspěšný, nyní byl však Caesarovi milý, viz zde výše.

Zatímco Harúdové v té době plenili haedujské a treverské území, tábořilo za Rýnem v Germánii množství Suébů vedených bratry Nasuou a Cimberiem. Římané vytáhli proti Germánům k Vesontiónu, kde v ležení před městem přepadla velkou část legií těžká deprese z nastávajícího boje s nepřítelem obřích postav. Caesar je uklidnil historickými příklady. Brzy se pak za pochodu k Rýnu setkali Caesar a Ariovistos osobně, stanoviska se nezměnila, Ariovistos přepovídal, že je v této části Gallie dříve než Římané a že je tedy jeho.

Římané nato kdesi padesát mil od Rýna pod Caesarem porazili germánské vojsko pod Ariovistem a Suébové byli vytlačeni za Rýn. Král, který po národním zvyku odmítal bojovat při ustupujícím měsíci, tak ho k tomu Caesar donutil, stěží unikl k řece, jeho suébská manželka i nórická, sestra Vokkiónova, zahynuly a s nimi jedna z dcer, druhá byla Římany jata; Ariovistos zemřel kdesi v Germánii roku 54, o jeho expansi za Rýn viz rok 72. Legie přezimovaly u Sequanů pod velením T. Labiena, Caesar odešel do Přední Gallie. 

Caesar povolil suébským kmenům Triboků, Nemetů, Vangiónů, Harúdů, Eudosů a Markomannů (první zmínka, viz dále rok 9) usadit se na levém břehu Rýna v Galliích; viz dále pak rok 55 a 8. Na pravém břehu Rýna pak trval tlak Suébů na Usipety, Usipie a Tanktery, viz rok 55. Tito se pak tlačili dále na Chatty, Ubie, Quády a na Menapie, kteří všichni se stali jejich poplatníky, nebo odtáhli na dolní Rýn. • Ariovistovou porážkou byla germánská jihozápadní expanse na asi tři staletí zastavena.

 

V Římě panoval rok tribunátu lidu P. Clodia Pulchra, původně spojence C. Iulia Caesara, který roku 63 nepodporoval popravu pučistů, viz tam. Když tribun poznal, že má podporu Crassa i Pompeia (oba mlčeli), prosadil vyhnání M. Tullia Cicerona z Říma za to, že během svého konsulátu v prosinci 63 dal popravit římské občany sice po odhlasování senátem, ale bez rozsudku, lex de exilio Ciceronis. Nepřátelští k advokátovi byli též oba konsulové a během útoku Clodiova gangu vedeného jistým Seduliem na Ciceronovy příznivce div že nebyl zavražděn Q. Hortensius Hortalus; senátor C. Vibienus ranám však podlehl.

Dříve než byl proti němu zákon schválen, opustil 20. března sečtělý a výmluvný advokát Město a podruhé se věnoval „studiím“, tentokrát v Thessaloníké a v Dyrrhachiu (viz již příští rok). V makedonském exilu s ním korespondoval a provázel znectěného Římana athénský filosof Filiskos, s nímž se znal z doby své první cesty do Hellady.

Přátelsky se k němu choval quaestor Cn. Plancius, který se mu vypravil naproti do Dyrrhachia (sloužil už v Africe roku 69, rok na to na Krétě a roku 62 v Makedonii). Za to, že mu šel na ruku, ho Cicero o čtyři roky později úspěšně obhajoval v žalobě za uplácení: poražený kandidát v aedilských volbách M. Laterensis "vařil z vody" a Ciceronova obhajoba spočívala spíše na utěšování žalobce vzory velkých Římanů, kteří neuspěli v aedilských volbách a pak se stali slavnými/řeč Pro Cn. Plancio

Ciceronův římský dům byl na základě zákona srovnán se zemí a na jeho místě dal Clodius postavit chrám Svobody/Libertas, majetek řečníkův byl zabaven, římský dům rozvalen (srov. podobné případy v letech 485, 439, 384, 329, 121) a vyhnanec musel pobývat čtyři (či pět) set mil od Města (jinak též 3750 stadií). Směl se prý vrátit domů, až obživnou ti, které připravil o život; viz ovšem rok následující (první pokus o legalisování návratu učinil jeho straník, tribun lidu L. Ninnius Quadratus, již v květnu: v senátu by prošel, ale jiný z tribunů lidu Aelius Ligur návrh vetoval).

