1599-1500

1599. - 1590.

 

1594:

Chetitský „velký král“ Muršiliš I. vedl v koalici s Kassity, viz rok 1620, válku proti Babylónu. Předtím byl úspěšný v Syrii, když dobyl Jamchad/Chalab, chet. Chalpu, dn. Aleppo, a Mari, srov. rok 1620. Muršiliš dobyl a dokonale vyraboval Babylón a poslední král I. babylónské dynastie zvané amorejské či chammurapské (od 1894) Samsuditana zřejmě padl v boji (vládl od roku 1626). Proč do Babylónu neumístili Chetité garnison a guvernéra, známo není: pravděpodobně bylo bleskové tažení Muršilovo spojeneckým závazkem za pomoc Kassitů proti silným Churritům ohrožujícím Chetity v Anatolii. Zato deportoval Babylóňany i s jejich majetky do Chattuše, kde je připojil k jejich vzdáleným amorejským příbuzným z Jamchadu.  

V téměř liduprázdném městě se začali usazovat Kassité/Kaššu. Původem horský národ ze Zágrosu byl sousedem Gutiů a Lullubů. Jejich prvním vladařem v Babylónu byl Agum II. alias Agu-kakrime, syn Urzigurumaše. Krátce nato Kassité dobyli a obsadili celou Babylónii a dali zemi na několik staletí nové jméno Karanduniaš/Karduniaš (souvisí s "kár-duniaš", nábřežní molo/přístav boha jménem Duniaš?). Kassitská dynastie vládla Babylónu a zemi do 1156, v Mesopotamii od roku 1732 (srov. tam, resp. 1742), podle babylónských kronik celkem řada panovníků vládnoucích 576 let. Konec amorejské (Amurru) dynastie je v nízké chronologii kladen do roku 1533 nebo 1531, podle vysoké do 1651.

V řadě kassitských vládců, bukášum (viz 1742), bývá někdy první v jejich řadě Gandaš, který se měl nazývat „králem Babylónu“, datován až do roku 1594, Agum II. do doby kolem 1500. Nástupnictví Aguma II. (předky viz 1742) bez ohledu na to, zda se stal králem v Babylónu roku 1594 nebo c. 1500: Agum II., jeho syn Burna-Buriaš I. (současník Puzur-Aššura III. a jeho syna Enlil-násira I.), následoval [neznámý král: Burnaburiašův bratr?], Kaštiliaš III, syn Burnaburiašův, Ulam-Buriaš (bratr Kaštiliův, viz o obou rok 1459), Agum III., syn Kaštiliaše III. (kolem 1450), [neznámý král], Kadašman-Charbe I. (současník Aššur-néráriho II.), Kara-indaš a Kurigalzu/Kuri-galzu I., syn Kadašman-Charbeho I. (viz dále 1410).

Jiné řazení po Agovi III.: Kara-indaš (současník Aššur-bél-níšéšu, c. 1420), Kadašman-Charbe I., jeho syn, Kuri-galzu I., syn Kadašman-Charbeho I. • Kassit. "kadašman" odpovídá akkad. tukultu/důvěra, sumerogram GIŠKIM.

 

1591:

V Aššuru zemřel ensi Bazáj/Bazája (od 1619) a na trůn se dostal Lulláj, podle assyrské kroniky „syn nikoho“, tedy usurpátor (do 1585).

 

1590:

V Chattuši se spikli manžel královy sestry Charapšily a Muršilův arcičíšník/nosič číše Chantiliš se svým zetěm Zidantou (jméno Chantiliho dcery neznáme) a krále Muršila I. zavraždili (vládl od c. 1620). Jím skončila velkolepá imperiální vláda a stará chetitská dynastie (od c. 1650), důvod palácové konjurace neznáme; na základě Telepinova dekretu, viz rok 1525, lze spekulovat, že to byly ryze dynastické spory. Chantiliš I. vládl do c. 1560 a prý později litoval, že se se Zidantou kdy spustil. Zdědil válku s Churrity. Boje probíhaly v prostoru mezi Karchemiší/Karkemiší a Melidem/Meliténou, Malatií a Churrité měli navrch: dokonce zajali královnu Charapšilu se syny a internovali je v Šugziji, asi kdesi v Tauru.

