379-370

379.

Ol. 100, 2

 

Níkón

a. u. c. 375

Tribuni militum consulari potestate

************************************************************

Králi Agésiláovi se po dvacetiměsíčním obléhání vzdal Fleiús. Předtím v noci zmizel z města radikální patriot, zřejmě vůdce démokratické strany, Delfión s jedním svým aktivním stoupencem, jehož jméno neznáme; další zmínka o obou v historii již není. Fleiús z rozhodnutí Agésiláova se stal oligarchický, hlavy démokratických vůdců na základě soudu "občanů" a aristokratických vyhnanců sťaty a stát dostal sparťanskou posádku; viz dále rok 375. V tomto okamžiku byli Lakedaimonští neomezenými pány Peloponnésu, protože oslabení Argívští (srov. rok 386) se ve všech válečných sporech drželi zatím neutrálně. 

K míru přišlo i na Chalkidice. Okolí Olynthu bylo válečnými akcemi vedenými od loňska harmostou Polybiadem zcela zničeno a v obležených městech jeho symmachie vypukl hlad. Olynthští a celý spolek thráckých Chalkiďanů vzdali v zimě na rok 378 odpor, vrátili asi Amyntovi III. odstoupené části Makedonie (informování o této části míru nejsme) a stali se spojencem Sparťanů spojení symmachií/paktem: první olynthská válka trvala od roku 383 (druhou, osudovou, viz rok 349)Síla symmachie thráckých Chalkiďanů byla zlomena a tím se uvolnil prostor pro nástup Makedonů k moři (viz rok 356 a srov. konec spolku roku 348).

V zimě na rok 378 provedli démokraté v Thébách převrat připravený státním písařem/tajemníkem, grammateuem Fyllidou a šesti exulanty žijícími v Athénách, kteří se v noci za sněžení vkradli do Théb: Melón, Pelopidás, Dámokleidés a Charón, v Thébách se k nim připojili Epameinóndás, Gorgidás a 46 dalších. Polemarchové Archiás, Leontiadés a další prospartští exponenti byli v noci při hostině nebo u sebe doma spiklenci pobiti a národní osvoboditelé oblehli spartskou posádku na Kadmeji; pro vzájemné rozpoznání neužívali slovného hesla, ale pískání. Ačkoli bylo město plno světel a zmatku, spartská posádka nezasáhla.

Druhého dne byli všichni prospartští Thébané, pokud se jim nepodařilo prchnout pod ochranu athénského expedičního sboru, i s rodinnými příslušníky a dětmi povražděni. • Proslul výrok Archiy, jednoho z prospartských kolaborantů, jímž reagoval uprostřed hostiny na udavačský dopis o chystané akci: „Naléhavé záležitosti až zítra/eis aurion ta spúdaia, lat. in crástinum differó rés sevérás.“ Podobně se zachoval o několik let později samovládce Lampsaku Astyanax, viz rok 365.

T. r. byla revidována struktura boiótského spolku, srov. rok 550. Gorgidás byl tvůrcem "svaté čety/hieros lochos", elitní jednotky tří set mužů sídlících na státní útraty na Kadmeji: oficiálně se jmenovala státní či hradní četa/poleós lochos. Některé zdroje tvrdí, že četa sestávala z milenců a miláčků. Podobnou jednotku kartháginskou tvořilo 2500 elitních vojáků z nejlepších rodin a homosexualitu u Púnů prameny nevyzdvihují, viz rok 339. Thébský oddíl zanikl roku 338 v bitvě u Chairóneie, když vítězným Makedonům vedeným na jejich frontě osmnáctiletým Alexandrem neustoupil ani o krok.

Krátce nato poslali Athéňané k Thébám oddíl o pěti tisících hoplítech a pěti stech jezdcích pod velením Démofónta a Thébané zaútočili na Kadmeiu, kterou bránilo 1500 mužů. Sparťanům docházel proviant a aniž by čekali na pomoc, kterou přivolali, dohodli kapitulaci s možností odchodu v plné zbroji. Na svou armádu narazili u Megar, viz zde níže, a ve Spartě čekal velitele kadmejské posádky soud: zkušení harmostové Hérippidás (viz k němu rok 377 a o jeho karieře roky 395 a 393) a Arkissos byli posláni na smrt, Lýsanoridás do exilu mimo Peloponnésos a k tomu pokutován tak, že to nebyl schopen zaplatit. Jejich čin byl ve spartských dějinách skutečně ojedinělý.

V této době byl ve Spartě propuštěn z činné vojenské služby král Agésiláos II. Odsloužil v poli čtyřicet let (viz ale již následující rok). Proti Thébám, kam se mu nechtělo, byl proto vypraven druhý král Kleomborotos II. Byla to jeho první vojenská výprava a přes Plataje, které byly spartskými spojenci a protithébské (viz rok 386), a Thespie dorazil do Boiótie. Vyhnul se pohodlnější cestě přes attické Eleutherie, kde hlídkoval s lehkooděnci athénský stratégos Chabriás. Pobyl v Boiótii jen krátce, bylo uprostřed zimy, v čele třetiny Sparťanů zanechal harmostu Sfodriu a jemu peníze, aby verboval žoldnéře; sám se vrátil domů a spojenecké peloponnéské oddíly rozpustil cestou.

Athénští, kteří dostali strach ze silných Kleombrotových Sparťanů před Attikou, dali popravit stratégy zapojené thébskými pučisty do akce, kterou před nedávnem podpořili nový režim v Thébách: Démofón zemřel, druhému z odsouzených Chabriovi, ze souvislosti vyplývá, se podařilo před popravou uprchnout do exilu, odkud se brzy směl vrátit, viz rok následující.

 

Výprava Kartháginců do Itálie: dobyli Krotónu a znovu založili město Hippónion (srov. rok 388; jakými kolonisty, nevíme). Poté vypukl ve vojsku "mor" a vzápětí též doma v Karthágu. Proto se musel expediční sbor vrátit domů, kde byl uzavřen mír s africkými/berberskými obcemi a kmeny, s nimiž Karthágo vedlo již deset let boje, o nichž nejsme vůbec informováni. • Expedice byla ojedinělou vojenskou akcí Kartháginců před Hannibalem, jejich tzv. první italské tažení (druhé viz roku 218 a násl.). T. r. Kartháginci dobyli Sardinii.

 

Římané pokračovali ve válce s koalicí bývalých spojenců, viz roky 493, 487 a 388.

 

************************************************************

378.

Ol. 100, 3

 

Nausiníkos

a. u. c. 376

Tribuni militum consulari potestate

************************************************************

Harmosta Sfodriás ze Sparty se dal vyprovokovat Thébskými z nového režimu, kteří hledali pro sebe proti Sparťanům spojence, a vpadl z Boiótie do Attiky s cílem obsadit Peiraieus. To se mu nepovedlo, dorazil pouze k Eleusíně, tažení zpozorovali včas vesničané, musel ustoupit a přitom dal rabovat: ve Spartě ho pak za to soudili, návrh eforů zněl na smrt, ale po přímluvě Agésiláově osvobodili. Agésiláův syn Archidámos byl zamilován do Sfodriova syna Kleónyma, otcové se rádi neměli, a ten žádal po milenci o přímluvu za svého otce u krále. Sfodriás nadále bojoval v armádě a padl roku 371 u Leukter.

Athénští se tedy konečně se vší rozhodností postavili na stranu Thébanů, možná po zprávě o zhroucení odporu Olynťanů, viz rok předešlý. Athéňané začali opevňovat přístav, stavět lodi a vyhlásili válku Lakedaimonským. Výsledky peloponnéské války z roku 404 byly zapomenuty, vypukla druhá válka boiótská (trvala do roku 362; srov. rok 395). Velením pověřili Athéňané Tímothea, omilostněného Chabriu a Kallistrata. Snad do této doby spadá úspěšný loupeživý athénský vpád do Lakóniky pod Chabriou, odražení pronásledovatelů a noční oklamání Agésiláovo, který pak označil Chabriu za veledobrého vojevůdce/aristos stratégos. Na Sparťana udělal též dojem obranný manévr Chabriův velícího lehkooděncům, aby před útočícími Lakóny poklekli na levé koleno, opřeli o něj štít a vysunuli kopí, takže vytvořili nesnadno zranitelný šik, který Agesiláovy vojáky v jakési už vyhrané bitvě v Boiótii, viz zde níže, odradil (prý se tak dal Chabriás i ztvárnit sochařsky, neboť takový taktický prvek nebyl dosud v Helladě v užívání).   