P. Clodius Pulcher přišel o Pompeiovu podporu vzápětí, když se rozkřiklo, že vzal velké peníze od Tigrána mladšího, který byl od roku 61, viz, držen v domě L. Flavia a umožnil mu uprchnout z Říma. Kromě toho Clodiovi lidé znectili Pompeiův doprovod. Velký vojevůdce dostal z Clodia strach a začal podporovat konkurenční tlupy, viz rok následující.

Clodiova zákonodárná činnost, leges Clodiae, byla za jeho úřadování úctyhodná a kryla se z velké části s agendou Caesarovou, s jehož pomocí se před rokem adopcí do plebejského rodu proměnil z aristokrata v plébeje (Claudius/Clodius). Nejdůležitější novinku přinášel obilní zákon lex Clodia frumentaria zavádějící bezplatné příděly obilí chudině: po staletí měl římský "proletariát" právo na zlevněné obilí a kdo přišel s jeho rozdáváním, byl obvykle oponenty obviněn z pokusu o samovládu a skončil zle (srov. např. rok 440-439 a v indexu pod obilí).

Clodius tím nechtěně nastartoval vlnu manumissií, propouštění otroků na svobodu: jako propuštěnci byli tak jako tak spojeni s exmajiteli pevným klientským poutem a panstvo přesunulo starost o jejich výživu na stát...

Clodius prosadil zákon o spolcích, lex Clodia de sodalitatibus, povolující opět činnost politických partají a nezakazující jejich vyzbrojování. Spolky zakázal roku 80 Sulla, aby neohrožoval moc jím kontrolovaného senátu; Clodius si tak ovšem vykopal hrob, viz rok 52 a srov. v indexu pod volby. Zákon o vyhnání Cicerona, viz zde výše, byl formulován obecně jako "o zavražděných římských občanech", lex de civibus romanis interemptis: nikdo nesmí poskytnout tomu, který bez soudu dal popravit občana, "vodu a oheň"; dotyčný tedy musel do vyhnanství.

Zákon o auspiciích/lex Clodia de auspiciis zakazoval rozpuštění a odklad sněmů poukazem na nepříznivá věštebná znamení/obnúntiátió, což byl častý způsob obstrukcí užívaný aristokraty. Původně mohli augurové přerušit jednání, pokud se při obětech objevilo nějaké neblahé znamení a lex Aelia & Fufia z doby kolem roku 150, viz tam, tohle právo rozšířil na všechny úředníky.

Clodiův zákon o censorech, lex de censoribus, vyžadoval, aby při označování poklesků daňových, finančních a ethických u jmen občanů, notae censoriae, a například by dotyčný takto mohl být zbaven členství v senátu nebo i občanství, byl souhlas obou censorů (zákon zrušil po čtyřech letech Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica, cos. 52). Clodius rozšířil volební možnosti propuštěnců, lex Clodia de libertinorum suffragiis (srov. rok 66), a jako mstu Ptolemaiovi Kyperskému zákon o jeho likvidaci, lex de rege Ptolemaeo & de exsulibus byzantiis, viz zde výše.

V Římě byl ediktem zakázán kult původem egyptské bohyně Ísis. Opakovaně ještě byl zakazován roku 54 (viz), 50 a 48, ale již v roce 43 byl bohyni vybudován státní chrám. • O velkolepé podívané, kterou lidu nachystal aedil M. Aemilius Scaurus (ml.), Pompeiův vojenský tribun, viz v indexu s. v. divadlo a malíři (1). 

30. ledna se narodila Livia Drusilla. Jejím otcem byl M. Livius Drusus Claudianus, matkou Alfidia z Fundi. Livia, od roku 39 manželka Augustova, zemřela roku 29 našeho letopočtu, deifikována císařem Claudiem jako Diva Augusta. 