Na severu říše dobyli Kaskové (Gasgové) v pohraničním území mezi pozdějším Pontem a Paflagonií „svaté město“ Nerik na Halyu, které pak zůstalo pět set let neobydlené. Kaskové (Kaska, Kaška) žili na východu Paflagonie a v Pontu a touto akcí se poprvé objevují v chetitských a psaných dějinách. Chetitové se nikdy nedokázali na severní hranici své říše prosadit a boj s nájezdníky omezovali na větší či menší odvetné údery. 

 

V pozdější Helladě v Sikyónu roku 1591 po Orthopoliovi (od 1654) vládl Marathónios (do 1561). Jeho současníkem byl podle některých Kekrops Difyés (?), viz však rok c. 1545.

 

************************************************************

1589. - 1580.

 

80. léta 16. st.:

Po oslabení babylónské moci vzniklo na severu Mesopotamie východně od Eufrátu v povodí řek Balích a Chábúr království Churritů Maitani, později Mitanni (churr. Churruche, egypt. Nacharina, akkad. Mitanni nebo Chanigalbat) s hlavním městem Waššuganni/Waššukanni (snad dn. Tell Fachárijjá či Fecheríje u Rás al-‘Ain al-Chábúr, ass. Réš-éni, hellénist. Rhesaina/lat. Resaena v Mygdonii, křesť. Theodosiopolis; srov. také rok 3500 a Hamúkár).

Království bylo konfederací churritských knížat: Chanigalbat (s kmenovým územím kolem Nisiby), Aštata (země na západním břehu Eufrátu naproti soutoku s Balíchem), Alše či Alzia (kopcovitý kraj na jihu horního toku Eufrátu, jižně od Antitauru, hellénistická Soféné). O šíření churritského živlu Syrií srov. rok 1546. 

Prvním králem Mitanni, jehož jméno známe, byl Kirta, otec Šuttarnův (vládl do c. 1550). Království trvalo do roku 1300, resp. 1270.

 

1585:

V Aššuru zemřel ensi-usurpátor Lulláj (od 1591). K moci se dostal Bazájův syn Kidin-Ninúa či Šú-Ninúa (vládl do 1571).

 

c. 1580:

V Elamu po Tatovi (od c. 1600) sukkalmachem/federálním králem Atta-werra-chalki (do 1570). Jeho sukkalem v Súsách zůstal Temti-agun II. (srov. 1605). Opět není doložen místokrál/sukkal Elamu a Simaški a nic bližšího o této době rovněž není známo.

 

c. 1580:

V Jamchadu (Chalab/Aleppo) po Šarraelovi (od c. 1620?) vládl jeho syn Abbael II. (do c. 1560).

Syrie, státní útvary začátkem 16. st.:

Ugarit dn. Rás Šamra, jeho přístav se jmenoval Ma´hadu/"přístav"; srov. o kanaánském státu rok 1793, 1600 a 1400

Danuna severní soused Ugaritu do 15. st.; oblast dn. turecké provincie Hatay kolem Alexandrettského zálivu (Iskenderun)

Mukiš pozdější Unqi či Umqi, dn. planina kolem jezera ´Amíq severně od Orontu/arab. Nahr al-Así. V 15. st. churritské království sahalo až k moři a sousedilo s Ugaritem, Ama´u a Nejou. Sídelním městem Mukiše byla Alalach, které dlouho spadalo pod kontrolu Jamchadu. První zmínka o Mukiši je z éry Ur III, kdy mu vládl jistý Gababa; srov. rok 2113sqq. 

Neja zřejmě na východním břehu Orontu kolem Apameie, arab. Qala‘at al-Madhíq; kraj proslul slony, lvi apod. stejně jako okolí Alalachu.

Nacharina východně od Orontu k Eufrátu, eg. označení i pro celou churritskou konfederaci Mitanni/Chanigalbat.