Fanaticky protithébský král Agésiláos se v létě reaktivoval (srov. předcházející rok) a s vojskem vypravil do Boiótie, kde plenil zemi. Foibidás se zatím opevnil v Thespiích a na konci léta se Agésiláos přes Megary vrátil do Sparty. V zimě byl v potyčce před Thespiemi Thébany zabit harmosta Foibidás, strůjce prolakónského puče v Thébách roku 383.

V Athénách měli v této době největší slovo Chabriás, viz ovšem rok předešlý, a Kallistratos (původem z dému Afidnai). Přesně sto let po založení první symmachie, athénského námořního spolku, arché, byla na návrh Aristotelův založena symmachie druhá (prakticky trvala jen do roku 355), "aby Lakedaimonští nechali Hellény na svobodě a žít v pokoji podle vlastních zákonů...". Pro financování válečného loďstva Athénští zřejmě v tomto roku zavedli symmorie, jimž přiřkli povinnosti triérarchií, finanční péči o vystrojení a údržbu válečných lodí, srov. rok 508 a 355. Podle censu veškerého majetku v Athénách a Attice provedeného pro účely válečných daní vlastnili občané tohoto roku hodnotu 5750 talentů (roku 354 to bylo šest tisíc talentů). V symmachii, též druhý délský spolek/druhý athénský námořní spolek, bylo ve spojeneckém vztahu sedmdesát hellénských států.

S protiperskou orientací první athénské symmachie neměla tato nic společného a spojenci neplatili žádný tribut či dávku/foros, ale příspěvek na spolkové válečné akce pod athénským velením/syntaxis.; brzy spojenci přišli na to, že syntaxeis jsou totéž co foroi. V Athénách, hégemonu symmachie, zasedala spolková rada/synedrion, v níž měl každý členský stát jeden hlas, nicméně spojenecké flotile veleli vždy Athéňané. 

Pro nespokojenost s protektorátem Sparty totiž od spojenectví s ní odpadly k Athéňanům jako první státy Býzantion, Chios, následovaly Rhodos a Mytiléné s dalšími; srov. roky 390 n. 389, nejpozději 386, kdy se tyto obce staly athénskými spojenci, event. již rok 395/394, kdy se naplnila nespokojenost s Lakóny; kdy došlo k opětovnému zvratu, nelze určit, snad hned po smrti Thrasybúlově.

Na Chiu se narodil řečník a historik Theopompos, syn aristokrata Dámasistrata. Theopompos žil od roku 334 jako filosparťan v exilu, roku 332 se vrátil na Chios, ale po roce 323 byl opět vyhnán démokraty. Odešel do Egypta a datum jeho smrti neznáme.

 

V Egyptě vypukla nová válka proti Peršanům; důvod a rozsah bojů neznáme. Artaxerxés II. chystal velkou invasi, aby obnovil perskou vládu nad Nilem, viz dále rok 374. Egyptského krále Nektaneba I. podpořili zkraje loďstvem Athéňané opět s nauarchem Chabriou. Athéňané ale Chabriu s loďstvem brzy odvolali, viz o jeho roli v Egyptě roku 380, aby se Králi zavděčili (srov. podmínky míru roku 387): v této době byli žoldnéři Artaxerxovi dokonce cvičeni Ífikratem!

V zimě na rok 377 (?) povstal proti Artaxerxovi II. Datamés z Kárie, syn Kamisarův, po svém otci satrapa Kappadokie či východní Kilikie, resp. její části později zvané Kommágéné, po matce Skythisse Paflagoňan. Velitelem jeho žoldnéřů byl Mandroklés z Magnésie. Revolta trvala až do roku 362. Krátce předtím porazil Datamés povstání proti Králi, do kterého se pustili Pylaimenovec Thúys z Paflagonie, Datamův blízký příbuzný z matčiny strany, a o něco později Aspis z Kátaonie, tj. z části Kappadokie na hranicích s Kilíkií západně od Kommágény.

Zprvu chtěl se vzbouřeným příbuzným jednat, ale ten se pokoušel připravit o život a jen tak tak unikl zatčení. Ve válce s ním ho přestal podporovat satrapa Frygie helléspontské Ariobarzánés, viz o jeho osudu roku 362, nicméně Datamés Thúyna zajal i s rodinou a doručil osobně Králi. Thúys/Thýs byl prý obřího vzrůstu a velký jedlík, černé pleti, dlouhých vlasů a vousů a oblečeného do královského ornátu a šperků ho před Krále vedl za provaz svázaného, sám oděn jako vesničan na lovu. Divadlo se konalo u Aky, kde Artaxerxés shromážďoval armádu pro tažení na odbojný Egypt. 

Třebaže se mu od Krále dostalo velitelské funkce v egyptském tažení, vypravil se nejprve likvidovat Aspida. Přeplavil se s nevelkým oddílem do Kilikie, přešel Tauros a náhlým útokem zaskočil rebela, který se mu vzdal. Artaxerxés si Datama přál u armády, ale Králova přízeň budila závist dvořanů. Na cestě do Aky se mu dostalo od přítele Pandanta, Králova osobního pokladníka, varování, že u dvora mu hrozí nebezpečí; nezbylo mu, než dát se rovněž cestou rebelie.

Odešel s kondottiérem Mandrokleem do Kappadokie, obsadili Paflagonii a v zimním čase let 378/377 (?) poslal proti znepřáteleným Pisidům, kteří drželi již s Aspidem, svého syna Arsidaia a svého tchána Mithrobarzána, velitele jízdy. Arsidaios v bitvě s Pisidy padl, tchán s částí jízdy zběhl. Datamův protiútok však byl pro nepřátele zdrcující a mezi pobitými byli též přeběhlíci. Pak ke Králi přeběhl i druhý Datamův syn Sysinás. Události se nemusely seběhnout jen v tomto roce.  

Povstání satrapů, které se těmito akcemi rozvlnilo na západě říše Peršanů především v přímořských oblastech od Černého moře po Foiníkii, trvalo až do konce vlády Artaxerxa II., tj. do roku 359, i když jeho hlavní aktér byl zavražděn již roku 362 (viz tam). Zároveň lze tušit spojení satrapů s válčícími Egypťany (začátek Datamovy rebelie lze klást do pozdějších roků, například až 372). Hellénské státy v Pontu se pravděpodobně držely přísah daných Králi.

Při obléhání Sinópy někdy před touto válkou, datum neznáme, ošálili zle tísnění Helléni datamovské obléhatele: poněvadž měli nedostatek zbraně schopných mužů, oblékli své ženy tak, aby budily na dálku zdání vojáků. Přikázali jim chodit po hradbách a zakázali házet oštěpy, aby se neprozradily. O osudu Sinópy v těchto letech ovšem nevíme nic, kromě toho, že Datamovi naletěli, když jim sliboval, že po dobytí Séstu jim město věnuje (nesnášeli se, nevíme proč). Ochotně mu poskytli dělníky a řemeslníky na stavbu obléhacích strojů, které pak užil - proti Sinópě. Dokončit obléhání města mu prý zakázal Artaxerxés, to měl ještě u něj slovo.   

Na Artaxerxově straně se bojů proti Datamovi podílel satrapa lýdský Autofradatés a po jeho boku lycký dynasta Artumpara (Artembarás?). Autofradátés, který disponoval údajně armádou o sto tisících pěších a deseti tisících jízdních vojácích, byl při pokusu probojovat se do Kappadokie z Kilikie v bitvě odražen. A to prý čítalo Datamovo vojsko pouhou dvacetinu počtů (roku 377?). Na Králově straně setrvávali dynasta Mausólos, satrapa Kárie, syn a c. 375 nástupce Hekatomnóův, viz rok 391 a viz jeho otočení roku 362, a satrapa helléspontské Frygie Ariobarzánés, viz dále jeho otočení a rok 368.