 

Krutá vláda šan-jüa Wo-jan Čchu-tiho (chánem od roku 60) přivedla hunské předáky do vzpoury. Povstalecká knížata vybrala za šan-jüa Ťi-chou Čchuan-cch'a/Jihou Quance s trůnním jménem Chu-chan-sie/Huhanxie n. Chuchanje/Huhanye (vládl do roku 31). Jeho armáda čítala až padesát tisíc mužů, před nimiž před rozhodující bitvou oddíly šan-jüovy prchly. Opuštěný šan-jü Wo-jan Čchu-ti si vzal život. Nový vládce náležející mezi Mao-tunovy potomky, však měl okamžitě na krku válku se svými bratry a dalšími pretendenty (v jednom okamžiku měli Hunové pět chánů), viz rok 53. 

 

************************************************************

57.

Ol. 180, 4

255 SE

191 AE

Dioklés V.

a. u. c. 697

P. Cornelius Lentulus Spinther a Q. Caecilius Metellus Nepos

************************************************************

V Thrákii vydal konsulár L. Calpurnius Piso Caesoninus, Caesarův tchán a správce Makedonie, zajatého vládce Bessů Rabokenta, který byl ve válce s Římany od roku 61, králi Kotyovi V. (vládl do roku 45, srov. rok 80). Piso měl též vzít dvě stě talentů od občanů Apollónie za to, že se v Římě postará o likvidaci jejich dluhů. 

 

V říši Parthů byl král Arsakés XII. Fraátés III. (vládl od roku 70) zavražděn svými syny Mithridátem a Oródem. Nástupcem se stal jako starší Arsakés XIII. Mithridátés III. Dikaios Epifanés Filhellén (vládl v Parthii a v Íránu do roku 54). Proti němu se brzy postavil jeho mladší bratr Arsakés XIV. Oródés II. Ktistés Euergetés Dikaios Epifanés Filhellén (vládl až do roku 37). • Po Oródovi II. měli pak všichni následující parthští králové titul Arsakés Euergetés Dikaios Epifanés Filhellén.

Domácí válka mezi Parthy učinila jejich říši atraktivnější pro římské expansionisty (viz Gabiniův návrh roku následujícího a roky další).

 

Alexandrijští měšťané vyslali do Říma vyslanectví, aby zabránili návratu vyhnaného neoblíbeného krále. Bylo to sto lidí, kteří směřovali na Řím různými cestami, neboť si byli vědomi králova nesmírného vlivu a dlouhých prstů. Ptolemaios XII. Aulétés (srov. předešlý rok) dal členy poselstva korumpovat nebo povraždit najatými lidmi, popřípadě bývali obviněni u podplacených římských úředníků.

Vůdce poselstva akadémik Dión sice do Říma dorazil, žil v domě pompeiana L. Lucceia, historika spojenecké a občanské války (nedochováno), ale do senátu, který si setkání s ním výslovně přál, se nedostal, poněvadž byl na římské ulici zavražděn, viz k tomu 56. Jeden z Pompeiových agentů P. Asicius byl sice obviněn, advokát Cicero, zjevně ve shodě s Pompeiem, Asicia obhájil (o novém procesu v této věci a s novým obviněným viz rok následující).

Krále nikdo nepotrestal, neboť byl nedotknutelný: žil ve venkovské ville/statku Cn. Pompeia Magna, viz předešlý rok, a ten mu také zajistil návrat na trůn, viz rok 55. Pompeius po své poražce u Farsálu bude prokázanou službu na útěku pokládat u Aulétových dětí za volnou vstupenku do Egypta. 

Na podzim opustil Aulétés Řím, protože senát pověřil konsula P. Cornelia Lentula Spinthera jako designovaného správce provincie Kilikie, aby ho uvedl zpět na alexandrijský trůn. Začátkem následujícího roku se však záměr zvrtl, neboť se objevila Sibyllina věštba, která hrozila Římu nezdarem, pomůže-li egyptskému králi (viz ale rok 55); senát mu tedy pomoc odepřel, srov. rok 59. Aulétés se usadil v Efesu, kde do roku 55 sídlíl v Artemísiu, a v Římě zůstal jeho vyslanec Ammónios. Otázku králova návratu do Alexandreie vyřešila konference triumvirů roku následujícího.