Tunip jižně od Mukiše a západně od Orontu.

Amurru na jižním syrském pobřeží s asi dn. severním Libanonem. Sídelní město není známo, přístavy království byly Simyra a Irqata.

Amqa/Amqu, Amq na pobřeží jižně od Amurru, dn. severní Libanon, popř. s údolím Biqá' n. jeho částí (?).

Nuchašše, pozd. Lu´aš/La'aš sousedilo s Nejou a Qatnou. V 8. st. spojil král ZKR La´aš se sídelním m. Hazrakem/ass. Chatarikka s Hamatem/Chamatem, dn. Hamá v SYR. Město N. nebylo dosud identifikováno.

Barga/Parga království mezi Hamatem a Jamchadem, sousedící s Nuchaššem.

Qatna, eg. Qode, dn. al-Mišrifé, Tell Mišrifé asi 20 km sv. od Homsu, SYR. Výkopy od roku 1999 v paláci, ve středu města o ploše jednoho sta hektarů, vynesly na světlo část archivu dosud neznámého vladaře z doby kolem roku 1400 nebo kolem či po roku 1360 jménem Idanda. Písemnosti na hliněných tabulkách jsou psány akkadským dialektem se silnými churritskými rysy (viz dále rok 1360). Královský palác patřil nepochybně mezi nejrozsáhlejší světské stavby své doby. Město leželo na hlavní trase oslích karavan z jižní Syrie a Palestíny a z Palmýry (viz předtím 1810 a 1793).

Qadeš, chet. a churrit. Kizza, Kinza, dn. Tell an-Nabí Mandí/Nebí Mendí (Kadeš; nezaměňovat s biblickým pouštním krajem a městem v okolí Petry při edomských hranicích, dnes Wádí Músa)

Upi, Ube, Api oasové království se sídlem v Damašku, eg. Tamasqu. Ve 2. tisíciletí většinu obyvatelstva tvořili Churrité.

 

V Helladě roku 1587 byl údajně založen Epidauros a v Argu po Kriasovi (od 1640) kraloval Forbás, současník Kekropa Difya (do 1551). Forbovi se podařilo zmocnit se Rhodu, souvislosti neznáme, viz rok 1577. Podle Parského mramoru roku 1581 se stal králem v Athénách Kekrops (viz 1555).

 

************************************************************

1579. - 1570.

 

1577:

V Egyptě padl či jinak zemřel násilnou smrtí za války s Hyksem Apopim/Apófiem I. (XV. dynastie) král thébské Sedmnácté dynastie Seqenienre Taa/Tao (délka vlády neznáma, viz rok 1608). Jeho nástupcem se stal jeho syn n. bratr Kamose/Ka-mesiu s trůnním jménem Wadž-cheper-Re a třemi horovskými: Nefer-hab-taui, Sedžefa-taui a Chaj-her-nesetef (do c. 1570); o jeho původu viz rok 1608, mohl být strýcem n. starším bratrem Ahmoseho I., svého nástupce. 

Roku 1575 sahala moc Hyksů (XV. dynastie) po Kúsai/lat. Cusae, dn. al-Qusaja, ve střední části země, drželi Hermopoli po Hathořin chrám, a v Thébaidě jižně od Elefantíny vládli již Kúšité. Zřejmě mezi jednotlivými doménami vládl mír, ale Kamose se rozhodl skoncovat s vládou Asiatů. V tomto roce vypukla nová válka Egypťanů s Hyksy, kteří byli pozvolna thébskými Egypťany zatlačeni až do Delty. Král Kamose, poslední panovník Sedmácté dynastie thébské (od c. 1650), byl později se svým předchůdcem Taem označován za „Osvoboditele Egypta“.

Text s Kamoseovou válkou zachovaný na dvou stélách z Karnaku ze třetího roku jeho vlády začíná téměř autentickým vylíčením palácové rady, jíž král oznámil, že se o Egypt už nechce s nikým dělit, ani s Asiatem na severu, ani Núbijcem na jihu. Členové rady ale byli se stavem quo spokojeni, "vždyť se náš dobytek pase v Deltě" (zřejmě forma nájmu), a jít do války má cenu jen v případě, že by někdo chtěl současný stav napadnout. 