Když se věrným satrapům nedařilo Datama dostat, dojednal Autofradátés příměří s výhledem, že se s Artaxerxem rebel smíří (roku 376?). Král si však nedal pokoj a Datamés přečkal několik atentátů až na ten osudový, viz rok 362. O sledu událostí a intensitě bojů nevíme v podstatě nic, zaujme zachovaný údaj, že povstáním satrapů se snížily Artaxerxovy příjmy o polovinu. • Desetiletí po peloponnéské válce byla první zlatou érou žoldnéřských vojsk. Obrovské finanční zdroje perské říše umožňovaly najímat satrapům a Králi armády desítek tisíc Hellénů ve zbrani (satrapa Datamés jich živil dvacet tisíc), mnohem více najímali egyptští vzdorokrálové. "Xenofóntova" anabase z roku 401 zafungovala jakoby reklamní akce na podporu hellénského válečnictví... 

 

V Římě bylo t. r. (?) dokončeno rozšíření tzv. serviovských hradeb (viz rok 578, podle krále Servia Tullia, původního stavitele).

Volskové byli poraženi před Satrikem (srov. rok 346), Latinové dobyli Tusculum, ale vzápětí bylo municipium Římany získáno zpět, viz ovšem rok 372. Od Volsků pak měli Římané klid do roku 346, pokud historiografie nezdvojila informace o jedné a téže události.

 

V Číně si vládce státu Čchi/Qi přivlastnil královský titul: Tchien Che-wang/Tian He, srov. rok 403.

 

************************************************************

377.

Ol. 100, 4

 

Kalleás či Kalliás

a. u. c. 377

Tribuni militum consulari potestate

************************************************************

Na jaře se do Boiótie opět vypravil Agésiláos a vedl nerozhodné boje s thébskou koalicí až do konce léta. Pak se vrátil domů. Na stranu Athén se během druhé války boiótské postavila celá Euboia kromě Hestiaie, kde se krátce předtím dostal k moci jistý Neogenés, a to s pomocí thessalského magnáta a tetrarchy Iásona z Fer (srov. o něm rok 390). Byl však brzy vypuzen Sparťany, jimž velel Thérippidás n. Thérippos (n. Hérippidás, viz rok 379). T. r. pak z Hestiaie Thébané vyhnali sparťanskou posádku, které velel Alketás rozptýlený právě láskou k jistému domácímu krasavci (Hestiaiá se v této době již běžně nazývala Óreos). Proti Óreu se vypravilo i athénské loďstvo pod Chabriou, srov. rok 379sq., pak se ale pustilo do Kyklad.

 

Kolem roku 377 se ve Fasélidě narodil pozdější řečník a autor tragédií Theodektés, žák Ísokratův, Platónův a Aristotelův. Jako tragik měl premiéru roku 356. Zemřel v Athénách roku 336.

 

V Bíthýnii povstal proti Králi, zjevně jako součást rebelie satrapů, viz rok předešlý, domácí dynasta Bás, syn Boteirův a vnuk Doidalsův, otec Zipoita I. Bás vládl jako fakticky nezávislý dynasta až do roku 327. O Doidalsovi víme, že obnovil upadající Astakos (srov. rok 711)Začátek nezávislého státu thráckých Bíthýnů, který se zvolna hellénisoval (královský titul přijali bíthýnští dynastové roku 296, viz tam).

 

V Římě se rozhořely ostré vnitropolitické boje, které už několik let doutnaly. Tribunové lidu C. Licinius Stolo a L. Sextius Lateranus navrhovali (rogationes Liciniae Sextiae) snížení úrokové sazby, znovuzavedení zákona Sp. Cassia o pěti stech jitrech půdy jakožto největší výměře pro občana (srov. rok 486) a požadovali přístup ke konsulátu pro plebeje.

 

************************************************************

376.

Ol. 101, 1

Dámón z Thúrií (poprvé)

 

Charisandros

a. u. c. 378

Tribuni militum consulari potestate

************************************************************

Na jaře ležel Agésiláos s nohou, na níž nemohl došlápnout a armádní lékař ze Syrákús, jméno neznáme, nedokázal krvácení z žíly, kterou nařízl, zastavit. Loni vedl armádu z Boiótie do Sparty, ale dorazil jen do Megar (marodil asi až do roku 370), a tak se do bojů třetího roku druhé války boiótské vypravil spolukrál Kleombrotos I. Opět bylo až do konce léta bojováno nerozhodně. Sparťané vypravili do války flotilu šedesáti lodí, jíž velel Pollis. Proti němu se pustili Athéňané pod Chabriou, protože jim hrozilo nebezpečí blokády.

Chabriás doprovodil obilní konvoj z Pontu do Peiraiea a v září se vypravil k Paru a Naxu. Zde 16. boédromiónu, na začátku Velkých eleusínských mystérií/konec září-zač. října, porazil Lakedaimonské v námořní bitvě u Naxu, ztratil osmnáct lodí z 83, Sparťané 24 ze 65 triér. Nejenže odstranil nebezpečí blokády dovozu obilí do Athén, ale také získal Athéňanům přístup na Délos. Byla to první bitva na moři, kterou svedli Athénští bez spojenecké pomoci po peloponnéské válce, tj. po třiceti letech. Levému křídlu flotily Athéňanů velel Kédón, když padl v boji s Pollidovou triérou, pak Fókión. Podle jiného údaje zajal Chabriás 49 lodí a do Athén přivedl tři tisíce zajatců prodaných zde do otroctví; do státní pokladny údajně přinesl 110 talentů kořisti a za své vojenské kariery neztratil nikdy žádné athénské opevněné místo. Bitva se udála v době velkých mystérií 16. boédromiónu/asi začátkem října. Sparťan Pollis se o čtyři roky později utopil v moři u Heliky (možná, že je známější spíše díky "zásluhám" o Platóna, kterého prodal do otroctví, než pro válečné skutky; srov. roky 393 a 388).

Poté se Athéňané vypravili do Abdér na pomoc proti thráckým Triballům, kteří vpadli k moři a v několika oddělených střetnutích zničili vojenskou sílu Abdérských: vylákávali oddíly Hellénů do léčky a poněvadž putoval jeden oddíl za druhým na pomoc předcházejícímu, všichni zemřeli. V bojích s Thráky padl či byl zavražděn stratégos Chariás (nebo až roku následujícího?). • Jiná pramenná verse udává jméno stratéga jako Chabriás; pak by ovšem Chabriás z let 370, 357 a 356 byl někdo jiný ("Chabriás II."). K tomu přistupuje, že na pýthijských hrách v Delfách roku 374 vyhrálo čtyřspřeží Chabria Athénského. Ke jménu Chabriás viz také rok 415, kdy se tak jmenoval athénský epónymní archón.

V Athénách dosáhl svého prvního vítězství Anaxandridés z Kameiru na Rhodu či, dle jiných údajů, z Kolofónu v Attice. Byl autorem střední attické komédie. Další jeho data nejsou známa. V Athénách zemřel logograf/autor projevů všech druhů Lýsiás (83; narozen roku 459, srov. též roky 404 a 388).

Narodila se Olympias Épeirská, matka Alexandra III. Makedonského (popravena roku 316).

 

V Římě nebyli pro hluboké domácí politické rozbroje a nepřátelství římských stavů kolem tzv. rogationes Liciniae Sextiae (viz rok 377 a 367) po pět let na roky 375 až 371 voleni kurulští úředníci. Oba tribunové lidu roku 377 byli opětovně voleni a do roku 371 vetovali volby vojenských tribunů/núllós curúlés magistrátús creárí passí sunt (srov. rok 444 a 367)Je-li tradiční historické podání pravdivé, je s podivem, že nepřátelé Říma, viz rok 388, nedokázali politické krise využít v poli.

 

V Číně zemřel císař An-wang (vládl od roku 402). Následuje jeho syn Lej-wang/Lei (vládl do roku 369).

Stát Chan/Han zničil stát Čeng/Zheng (srov. roky 586 a 545).

 

************************************************************

375.