Za královy nepřítomnosti byl v Idfú/Edfú, Velká Apollónopolis, definitivně dokončen Horův chrám, s jehož stavbou začal Ptolemeaios III. Euergetés I. roku 237, viz tam a srov. rok 142.  

 

V Iúdaji Alexandros II. (prohlásil se králem Židů roku 62; syn krále Aristobúla II., žijícího ve vyhnanství v Římě, srov. rok 61) byl před Jerúsalémem poražen konsulárem A. Gabiniem, cos. 58 a nyní správcem provincie Syrie. Římané ho oblehli v pevnosti Alexandreion (srov. rok 29). Když se vzdal, nebyl na přímluvu své matky, jejíž jméno neznáme, popraven, ale poslán za rodinou do Říma (srov. rok 55).

A. Gabinius při té příležitosti změnil uspořádání a omezil suverenitu židovského státu: Ióannés Hyrkanos II. zůstal již jen veleknězem a výkonná moc ethnarchova byla omezena radou „předních v národě“ (viz další reformu roku 55). Jak to fungovalo ve skutečnosti, nevíme, srov. rok 37. 

 

V Galliích porazil ve své třetí válce C. Iulius Caesar Belgy. Legie nechal provokativně přezimovat legiím v Gallii u Sequanů, zřejmě u jejich největšího sídla Vesontionu, a sám na jaře přivedl dvě nové z Přední Gallie: po odvodech konaných přes zimu v římské části Gallie disponoval nyní Caesar osmi legiemi. Na římskou stranu a pod ochranu Říma se postavili z Belgů Remové, z nichž s Caesarem vyjednávali Iccius a Andecombogius. Spojenci zůstali Haeduové vedení Dívikiákem Haedujským, který po dohodě s Caesarem hned vytáhl proti Bellovakům.

Koalici Belgů vedl do války strach z toho, že germánskou okupaci nahradila římská. Nejsilnějšími z Belgů byli Bellovakové, kteří byli schopni postavit do pole šedesát až sto tisíc mužů. Nerviové slíbili do války vypravit padesát tisíc bojovníků, stejně tak jako Suessionové. Další desítky tisíců ozbrojenců slíbili Ambianové, Atrebatové, Atuatukové, Morinové, Menapiové, Caletové, Veliocassové, Viromanduové, to byli národové keltští, z Germánů Condrusové, Eburonové, Caerosové a Paemanové.

Vůdcem belgické koalice byl král Suessionů Galba, pravděpodobně nástupce Dívikiáka/lat. Diviciaka, který platil mezi Belgy za nejmocnějšího a měl vliv i na Belgy britské. Belgové oblehli prořímské Remy vedených knížetem Icciem v Bibraktu, ale remského města, jemuž se dostalo rychlé Caesarovy pomoci, nedokázali dobýt. Brzy na to byli Keltové nad řekou Axonou nedaleko od města Římany poraženi a nejvíce jich bylo pobito na útěku. Od Bibraktu táhly legie na území Suessionů a k jejich městu Noviodunum, kde se ještě před obléháním raději Keltové vzdali a na přímluvu Remů byli ušetřeni. Král Galba dal Caesarovi jako záruku míru své dva syny.

Po nich se v hradišti Bratuspantium vzdali Bellovakové, které Římané ušetřili po přímluvě Dívikiáka Haedujského. Většina protiřímských vůdců prchla do Británie a pro jistotu si od Bellovaků Caesar vyžádal šest set rukojmí. Bez boje se vzápětí vzdali Ambianové. Ostatní Belgové ve válce setrvávali a legie se vypravili proti Nerviům, s nimiž nyní sdíleli protiřímskou frontu Atrebatové, Viromanduové a Atuatukové. 