Král ale měl jasno: popluji z Théb na sever a s Asiaty budu bojovat (o defétistických členech královské rady se více nedovídáme nic). 

Kamoseho armáda doprovázená flotilou zaútočila na jižní posice Hyksů a žoldnéřští Medžajové, rodem Núbijci, dobyli, vyrabovali a vyvrátili Neferusi/dn. asi u al-Ašmunajn, kde hykskému garnisonu velel Teti, syn Pepiho, pravděpodobně lokální egyptský velmož ve službách asijských cizinců. Egyptská armáda pokračovala k Avaridě a zmocnila se v jejím přístavu tří set plavidel z nového dřeva s velkou kořistí, jak dal král zapsat. Z ničeho však nelze usuzovat, že by Kamoseovo tažení na sever nějak vážně ohrozilo panství Hyksů nad Deltou.   

Král Aa-user-re Apopi I., "kníže z Rečenu", napsal do Kúše králi, aby mu jednak vytkl, že ho neinformoval o svém nástupu na trůn a také se podivil, že ho nezajímá, co podniká Kamose. "Asiat" vyzval Núbijce, aby se s vojskem vypravil na sever a zmocnil se země, kterou nikdo právě nechrání: po vítězství nad Egypťany si thébské panství mezi sebe rozdělí. Je to asi první doklad koalice na imperiální dělení světa, srov. dohodu o rozdělení ptolemaiovské říše mezi Seleukovce a Antigonovce roku 202. Posla s memorandem však Egypťané chytili a z koalice nebylo nic. 

Kolem roku 1570 Kamose zemřel (na trůnu v Thébách od 1577), okolnosti neznáme, a králem se stal jeho bratr n. strýc Ahmose I./Ah-mose s panovnickým jménem Neb-pehti-Re/Neb-peheti-Re, Hor Aa-cheperu, řec. Amósis (gen.: Amósea; vládl do 1546). O regentství Ahhotepy/Ahhotpe (I. n. II.) a otcovství Kamoseho viz pod Seqenienre Taa roku 1608. Ahmoseovou hlavní manželkou byla Ahmose Nefert-ari, možná dcera Kamoseova, králova sestra. Dalšími manželkami se pravděpodobně stali královy nevlastní sestry Ahmose Sat-Ka-mose/Sat-Ka-mes, Ahmose Merit-Amun I. a Ahmose Henut-ta-mehu. 

Pokračoval ve válkách s Hyksy (viz 1567), které jsou popsány na karierním nápisu z Nechebu/dn. al-pen nu na jihu pořízeného jistým vojákem Ahmosem, jehož otcem byl Baba/Bibi a matkou Ibana, zřejmě významná žena, neboť Ahmose klade její jméno za své dříve než otcovo (válčil i za pozdějších králů v Syrii a Núbii a z Avaridy si přivedl domů jako podíl na kořisti jednoho muže a tři ženy, viz rok 1567.

O dataci výbuchu sopky na Théře a souvislostí s Ahmoseovou vládou viz rok 1700. • Jména dalších panovníků XVII. dynastie viz v přílohách s. v. Dynastové viiii. 

Kolem roku 1570 rovněž zemřel v XV. dynastii král Apopi/Apófis I. (od c. 1615). Nástupcem v Deltě se stal Aa-qen-en-re Apopi/Apófis II. (o možnosti jen jednoho krále řec. jménem Apófis/Afófis viz zde výše). Vládl krátce zřejmě jen ve východní části Delty, restauroval chrám v Búbastidě. Viz dále 1567, kde konec XV. dynastie.

Někdy v této době mizí ze světa v osobě krále Neb-chepeš-Reho, rodným jménem Apopiho/Apófia III. (konec kolem 1567) také vládcové XVI. dynastie (od 1674, jména viz tam a v seznamu dynastů viiii.).