Ol. 101, 2

 

Hippodamás či Hippodámos

a. u. c. 379

sine curul. mag./bez nejvyšších úředníků, viz rok 376

************************************************************

Thébané začali v Boiótii prosazovat svou vůli a postupně opatřovali všechna spojenecká města svými posádkami (viz rok 373)Athénská flotila šedesáti lodí, jíž velel za Chabriu Tímotheos, syn Konónův, obeplula ve čtvrtém roce druhé boiótské války na žádost Thébanů Peloponnésos, obsadila Korkýru a v bitvě u akarnánské Alyzeie naproti Leukady porazila o skiroforiích/27. června lakedaimonské loďstvo pod Níkolochem (podle jednoho zdroje Níkomachem) s 55 loďmi. Po Korkýrských a Kefallénských se stal athénským spojencem král Alketás I. Molosský a Akarnánští, kteří přestali být spojenci Sparťanů (od roku 388). Athéňané měli v této době již s válčením finanční potíže a Tímotheovi poskytli na výpravu pouze třináct talentů. Triéry byly staré a nedobře vybavené; přesto uspěl.

Thébané se vypravili do Fókidy. U Tegyr, vsi u Orchomenu, narazilo vojsko Pelopidovo na dvě mory, tedy tisíc až 1800 mužů lakedaimonských, kteří na vyžádání Orchomenských jim táhli na pomoc. Rovněž Fókové poslali do Sparty s žádostí o pomoc. Thébané Sparťany potřeli, oba jejich polemarchové padli: bylo to první vítězství dosažené díky údernosti thébské svaté čety, hieros lochos, viz rok 379. V rámci boiótské války byla bojována první válka fócká, která trvala do roku 371 (k druhé viz rok 356).

Po zvratu v Thébách se šířily boje o vládu do peloponnéských států. Ve Figalii, Fliúntu, Korinthu, Megarách a v Sikyónu propukly dílem krvavé občanské války mezi prospartskými či démokratickými, tedy proathénskými režimy s exulanty (srov. rok 379; data revolucí a kontrarevolucí neznáme). Ve Figalii/Fialeji se prospartští exulanti pokusili o návrat za dionýsií, kdy lid seděl v divadle, ale neuspěli a odtáhli do Sparty.

V Korinthu se vyhnanci sice z Argu dostali do města s pomocí přátel, ale neprosadili se a v zoufalé situaci se sami navzájem pozabíjeli, aby nepadli do zajetí. Prospartský režim pak odsoudil na smrt řadu občanů popdporujících puč a další exuloval.

V Megarách se po bojích u moci udrželi démokraté a vyhnali prospartské pučisty, povražděni byli protidémokratičtí spiklenci v Sikyónu. Démokraté se pokusili ovládnout Fleiús, pobili na tři sta vládnoucích oligarchů, ale po jejich protiútoku padlo šest set exulantů a kdo přežil, unikl zpět do Argu.

V následujících letech a po celou thébskou éru zmítaly hlavně peloponnéské státy neustálé rozbroje, o jejichž charakteru nelze jednoznčně stanovit, zda to byly nepokoje sociální či politickoideologické: démokratické režimy zahraničněpoliticky spolupracovaly s oligarchickými, viz roky 369sqq.  

 

V první polovině čtvrtého století sepsal Archestratos z Gely veršovanou gastronomickou příručku Hédypatheia, neboli Delikatessy, kterou později převedl Římanům do latiny básník Q. Ennius. V téže době působil sochař, malíř a autor spisů o umění Eufranór z Korinthu. Mimo jiné vymaloval stou Dia Eleutheria v Olympii.

 

************************************************************

374.

Ol. 101, 3

 

Sókratidés

a. u. c. 380

sine curul. mag./bez nejvyšších úředníků, viz rok 376

************************************************************

Spartský král Kleombrotos I. se v rámci pátého roku druhé války boiótské a druhého roku první války fócké s velkou částí armády, jakou mohou v Lakedaimonu postavit do pole, vypravil proti Thébanům na pomoc Fókům.

Polydamás z Farsálu, tágos/„vůdce“ Thessalů, hledal ve Spartě pomoc proti jednomu z tetrarchů Iásonovi z Fer, ale pro válku Lakedaimonských s Thébskými byl odmítnut. Polydamás byl pak doma donucen uznat svou podřízenost Iásonovi, vydal mu své děti jako rukojmí a v moci mu zůstala jen akropolis Farsálu. Iásón ovládl Thessalii a měl k disposici osm tisíc jezdců a dvacet tisíc hoplítů, k tomu šest tisíc žoldnéřů. Téhož roku uzavřel spojenectví s Athénami: dorazil prý do Athén bez ochranky, aby podpořil svého hostinného přítele Tímothea obžalovaného v jakési kause, kterou neznáme (nicméně později velel Tímotheos oddílům ve válce s Thessaly). Iásón býval žákem Gorgiovým. Lékaři mu nedávali naději pro dlouhý život, neboť mu nalezli v těle nádor, a tak hledal Iásón smrt v bitevním šiku. V jedné z bitev ale byl raněn do prsou a zároveň se zraněním zmizel i jeho nádor (srov. obdobnou situaci roku 121).

Vypukly občanské války na Zakynthu a Korkýře. O jejich ukončení nemáme zpráv, ale zřejmě i zde díky athénské intervenci skončila vláda prospartských režimů (viz hned níže).

Diplomacií krále Peršanů Artaxerxa II. bylo dosaženo (rozuměj: uplaceno) v Helladě míru: Athéňané poslali ze strachu před vzrůstající mocí Théb do Sparty s návrhem ke smíru, což bylo přijato. Byl obnoven tzv. královský mír čili Antalkidův všeobecný mír v Helladě/koiné eiréné z roku 387, resp. 386, k němuž se ovšem nepřipojili Thébané a který d. f. nikdy nefungoval (perské iniciativy viz dále roky 371 a 368). Lakónové formálně uznali athénský spolek. V jakémsi unáhlení vztyčili v Athénách oltář Eiréně a zavedli její kult s výročními oběťmi asi 16. hekatombaiónu; její sochu s malým Plútem na ruce vytvořil Kéfísodotos starší (zasvěcena možná roku 371, viz příležitost tam). • Athéňané byli ve válečném stavu se Sparťany od roku 378. Jejich vzájemný konflikt byl součástí koaliční tzv. druhé války boiótské z let 378 až 362 (viz ale hned níže)

Thébané se před Sparťany stáhli z Fókidy a oblehli Plataje. Na jejich podporu a proti spojenectví s Thébany, jak si část athénských politiků přála, vydal Ísokratés pamflet Plataikos (logos)/Platajský projev, fiktivní vystoupení platajského vyslance přes athénským sněmem. Athéňan Tímotheos byl s flotilou po uzavření míru s Lakedaimonskými odvolán z Korkýry, ale na Zakynthu vylodil démokratické exulanty, což Sparťané považovali za porušení čerstvých podmínek míru a obnovili nepřátelství: válka pokračovala do roku 371. S 25 triérami poslali na Zakynthos nauarcha Aristokrata; o jeho operacích nevíme nic.

Sparťané pod Mnásippem v čele 65 triér a 1500 vojáků výsadku poplenili Korkýru a oblehli město. Oddíl pěti nebo šesti set athénských peltastů pod Ktésikleem vyslaný po souši se v noci s pomocí Alkety I. Épeirského přepravil do obleženého města.

Perský král současně vedl válku proti rebelujícím anatolským satrapům, viz rok 378, a proti Egyptu, viz zde níže. 

 

Na Kypru v Salamíně byl eunúchem Thrasydaiem zavražděn král Euagorás I., který vládl od roku 411, z toho po určitou dobu společně se svým nejstarším synem Pnýtagorou: i ten se stal obětí atentátníkovou. Důvody vraždy neznáme, údajně šlo o osobní mstu. Nástupcem na salamínském trůnu se stal Euagorův druhorozený syn Níkoklés (vládl do roku 361). Osud atentátníkův neznáme. 

Peršané se konečně vypravili do Egypta proti králi Nektanebovi I. (srov. rok 378). Perskými veliteli byl Farnabázos, velitelem žoldnéřů Athéňan Ífikratés; bylo jich dvě stě tisíc a k tomu velká flotila, nezvyklá síla. Rozpory v otázkách taktiky brzy znepřátelily Ífikrata s Farnabázem, a tak z obavy z nejhoršího uprchl Ífikratés do Athén: Ífikratés doporučoval rychle táhnout na Memfidu, Farnabázos chtěl postupně a pomalu obsazovat zemi; Ífikrata pak nahradil Tímotheos, viz rok následující. Egypťané byli v Deltě Peršany zprvu poraženi. 