Vůdce Nerviů Boduognatus přepadl pochodující Římany kdesi na řece Sabis a armádu o osmi legiích (Sedmou až Čtrnáctou) dostal do kritické situace. Válečné štěstí se však otočilo a Boguognatus přivedl národ do zhouby, neboť jeho muži byli z velké části Římany pobiti: ze šedesáti tisíc Nerviů schopných zbraně přežilo pět set, ze šestisetčlenné rady starších jen tři. Starci, ženy a děti, které ukryli před bojem Nerviové do bažinatého kraje, se vzdali a ponechal jim svobodu i jejich území, jehož nedotknutelnost ze strany sousedů garantoval.

Atuatukové, potomci kdysi Kimbrů a Teutonů, byli teprve na cestě do války a když dorazila zpráva o bitvě na Sabě, vrátili se domů. Všechna svá sídla opustili a soustředili se na obranu jediného, jméno neznáme, kam soustředili své majetky. Nejprve se Caesarovi po krátkém obléhání vzdali za stejných podmínek, jaké dostali přeživší Nerviové. Neodevzdali však všechny zbraně a v noci se pokusili o výpad z hradeb. Neuspěli, na čtyři tisíce Atuatuků padlo a druhého dne Římané oppidum ovládli. Po dobytí hradiště prodáno do otroctví 53 tisíc lidí, jak Caesarovi nahlásili kupci (což muselo přinést vojenské pokladně a Caesarovi hodně peněz, jako ostatně všechny Caesarovy gallské války).

Caesarův legát P. Licinius Crassus, syn triumvirův, s jedinou legií pacifikoval některé Aremoriky při Oceánu, viz rok následující, mezi nimi v počtu Venety, Venelly, Osismy, Coriosolity, Essuvie, Aulerky a Redony. Od všech podrobených vzal rukojmí, než se svou legií (vii.) odešel do zimoviště v kraji Andů.

Aby volně zprůchodnil cestu z Itálie přes Alpy k Rhodanu, vyslal Caesar legáta Ser. Sulpicia Galbu s jednou legií (xii.), aby podmanil Římu Nantuaty, Veragry a Seduny vybírající v kraji od obchodníků cla. Po několika potyčkách se horalé podali a Ser. Sulpicius umístil část legionářů k přezimování k Nantuatům, sám se zbytkem tábořil u Veragrů, v jejich sídelní osadě Octodurus. Brzy se to však Keltům rozleželo, pohrdli malým počtem Římanů a udeřili na tábor v síle třiceti tisíc mužů. Při zdařilém výpadu, k němuž radili bojovností vynikající centurio P. Sextius Baculus, hrdina z bitvy na Sabě, a tribun C. Volusenus, legionáři obléhatele rozprášili, deset tisíc jich zůstalo na bojišti, nicméně legát se rozhodl stáhnout do provincie, neboť tak jako tak měl zásobovací problémy: ves spálil a s celou legií, i s kohortami tábořícími u Nantuatů, odešel na území Allobrogů. Pacifikace alpských Keltů se tedy napoprvé nezdařila. 

Legie přezimovaly na územích Carnutů, Andů/Andecavů, Turonů a zčásti i Aremoriků a Belgů, Caesarovi se v Římě dostalo patnáctidenní děkovné slavnosti a pak putoval do Illyrie, jejíž správa mu rovněž náležela.  

 

V Římě v listopadu pouliční násilnosti mezi ozbrojenými bandami démagógů populára P. Clodia Pulchra (velitelem jeho mužů byl Sex. Cloelius, písař/scriba) a jeho nesmiřitelného protivníka T. Annia Milona, tribuna lidu na tento rok, representujícího aristokratické/patricijské extremisty. Guerrilla mezi milonovci a clodiovci, kteří požívali velkých sympatií římské ulice, trvala do 18. ledna roku 52, kdy byl Clodius v potyčce s milonovci na Appijské silnici u Bovill zabit (viz tam).