 

1571:

V Aššuru zemřel Šú-Ninúa/Kidin-Ninúa (od 1585), králem Assyřanů jeho syn Šarmá-Adad II. (do 1568).

c. 1570:

V Přímoří zemřel král Gulkišar (od c. 1625), jeho nástupcem Pešgal-daramaš či pouze Pešgal (vládl prý 50 let do c. 1520).

V Babylónu ve 24. roce své vlády dopravil zpět do města král Agum II. sochy Marduka a jeho božské manželky Sarpánítum, které 1594 odvlekli Chetité a nechali je v Chaně.

V Elamu po Atta-werra-chalkim (od c. 1580) jako sukkalmach vládl Pala-iššan (do c. 1545). Vedle Siwe-palar-chuppaka byl jediným z panovníků dynastie Eparti, který do Sús přinesl kořist ze zemí východně od Elamu (v dn. IR). Místokrálem/sukkal Elamu a Simaški byl pravděpodobně jeho bratr Lankuku, sukkalem v Súsách asi králův syn Kuku-sanit. Brzy však zemřel a na jeho místo přišel Kuk-kirwaš, syn Lankukův. Pala-iššan obnovil se synovcem Kuk-kirwašem v zemi řád a v očích dalších elamských generací zůstal jedním z největších vládců dynastie Eparti.

 

V Helladě prý roku 1577 začal v Thessalii kralovat jako první z vládců Haimón. Roku 1575 prý obsadil Forbás Argívský Rhodos a 1573 prý Héráklés porazil v boji Antaia.

 

************************************************************

1569. - 1560.

 

1567:

V Egyptě v XV. dynastii po Apófiovi II. (od 1570) krátce (?) vládl v Avaridě Chamudi (řec. Archlés či Assis; podle Manethóna/Iós. Fláv. měl vládnout 49 roků a 2 měsíce). O jeho případném trůnním jménu Aa-seh-Re (?)  viz Nehesi, rok 1786. Jím skončila XV. a současně v této době také XVI. dynastie, dvě asijské větve rozlišováné na Velké a Malé Hyksy (obě od 1674, srov. rok 1577).

Thébský král Ahmose I. ze XVII. dynastie oblehl se 480 tisíci muži (??) Memfidu a Avaridu. Dojednal s vůdci Asiatů odchod ze země a Hyksové odtáhli do Palaistíny; údajně to bylo 240 tisíc lidí a prý pak, to tvrdil Iósépos Flávios, založili Jerúsalém. Vyklizením Avaridy začíná slavná éra XVIII. dynastie (do 1320) a také období nové říše (do 1320).

Ahmose Avaridu obléhal pravděpodobně několik roků, pod městem několikrát bojováno a zmocnil se ho až při čtvrtém útoku, tedy nejdříve asi roku 1563, jak vyplývá z životopisu Ahmoseho, syna Ibany (Abany/Ebany), vysokého královského důstojníka a velitele loďstva, srov. rok 1570. Pravděpodobně zároveň, nebo pouze roku 1566, kdy obléhání Avaridy král přerušil, vedl na jihu válku s Núbií (Kúš) a jejím králem pohrdlivě jmenovaným Aata („Núbijec“) a po jeho porážce s rebelujícím Tetianem ("muž z Tetiho klanu"?), zřejmě jedním z nástupců Nedžehových (?, srov. 1655). Tetiana Egypťané porazili a zabili.

Dolní Núbie byla opět obsazena za druhou peřej (Chent-hen-nefer), sto mil jižně od obnoveného Buhenu (dn. u Wádí Halfy v Súdánu) a na ostrově Sai byl postaven chrám. Egyptské pevnosti v kraji kolem Buhenu byly rovněž obnoveny a místokrálem egyptské Kúše podléhající přímo vládci v Thébách/sa-nisut-n-kuš, nově zřízeným úřadem, se stal Ahmose Si-Tajit z Théb, později, za vlády Amenófia I., jeho syn Turo (dř.: Čuroj), guvernér v Buhenu. Residenčním městem egyptské Núbie (Wawat & Kúš) byla Mi´am, dn. Aníba, 140 mil jižně od prvního kataraktu. Potomky egyptských místokrálů v Núbii/Kúš mohli být o devět staletí později panovníci Dvacáté páté dynastie (?), srov. rok 730. 