 

************************************************************

373.

Ol. 101, 4

 

Asteios

a. u. c. 381

sine curul. mag./bez nejvyšších úředníků, viz rok 376

************************************************************

Athéňané vyslali v múnichiu/dubu až květnu zpět na Korkýru loďstvo o šedesáti triérách v čele s Tímotheem. Neměl však dost mužstva a tak vyrazil nejprve po spojeneckých ostrovech a k severu do thrácké oblasti: získal posilu dalších třiceti plavidel a snad zde uzavřel spojenectví s Amyntou III. Bylo to na athénský sněm pomalé, podezřívali ho, že naschvál nechal propásnout celou plavební sezonu, a když se Tímotheos vracel kolem Attiky, odvolali ho a dokonce z návodu Kallistratova a Ífikratova postavili před soud pro podezření z velezrady. Žaloby byl zproštěn a poslán do perských služeb do války v Egyptě namísto Ífikrata, viz rok předešlý.

Athéňané posílili svou flotilu o dalších čtyřicet triér a stratégem jmenovali Ífikrata, který se právě vrátil z Egypta. • Před vyplutím na Korkýru si vypůjčil Tímotheos, který rozkutálel majetek a dlužil, na koho se podíval, od nejvýznamnějšího bankéře Athén té doby Pásióna 1351 drachem a dva oboly. Syn a dědic Pásiónův Apollodóros, který též vystupoval jako rhétór, později soudně na Tímotheovi peníze vymáhal, jak o tom svědčí řeč Pros Tímotheon hyper chreós/Proti T. o dluhu, zachovaná mezi projevy přičítanými Démosthenovi (o Tímotheově konci viz rok 353); Apollodóros byl Démosthenovým politickým straníkem. 

Pásión byl vzácným příkladem toho, jak se z otroka provozujícího finanční služby v Athénách po prohrané peloponnéské válce, stane propuštěnec, což nebylo vůbec neobvyklé, ale nakonec také plně rovnoprávný občan. Původně byl otrokem směnárníků a bankéřů/argyrhamoiboi Antisthena a Archestrata z válečné éry Athén a zjevně zcela převzal jejich agendu. Že byla náročná, připomíná též soudní spor Pásiónův z doby někdy po roce 394, kdy ho žaloval o zapření peněz uložených beze svědků a bez záznamu u athénského bankéře jistý obchodník z Bosporu, jméno se nezachovalo, syn Sópaia, stratéga Satyra I.; žalobu na Pásióna psal Ísokratés a zachovala se jako Trapedzikos (logos)/"Bankovní". 

Mezitím vypukl v obležené Korkýře velký hlad. Při náhlém výpadu obránců města však padl velitel Sparťanů Mnásippos, který se choval zpupně ke svým žoldnéřům a třebaže peníze měl, dlužil jim dvouměsíční platy. Jeho nástupce ve funkci, epistoleus/viceadmiral Hypermenés se rozhodl ostrov urychleně opustit a odplul na Leukadu; zanechal za sebou množství proviantu, otroků a nemocných vojáků, aby měl na lodích místo pro zdravé vojáky.

V téže době byl již Ífikratés s loďstvem u břehů Messénie u Sfagií u Pylu. Obsadil Kefallénii a Korkýru, kde se zmocnil i deseti lodí, které poslal Lakedaimonským na pomoc Dionýsios I. Syrákúský, tradiční spartský spojenec. Ífikratés, jehož flotila čítala nyní téměř devadesát triér, se pak obrátil s vojskem na pevninu a pochodem se vydal do Akarnánie, kde přes zimu bojoval se spojenci proti znepřáteleným obcím. Dionýsios poslal roku následujícího Sparťanům dalších devět lodí, jejichž velitelem byl Kissidás. Velitel první flotily Krínippos padl s mužstvem do zajetí Athéňanů, kde si vzal život, aby nebyl zotročen.

Ífikratés se vedle syrákúských lodí zmocnil též soch ze zlata a slonoviny, které měly dopravit do Olympie a Delf jako votivní dary bohům Dionýsia I. Ptal se po poslech v Athénách, jak s nimi naložit, a dostal odpověď, "aby se nevyptával na záležitosti bohů, ale aby se staral o to, jak uživit vojáky/mé ta tón theón exetadzein, alla skopein, opós tús stratiótás diathrepsei". Srov. athénský, a též spartský, přístup ke svaté válce roku 356sqq.

Thébané dobyli Platají (viz předešlý rok): město bylo opět strženo, obyvatelstvo opět odešlo do Athén a do své vlasti se vrátili až roku 338 (srov. roky 427 a 386)Do téhož roku lze datovat také dobytí a zničení hradeb Tánagry, boiótského Orchomenu a Thespií Thébany. I tato města byla obnovena až po roce 338 (viz tam a rok 353; k vyvrácení prospartského Orchomenu a Thespií rovněž viz rok 364)Iásona z Fer uzavřel v této době spojenectví s králem Makedonů Amyntou III.

 

Celou Helladu postihlo silné zemětřesení. V Acháji bylo ve vnitrozemí zničeno město Búrá a při pobřeží vlnami tsunami Heliké, která se propadla do moře. Búrá byla obnovena, Heliké, původní centrum achájské konfederace s Poseidónovým chrámem, již ne (viz rok 280); počet obětí neznáme.  Otřesy mimo jiné zničily v Delfách Apollónův chrám (srov. rok 370): stál od doby po roce 548 a byl to podle hellénské tradice pátý Apollónův chrám, doložitelně druhý (srov. rok 548).

Vyprávělo se, že Filón, syn samovládce v lokerské Oianthii Fríkodéma, se chtěl mermomocí oženit s Themistou, dcerou jistého Krithóna. Otec nesouhlasil a tyrannos zahubil jeho syny a Themistu násilně za svého syna provdal. Themistó Filóna v noci podřízla a prchla přes moře do Heliky do Poseidónova chrámu. Heličtí ji však Filónovu bratru Hérákontovi vydali. Bouře jeho loď zahnala k Rhiu, kde se jí zmocnili akarnanští piráti. Akarnanové se nad Themistou slitovali, vymohli na Fríkodémovi vydání jejích rodičů výměnou za Hérákonta. Když je dostali, umučili ho. Někdy po této události zanikla Heliké, prý za to, že její lidé vydali prosebnici od oltáře Poseidónova.  

 

V Egyptě porazil Nektanebés I. Peršany v bitvě u Memfidy a ti se dali na ústup. Iniciativu převzali Egypťané, ale Peršané se na části území udrželi a boje trvaly po celou dobu vlády krále Nektaneba (viz rok 361).

 

************************************************************

372.

Ol. 102, 1

Dámón z Thúrií (podruhé)

 

Alkisthenés

a. u. c. 382

sine curul. mag./bez nejvyšších úředníků, viz rok 376

************************************************************

Athéňan Ífikratés, který přes zimu operoval na pevnině (viz předešlý rok), se z Korkýry vypravil s loďstvem přes Kefallénii, Élidu, Messénii a Lakónii, kde nevybíral peníze, tam poplenil pobřeží, zpět do Athén. Chystal cestou invasi do Lakóniky, fotila k tomu byla silná dost, a žádal po Athéňanech, aby mu poslali jako další stratégy Chabriu a Kallistrata, třebaže s tímto se jinak nesnášeli. V Athénách se však opět otočil zahraničněpolitický směr a k válce nedošlo, viz rok následující a rok 370, kdy na doporučení Kallistratovo se Athéňané postavili na stranu Lakedaimonských.

 

V Thúriích se narodil Alexis, autor střední attické komédie, strýc a učitel Menandrův (zemřel kolem roku 270)V Eresu na Lesbu se narodil Theofrastos, žák a nástupce Aristotelův. Mezi roky 319 až 315 byl obžalován z bezbožnosti, ale zproštěn viny. Zemřel v Athénách roku 287/286.

 

V Latiu oblehli Veliterští Tusculum, srov. rok 378. Tím se dostali do konfliktu s Římany (srov. následující dva roky).

 

V Číně se ve státečku Čou/Zhou v sousedství státu Lu narodil konfuciánský filosof Meng-c’, lat. Mencius. Zemřel roku 289.