Díky sílícímu vlivu tribunů P. Sestia a T. Annia Milona, stoupenců Pompeiových, hlasovaly centuriátní komitie pro návrat Ciceronův z exilu; ještě 1. ledna při nástupu nových konsulů jejich návrh vetoval clodiovský tribun lidu Ser. Atilius Serranus a v ulicích propukly nepokoje. Měsíc na to, 4. září, se do Říma po šestnácti měsících v Makedonii za všeobecné pozornosti vrátil M. Tullius Cicero. Pompeius totiž opět změnil názor na Cicerona, který se mu nyní hodil jako protiváha k moci Clodiově (v době advokátova návratu řídil v Capuy zakládání nové kolonie, viz rok 59). Jemu především děkoval Cicero v děkovné řeči k senátu a v kratší k lidu 5. a 6. září/oratio, cum senatui/populo gratias egit (event. oratio post reditum in senatu): vypočetl otevřeně všechny své přátele a neopomněl všechny nepřátele.

Žádal pak na senátorech restutuci svého římského majetku, domu, který stával do loňska na Palatinu vedle Catulova portiku (z kimberské kořisti postavil Q. Lutatius Catulus, cos. 102, viz rok 101) a na místech domu grakchovce M. Fulvia Flakka, cos. 125 (viz 125sqq.; po něm neúspěšný reformátor Livius Drusus, po Ciceronovi místo obýval mimo jiné Sisenna Statilius Taurus, cos. 16+, srov. rok 16-): P. Clodius dal místo srovnat se zemí, vybavení domu si rozebrali lonští konsulové, a na části pozemku postavil chrám Libertatis/Svobody se sochou u náhrobku jakési významné hetairy/lat. meretrix z boiótské Tánagry, jméno neznáme, kterou z Hellady přivedl Clodiův bratr App. Claudius Pulcher. Senát souhlasil s obnovením Ciceronova domu na státní náklady, ale pouze se souhlasem sboru pontifiků, neboť šlo o posvátný pozemek. 30. září pronesl Cicero úspěšnou řeč k pontifikům/de domo sua ad pontifices.

Senát pak dal zelenou obnově, ale Clodius se nevzdal. Roku 56, to byl kurulským aedilem, využil znepokojujících zlých znamení z římského okolí registrovaných haruspiky, též násilností mezi egyptskými vyslanci, aby obvinil Cicerona z bezbožnosti, že to jsou projevy nespokojených bohů, když advokát znesvětil jejich půdu obnovou svého domu. Začátkem léta 56 mu Cicero odpověděl v senátu řečí známou jako de haruspicum responso n. responsis/"o dobrozdání n. dobrozdáních věštců".

Přesvědčil i konservativní část senátorů, že záležitosti bohů a lidí až tolik nesouvisejí: "Prosby jsou snadno přístupné u těch, kteří nám sami od sebe ukazují cestu spásy; naše hádky a neshody mezi sebou musíme (však) srovnat si sami/sed facilés sunt precés apud eós, quí ultró nóbís viam salútis ostendunt; nostrae nóbís sunt inter nós írae discordiaeque plácandae."  

Cicero měl po návratu do Říma přímluvu též v lidech Crassových i Caesarových a do vysoké politiky se nemíchal; advokacii, obranu svých politických přátel a srovnání účtů se svými nepřáteli však nezanedbával. Do roku 52 se hodně věnoval literární činnosti. Zůstával ideologickou oporou optimátských kruhů (srov. lat. optumus/optimus a řec. aristos).

Clodius vybavil v průběhu roku svůj gang gladiátory, které mu poskytl jeho bratr App. Claudius Pulcher, praetor tohoto roku, totéž učinil Milo. To vylekalo též konsula Q. Caecilia Metella, dosud Clodiova příznivce a přidal se na Pompeiovu stranu: senát tehdy dekretoval Ciceronův návrat. Když se advokát snažil zvrátit loňské rozhodnutí o vyvlastnění svého majetku, měl hned příležitost se Pompeiovi odvděčit.

Ve Městě tehdy vypukl hlad a dav hrozil vraždami senátorů a vypálením kurie a chrámů, umluvil Cicero senát, aby znovu pověřili Pompeia mimořádnými pravomocemi: Cn. Pompeius Magnus získal proti Clodiově úsilí a výhružnému shromažďování lidu na Capitoliu 8. září od senátu na pětiletí dohled na zásobování Říma potravinami z celého římského světa, curator annonae.