 

************************************************************

371.

Ol. 102, 2

 

Frasikleidés

a. u. c. 383

sine curul. mag./bez nejvyšších úředníků, viz rok 376

************************************************************

Pro zničení a obsazení Platají se v Athénách vytvořil nepřátelský postoj k Thébám, k čemuž přistupovala thébská agrese vůči Thespiím (viz předešlý rok a níže) a válka Thébanů proti Fókům, po roce 374 vlastně athénským spojencům. Proto znovu poslali Athéňané do Sparty s mírovými návrhy magnáta Kalliu (III.), spartského proxena (srov. rok 374 a 370). Spartská pomoc Fókům nakonec neprospěla a po leukterské katastrofě se Fókové zařadili jako thébští spojenci po bok Aitólů, Akarnánů, Ainiánů, Lokerských, Málijských a dokonce tradičně proathénských Eubojských.   

V červnu se znovu na zásah Krále konala ve Spartě nová konference všech hellénských obcí (srov. rok 374). Přítomni byli též vyslanci Dionýsia I. Syrákúského a Amynty III. Makedonského. Bylo to první panhellénské setkání, jehož se aktivně zúčastnili Makedonci.

Mír byl uzavřen 14. skiroforiónu/v posledních dnech června nebo v prvních dnech července a byl opět obnovením tzv. králova či Antalkidova míru z roku 386, resp. 374 (koiné eiréné)Ještě během konference bylo athénské loďstvo ve válečném nasazení. Athéňané pod Ífikratem po uzavření míru vyklidili a vrátili vše, čeho v této době dobyli a vrátili se domů. Sparťané s králem Kleombrotem I. byli v době podepsání míru ve Fókidě.

Thébané přísahali a byli tak zapsáni do seznamu, což bylo poprvé, kdy tento postup doložen, za sebe, stejně tak jako Athéňané a jejich spojenci přísahali každý zvlášť, kdežto Sparťané přísahali i za své spojence. Druhý den si to však představitel thébských vyslanců Epameinóndás rozmyslel a chtěl, aby přísaha byla přepsána za všechny Boióťany. Agésiláos tento akt odmítl a Thébany vyzval, aby dali všem boiótským obcím svobodu; Epameinóndás odpověděl, že tak udělají, pokud stejný krok provedou též Sparťané. Zdá se, že thébští vyslanci se přes noc rozhodli pro válku se Spartou a Epameinóndás do ní Agésiláa naladil. 

Slavnostní přísahy na mír se nezúčastnili Élejští, neboť rovněž odmítali uznat suverenitu tří obcí, které pokládali za svůj majetek: Margan, Skillúntu a Trifýlidy (viz rok 400 a srov. rok 365). Mantineia se na základě obnoveného Antalkidova míru dočkala restaurace své státní existence, a to přes silnou nevoli krále Agésiláa (srov. rok 385). Byly znovu vybudovány hradby Mantineie a z dioikismu/rozdělení státu se stal synoikismos/spojení v jeden stát. Na stavbu přispěli Mantinejským Élejští třemi talenty stříbra. Amyntás Makedonský, viz rok následující, uznal v rámci celohellénského míru athénské nároky na Amfipoli a na Thrácký Chersonésos. 

Pouhých dvacet dní po mírové přísaze se Lakedaimonští rozhodli pro novou válku s Thébami. Epameinóndás, tak se tradovalo, dal v Thébách v Athénině chrámu soše bohyně držící v pravici kopí a o kolena měla opřený štít jistým umělcem přes noc štít upevnit k levé ruce. Ráno pak pohled na sochu dodal Thébanům táhnoucím do války sebevědomí. Král Kleombrotos, který byl s vojskem stále ještě ve Fókidě (viz výše), vpadl do Boiótie. Thespijští (viz výše) opustili boiótský šik ještě před bitvou u Leukter, vyklidili své zničené město (viz rok 373) a nastěhovali se ke Karésským. 

Pátého dne první třetiny boiótského měsíce hippodromiónu, který odpovídal athénskému měsíci hekatombaión/v poslední třetině července byla v Boiótii u Leukter vybojována bitva Lakedaimonských a jejich spojenců proti Thébám a Boiótům. Do boje se Thébanům nechtělo a polovina ze šesti boiótarchů se bitvě doporučovala vyhnout: thébské oddíly čítaly čtyři tisíce mužů, z toho pouze čtyři sta jízdních, spartská armáda se spojenci měla v poli 24 tisíc pěších a 1600 jízdních.

Když dorazil sedmý Brachyllidés, velitel oddílu střežícího průsmyk pohořím Kithairón mezi Megaridou, Attikou a Boiótií, převládl názor Epameinóndův, který rovněž využil zkazky jistého Leandriy, exulanta ze Sparty, tvrdící, že Sparťané dostali věštbu, že u Leukter jednou přijdou o moc (leukterské prokletí vzešlo ze smrti dvou místních dívek znásilněných a zavražděných kdysi spartskými pocestnými za věštbou do Delf a smrti jejich otce Skedasa, jenž ve Spartě u eforů nedosáhl spravedlnosti a vzal si život).

Jiná věštba či pověra v tradici pravila, že Lakónové mohou v bitvách uspět jen tehdy, pokud do nich táhnou s pištci před pochodujícími vojáky. Zvyk se prý ustálil z doby "návratu Hérákleovců" na Peloponnésos, kdy Proklés s Témenem (na základě věštby) táhli na Spartu s pištci v čele, srov. rok 1104.  

Taktikou šiku sestaveného do tvaru kosého klínu/loxé falanx (srov. rok 424) thébského vojevůdce a boiótarcha Epameinóndy, viz o něm roku 369, utrpěli Lakedaimonští nejtěžší porážku svých dosavadních dějin: ze sedmi set bojujících Sparťanů padli čtyři sta, dalších Lakedaimoňanů padlo přes tisíc (vyšší údaj hovoří o čtyřech tisících padlých, na thébské straně o třech stech). Mezi padlými byl i král Kleombrotos I., polemarchos Deinón, Sfodriás a jeho syn Kleónymos, vojsko nicméně zůstávalo kompaktní. 

Ve Spartě, kde právě drželi gymnopaideie, bylo ihned mobilisováno a rekrutován každý Sparťan do čtyřiceti let věku, celkem dvě mory. Se spojenci z Mantineie, Korinthu, Sikyónu, Fleiúntu a Acháje se pod velením Archidáma, syna Agésiláova, který byl stále nemocen, Sparťané vypravili do pole. Spojencem Thébanů zůstal jen Iásón z Fer, který v této době vedl nevyhlášenou válku s Fóky a Thébanům poslal oddíl o 1500 pěšácích a pěti stech jízdních, ale do bitvy u Leukter zjevně nezasáhl.

Athény zůstaly neutrální a k triumfu Thébanů se nepřidaly, následujícího roku už stály na straně Lakedaimonských. Po Leuktrách svolali do Athén další panhellénskou konferenci všech států, které se chtěly držet královského míru a vyslanci na něj znovu přísahali, opět s výjimkou Élejských.  

V Boiótii bylo na zimu na radu Iásonovu uzavřeno mezi Spartou a Thébami příměří, Sparťané se spojenci vyklidili Boiótii, na megarském území se spojili s vojskem Archidámovým a všichni se rozešli do svých domovů. Iásón na zpáteční cestě vyplenil Fókidu. Vpadl do Loker Opúntských, kde se zradou zmocnil a vyvrátil Hérákleiu Trachínskou a její půdu předal Oiťanům a Málijským (srov. rok 426). Pak dal údajně povraždit většinu Skotúsských (podle jiného pramene spadá tato událost až do roku 367; srov. rok 322). Tágos Iásón, který měl v moci celou Thessalii, byl v daném okamžiku krátce nejsilnější mocností Hellady a byl ve spojenectví s Amyntovou Makedonií, Athénami i Thébami, viz rok následující. Pro pýthie nastávajícího roku nařídil městům, která kontroloval, aby pro oběti nachystaly tisíc krav a deset tisíc dalších zvířat a vypsal soutěž o nejmohutnějšího býka určeného Apollónovi. 

Ve Spartě zvolili po smrti Kleombrota I. (viz výše; vládl od roku 380) za krále jeho nejstaršího syna, Ágidovce Agésipolida II., který vládl krátce jen do příštího roku.

Thébská hégemonie trvala pouze deset roků. Růst síly boiótské mocnosti umožnily především nespokojenost Peloponnésanů s nadvládou Sparťanů, chaos v Thessalii po atentátu na Iásona, nástupnické spory v Makedonii (vše viz rok následující), nezdařená obnova athénského délského spolku a zjevně též nezájem perského dvora zabraného do válek se svými satrapy. 

 

Nová válka Římanů s Velitrami (srov. rok 372 a následující rok). Pro vypuknuvší válku byli v Římě opět zvoleni vojenští tribunové (srov. rok 376). • O Velitrách viz rok 338.

 

************************************************************

370.

Ol. 102, 3

 

Dyskinétos

a. u. c. 384

Tribuni militum consulari potestate

************************************************************

V zimě asi už roku 371 vypukla v Tegeji občanská válka: Kallibios a Proxenos chtěli sjednotit celou Arkadii v jeden státní útvar, prospartský exponent Stásippos změnu nechtěl. Proxenos padl v boji, Kallibios byl z Tegeje vyhnán. Zažádal o pomoc u Mantinejských, kteří byli zrovna zaneprázdněni stavbou opevnění města (viz předešlý rok; stavbu financovali Élejští). Přesto byl s jejich pomocí Stásippos se svými lidmi poražen a zabit, osm set jeho přívrženců uprchla do Sparty, část byla lstivým slibem vylákána z chrámového asylu a popravena. 

Proti spojeným Tegejským a Mantinejským, kteří napadli prospartský Orchomenos, vytáhl Sparťan Polytropos s oddílem tisíci žoldnéřů najatých v Korinthu a pěti set argívských a boiótských exulantů. Byli přijati v Orchomenu a Mantinejským způsobili za obléhání značné ztráty. Když obléhatelé od města odstoupili, byli Polytropem napadeni, ale útočníci neuspěli. Lykomédés z Mantineie (jeden zdroj ho označuje za Tegeata) s pěti tisíci muži se jim postavil a Polytropos se dvěma sty muži tehdy zahynul. Ještě v zimě se proti Mantinejským a ostatním Arkadům vypravil uzdravený Agésiláos, ale musel se vrátit bez úspěchu domů (stál mimo politiku a válku od roku 376). Arkadové pak ničili zemi prospartských Hérájských.   

 

Na jaře se na výzvu arkadsko-élejsko-argívské koalice vypravili boiótarchové Epameinóndás a Pelopidás v čele spojeneckého vojska Thébanů na Peloponnésos. Připojily se oddíly z Élidy, Argu, Arkadové, Thessalové, část Fóků, které si podrobili, z Euboie a obojí Lokridy; ti všichni s Akarnány, Aitóly (?), Ainiány, Hérákleóty a Málijskými uzavřeli s Thébany symmachii. Thébané v celé invasní armádě o padesáti tisících mužích tvořili pouze dvanáctinu. Sparťané nabrali do vojska šest tisíc heilótských dobrovolníků za slib, že získají plnou svobodu; posilou byly čtyři tisíce mužů od peloponnéských spojenců.

Invasní armáda se rozdělila na čtyři proudy, které se po překonání horských průsmyků setkaly v Sellasii: Argívští ve svém směru zničili strážní oddíl dvou set vojáků s boiótskými exulanty vedený Sparťanem Alexandrem, Arkadové zlikvidovali díky své přesile odpor oddílu hlídající průsmyk přes hraniční Skírítidu Sparťanem Ischoláem s propuštěnými heilóty a čtyřmi sty tegejskými exulanty.

Po šesti staletích, co žili Dórové v Lakónii, byl poprvé v jejich vnitrozemí nepřítel (pobřeží plenili Athéňané během každého vojenského konfliktu se Sparťany, srov. např. roky 431 či 430 za peloponnéské války, či nedávno roku 372). Lakónie byla tentokrát vypleněna až po Gytheion, kde měli Lakedaimonští doky, v době kolem zimního slunovratu, tj. kolem 21. prosince. Ísadás, srov. o něm roku 362, Gytheion ubránil se stovkou mladých bojovníků, kteří se ověnčili jako na nějakou slavnost, svlékli se donaha a s meči v podpaždí pobíhali sem tam, až se obrátili proti nepozornému thébskému oddílu a zahnali ho. 

Lakónská města se ubránila, Sparta, tehdy stále bez hradeb, byla vyrabována v okrajových čtvrtích. Epameinóndás po několika dnech ničení Lakóniky rozhodl o návratu domů, neboť potravin ubývalo, v zemi spoušť a spáleniště, zima - a vojákům se chtělo po sezoně domů... Od vpádu na Peloponnésos po obnovení messénské státnosti a odchodu domů pobyli Thébané na poloostrově 85 dnů. 

Athéňané vyslali po dlouhém zvažování, zda pomoci právě těm, jimž byli po prohrané válce podrobeni a div ne zotročeni, přes roční období pomoc Lakedaimonským v čele s Ífikratem v době, kdy již část thébských spojenců odešla do svých domovů: postup Ífikratových dvanácti tisíců mužů však byl pravděpodobně záměrně laxní a do bojů vůbec na Peloponnésu nezasáhl. 

Ve Spartě potlačil téže zimy nebo na jaře roku 369 král Agésiláos spiknutí asi dvou set občanů, tj. pravověrných Sparťanů, kteří se zmocnili návrší Issórion s chrámem Artemidy a usilovali o změnu stávajících poměrů ve Spartě.

Co to znamenalo, nevíme, zřejmě šlo o další pokus odstranit královládu, resp. odstranit její volitelnost jen ve dvou rodech, tzv. dyarchie (srov. osud Lýsandrův a další, roky 403 a 396). • Urychlené popravy patnácti povstalců a na ně navazující (?) další spiknutí a tajné popravy přímo ve městě byly prvními případy ve Spartě, kdy byli občané odsouzeni efory a nikoli soudem sněmu.

 

V zimě roku 371/0, na konci roku 371 či začátkem roku 370, byl s thébskou pomocí obnoven stát Messéňanů v jejich původní vlasti (srov. roky 368 a 460). Během t. r. se Messéňané vrátili z jihoitalského Rhégia, sicilské Messány a kýrénaické Euesperidy. Byla znovu postavena pevnost na hoře Ithómé a pod ní vzniklo sídelní město státu Messéné. Na místě obnoveného kultu Dia Ithómského (Zeus Ithómatás) na úpatí hory byly pak každoročně konány státní slavnosti a hry/ithómaieThébané obnovením messénského státu významně posílili antihégemonní a protilakedaimonské síly na Peloponnésu a významně oslabili hospodářskou moc Sparty.

Téhož roku, popř. již po Leuktrách a bez thébské účasti, byla na návrh zřejmě Lykomédův zorganisována Arkadie do nového státního útvaru (srov. předešlý rok a výše), a to zřejmě nikoli na konfederační bázi (srov. hellénistické koinon z roku 255), ale na základě ethnické unie. Za sídelní město státu/ to koinon tón Arkadón n. zkráceně to Arkadikon Arkadové vybrali město Megalé polis, Megalopolis/Velké město či Veleměsto, které bylo založeno z obyvatel dvaceti osad a městeček pravděpodobně až roku 368. Aby jeho stavbu nikdo z nepřejícníků nerušil, zanechal k jeho ochraně Epameinóndás oddíl tisíce vojáků s velitelem Pammenem. Nejprve totiž chtěli noví Arkadové uzavřít protispartský pakt s Athénami, ale tam jim nikdo nevěnoval pozornost, viz rok následující, zato Thébané ano. 

Ve městě bylo mimo jiné vybudováno největší divadlo ve staré Helladě pro odhadem třicet tisíc diváků. Stavba zahrnovala i pramen, který v ruinách vyvěrá dodnes. Městská radnice, která se podle zakladatele jmenovala Thersilion, byla stavěna pro deset tisíc lidí (!).