Kromě toho se věnoval své manželce Iulii více než politice, a stavbě divadla, které otevřelo roku 55, viz tam; Clodiovým bandám se postavit neopovážil, ačkoli po prohře o kontrolu nad zásobováním lidu jeho vliv upadal. Volným spojencem se nyní stal Crassovým, muže sice v té době nejbohatšího nad Tiberem, ale jinak vedoucího život spíše skromný a bez skandálů. 

Za úspěchy v Galliích mezi Oceánem a Rýnem odhlasoval pak senát Caesarovi, opět na Ciceronův návrh, neobvykle dlouhé, patnáctidenní, díkůvzdání bohům (srov. s rokem 55): Cicero se tak během několika dnů stačil odvděčit Pompeiovi i Caesarovi za jejich zásluhy o svůj návrat z exilu. 

Kuriosním příkladem aristokratické nenasytnosti byla akce konsula P. Cornelia Lentula Spinthera. Chtěl svého stejnojmenného syna dostat mezi augury, ačkoli zákon zakazoval, aby ve sboru fungovali ve stejný okamžik dva příslušníci stejného rodu/klanu. Členem náboženského kollegia již byl Sullův syn Faustus Cornelius Sulla. Konsul tedy synovi nařídil, aby přešel do klanu Manliů Torquatů. O osudu obou Spintherů viz rok 51, srov. též v indexu s. v. sedm divů, no. 6 (sed 2). 

 

V Indii o éře Saků/Šaků začínající t. r. viz rok 55.   

V Koreji vzniklo dohodou šesti činhanských dynastů z roku 69 na jihovýchodě poloostrova království Silla/Sil-la jako další z nástupních států, na něž se rozpadla mýthická říše království Čoson či Ko-Čoson, tj. Staré Čoson, údajně založené 3. října roku 2333 (srov. rok 105). Království Silla existovalo do roku 668, resp. 935 našeho letopočtu, kdy pohlcením Pekče a Kogurja vznikl ze Silly jeden stát na poloostrově, Korea, Čoson. Sídelním městem Silly byl Kumsong, dnešní Kjongdžu.

Tato část poloostrova byla jako poslední zasažena čínskými kulturními vlivy, konfuciánstvím i buddhismem. • Prvním vládcem království byl velmoži, viz rok 196, vybrán třináctiletý Pak Hjokkose Kosogan (angl.: Bak Hyeokgeose Geoseogan; 57 př. n. l. do 4 n. l., to mu bylo 73, srov. rok 200+), předek klanu Paků (angl. Park). Následoval Namhe Čcha-čchaung (ang. Namhae Ch’ach’aung, 4 n. l. - 24). Pak vybudoval v sídelním městě královský palác, roku 28 čelil čínskému vpádu z Le-langu. Jeho ministrem byl Hogong pocházející z Wa, tedy Japonec, zdatný diplomat. 

Silla sice byla prvním novým státem v Koreji obsazené na severu Číňany, zásluhou na vyhnání Číňanů však má hlavně stát Kogurjo (srov. rok 37), který Číňany vypudil roku 313 našeho letopočtu. Silla to dokázala až roku 676 našeho letopočtu, kdy byli Číňané definitivně vyhnáni z celého poloostrova.

Za starší nástupnický stát Čosonu se pokládalo království Pujo, kor. Buyeo, které od poloviny 3. století existovalo v severním Mandžusku. Jeho prvním známým králem byl He Mosu/Haemosu, jehož vláda skončila roku 195 s nástupem Wimanovým. Pujo v různých formách existovalo na dálněvýchodní mapě do roku 494 n. l., kdy bylo pohlceno Kogurjem.

Po zániku Čosonu roku 105 krátce existovalo království Puk Pujo/Bukbuyeo, "Severní Pujo" (do c. 58) se dvěma panovníky, a "Východní", Tong Pujo/Dongbuyeo (c. 86-22+) se třemi králi; všechny státy ležely na severu dn. Koreje, resp. v Mandžusku.