Jenom malá část Arkaďanů nesouhlasila s opuštěním svých starých sídel a s přestěhováním do jednoho velkého města, Orchomenos a Héraia setrvaly ve spojenectví se Spartou (srov. následující rok a rok 361). Hégemony Arkaďanů zůstali Lykomédovi Mantinejští (srov. rok 255). • Stát Arkaďanů trval v této podobě zřejmě až do bitvy u Chairóneie roku 338. Élejští přenechali Arkaďanům spornou Trifýlii (viz rok 244 a 240).

Možná, že do této doby spadá amnéstie pro élejské exulanty, jejíž nedatovaný text se zachoval na bronzové desce nalezené v Olympii. Týkala se všech občanů vyhnaných od časů dámiúrga/démiúrga Pyrrhóna a jeho kolegů; kdy to bylo, nevíme. Exulantům/fygades bylo zakázáno poukazovat do ciziny peníze pod pokutou dvojnásobku poslané částky.  

 

Po prvním thébském tažení na Peloponnésos zůstali Lakedaimonští na poloostrově bez významnějších spojenců: byl to praktický konec spolku Peloponnésanů, který existoval od doby před rokem 550 (snad vznikl v roce 556, viz tam; srov. rok 332 a k obnovení viz rok 267). Zároveň to byl konec hégemonie Sparty v Helladěkterá trvala od roku 405 a jejímž vrcholem byla moc sankcionována nedůstojným Antalkidovým mírem.

V tomto okamžiku setrvával ve spojenectví se Sparťany kromě Athéňanů a států uvedených předešlého roku ještě Dionýsios I., který poslal roku 369 na pomoc do Korinthu dvacet triér s dvěma tisíci Kelty a Ibéry. Hellénové se tak poprvé setkali s bojovníky těchto národů

V Argu, který se ve válkách o hégemonii v Helladě držel stranou, šikanovali démokraté majetné občany. Příznivci oligarchie se proti režimu spikli, ale démagógos, jehož jméno neznáme, konjuraci vytušil a také tom, že oligarchové najímají žoldnéře a pašují je do města. Nařídil tedy noční pohotovost a povinnou přítomnost občanů v jejich čtvrtích; tím odstranil nebezpečí koncentrovaného útoku oposice. Na mučení pak jeden ze spiklenců prozradil třicet soudruhů. Dostal milost, ostatní s dalšími podezřelými byli popraveni ranou kyjem/skytalé, skytalon, srov. rok 417. Argívskému radikálnímu revolučnímu režimu/neóterismos se proto tehdy v Helladě říkalo skytalismos. V Argu takto bylo "odstraněno" na 1200 lidí a oběti byli též v démokratickém táboru, neboť frakce vůdčích démagogů byly rovněž znepřáteleny. Navenek zůstával Argos silným hellénským státem, viz jeho války 368sqq. 

Ve Spartě po krátké vládě (viz minulý rok) zemřel Agésipolis II. Novým králem byl zvolen jeho bratr Kleomenés II., který pro změnu vládl šedesát let až do roku 309. O nové koaliční politice Sparty v Helladě viz rok 281.

 

Před pýthiemi, tedy počátkem září t. r., viz rok předešlý, byl v Thessalii během lustrační přehlídky vojska zavražděn sedmi neznámými spiklenci tetrarcha Iásón z Fer. Dva z atentátníků byli ochrankou na místě zabiti, ostatní unikli. Poněvadž se Helladou již šířil strach z jeho moci, dostávalo se vrahům všude poct. Důvodů k atentátu bylo více. Podle jedné verse se chtěli vrazi proslavit, podle další verse řídil spiknutí Polydóros a podle třetí, rovněž velmi líbivé, se atentátníci mstili za to, jak s nimi bylo zacházeno v gymnasiu jeho ředitelem-gymnasiarchem Taxillem. Iásón mu totiž povolil trestat chlapce pokutami třiceti drachem (nevíme, za co), nebo deseti ranami holí. To se tetrarchovi a tágovi stalo osudným.

O tom, jak Iásón zacházel s matkou a svými bratry, viz rok 390. Iásonovými nástupci se nedílně stali jeho bratři Polydóros a Polyfrón. Zakrátko v Lárisse zavraždil Polyfrón svého bratra Polydóra ve spánku, říkalo se, sám však vládl Thessalům jako tágos jen krátce (viz příští rok).

 

V Makedonii zemřel Amyntás III. (vládl od roku 393). Makedonci si králem zvolili jeho nejstaršího syna Alexandra II. (vládl jen do roku 368; mladšími bratry nového krále byli Perdikkás a Filippos). Od začátku vedl válku o trůn s Ptolemaiem z Alóru/Alórités, manželem své sestry Eurynoé, dcerou Amynty s královnou Eurydikou I. (podle jedné verse, zjevně málo pravděpodobné, byl Ptolemaios synem Amyntovým). Alexandros II. obnovil mír s Bardyliovými Illyry, ale tím zároveň uznal jejich mocenské nároky v Makedonii (viz rok 390)V Épeiru zemřel kolem t. r. král Alketás I. (vládl od roku 385). Nástupcem se stal jeho syn Neoptolemos I. (vládl do roku 359). • Podle další verse se Eurydiké spikla s Ptolemaiem Alórským, se svým zetěm a milencem, proti manželovi Amyntovi. Konjuraci provalila Eurydičina dcera Eurynoé/Euryoné, ale Amyntás jí odpustil s ohledem na společné tři syny. Eurydiké se však Ptolemaia nezřekla, podporovala ho proti vlastnímu synovi Alexandrovi a roku 368 se za něho dokonce provdala, viz tam (byla o generaci starší); o dceři Eurynoé už slyšet nebude. 

 

Klearchos z Pontské Hérákleie, který byl ve své vlasti samovládcem nebo o tyrannidu teprve usiloval, byl démokraty exulován. Uspořádání státu pak bylo změněno, aby se síla oligarchů roztříštila, srov. zde výše v Argu: namísto tří tradičních fýl ustavili dělení Hérákleianů na šedesát stovek/hekatostys, kam náleželi občané všech skupin. Později (viz rok 364) byl Klearchos démokraty povolán zpět, aby v čele žoldnéřského oddílu odstranil sváry mezi občany a při té příležitosti se uchopil vládu ve státě definitivně: kromě toho se zmocnil Mithridáta Pontského, za něhož pak dostal velké výkupné (tento zemřel roku 362; tzn. že ho nevydal Králi do Persie)Klearchos I. vládl až do roku 353, kdy byl zavražděn.

 

Započato se stavbou nového Apollónova chrámu v Delfách. Jeho architektem byl Spintharos z Korintha. Chrám byl dostavěn v roce 330/329, resp. o deset let později. Byl to podle hellénské tradice šestý Apollónův chrám v Delfách, doložitelně třetí (srov. rok 373, kdy se zřítil při zemětřesení).

 

T. r. se narodil Kallisthenés z Olynthu, filosof a historik, žák a synovec Aristotelův, dvorní dějepisec Alexandra Velikého. Na králův rozkaz byl popraven roku 327.Kolem roku 370 se v Tarentu narodil Aristoxenos, syn Spintharův, hudební teoretik, filosof a polyhistór, původně pýthagorik, pak ale žák Aristotelův v Athénách. Zemřel kolem roku 300. 

V téže době se v Eresu narodil Aristotelův žák, botanik a historik Fainiás (zemřel kolem roku 300). Jako historik byl první, kdo sepsal dějiny odstraňování samovlád (O odstraňování tyrannů a O sicilských tyrannech). V téže době ve své abdérské vlasti zemřel filosof Démokritos (narozen kolem roku 460).

 

V Sídónu skončila někdy kolem t. r. vláda krále Bód'aštarta I., řec. Stratona I. (vládl snad od roku 384). Nástupcem jeho syn Tabnit II., řec. Tennés II. (vládl do roku 345). • Změny vlád ve foiníckých městech zřejmě souvisejí s boji ve válce se satrapy (srov. rok 378). Stratón I. byl nějaký čas spojencem Athéňanů, kteří ho s potomky poctili proxenií. 

 

Římané oblehli Velitry. Konflikt s Latíny byl snad nyní ukončen příměřím, respektive obnovením platnosti Cassiova paktu/foedus cassianum, viz roky 493, 487 a 388 (o dalším a rozhodujícím vzájemném konfliktu viz až rok 338).

 

V Číně přijal královský titul vládce státu Wej/Wei.