Ahmose nenechal Hyksy na pokoji a vypravil se za nimi. Roku 1557 (?) po šestiletém obléhání dobyli Egypťané v jižní Palaistíně pevnost Hyksů Šaruhén, možná dn. Tell al-Fár'ah u Be'er ševy v IL. Hyksové zmizeli z dějin, byli jaksi „vylikvidováni“ z paměti. Nikde v pramenech nelze nalézt, že by byli vyhlazeni, spíše se rozprchli. Asijský element nepochybně v Deltě existoval dál. Je pozoruhodné, že namísto pastevců/poimenes se v hellénismu a v éře císařské říkalo nezkrotným obyvatelům Delty řecky búkoloi, vlastně jiným slovem pro pastevce, srov. roky 404- a 172+. • Událost lze zařadit do 15. roku Ahmoseovy vlády, tj. do 1556, nebo až do 1549.

Jinak vedl Ahmose I. klidnou královládu. Obchodní vztahy Egypta s Levantou byly obnoveny, přes Levantu (Byblos?) dorazily na Nil mínójské výrobky, stavební činnost četná; král byl též posledním ze stavitelů pyramid. Do vlády hodně mluvily ženy: králova babička Tetišeri, matka Ahhotpe/Ahhotep I. popř. Ahhotep II. s titulem n. přízviskem „paní z Haunebut“ (výklad, že by byla z Kyklad a tedy „Mínójka“, není obecně přijímán) a jeho manželka (a sestra?) Ahmose Nefertari, matka synů Ahmoseancha, Ahmose Sapaira (asi s předešlým identičtí), Amenhotepa (I.), Sa-Amuna a dcer Ahmose Satamun/Sitamun a Ahmose Meritamun II. Ahhotep I. a II., jako celý klan, měly jméno po měsíčním bohu Ah/Jah, jehož kultovní středisko není známo. Ahmose pořídil své manželce úřad „druhého Ammónova kněze“.

Moc boha Amun-Re/řec. Ammón sahala zase po celém Egyptě a byla soustředěna v rukách jeho kléru v Thébách. Reova církev zesílila a v této době je spatřován začátek pozdějších hlubokých kultovních rozbrojů Egypta.

Ahmose I. reorganisoval říšskou administrativu. Opět kladl důraz na správu nomů/nomarchii a stát měl dva wezíry s oddělenými financemi jako za časů střední říše. Wezíry/čati za XVIII. dynastie byli na severu Neferweben, Ptahmose (za Amenhotpea III.), Ptahhotep, Thutmose, Amenhotep, Aperel, Paramessu/Pramesse, Seti. Na jihu: Tetinefer, Imhotep/Ijemhetep, Aacheperreseneb, Hapuseneb, Ahmose, Amun-user/Useramun, Rechmire, Amenemipat/Amenemope, Seni, Hepu, Ptahmose (za Thutmosea III.), Ramose, Nachtpaaten, Usermont, Pentu, Aja (?).

Podle Manethóna patřilo k jeho Osmnácté dynastii šestnáct, podle jiného excerptu téhož jeho díla čtrnáct králů z Diospole/Théb (podání S. Iulia Africana s počty Eusebiovými a Iósépovými):

Amós/Amósis (25; za něho prý Móšé opustil Egypt/Móýsés exélthen ex Aigyptú, srov. rok 1448), Chebrós/Chebrón (13), Ammenófis/Amenófthis (24, resp. 20 roků 7 měsíců), Amensis/Amessis, Amensés (22 n. 20 roků 9 měsíců resp. 21 rok a jeden měsíc; královna, sestra Ammenófiova, ve versi Eusebiově opominuta), Misafris/Mifrés, Méfrés (12 roků, 9 měsíců, resp. 13), Misfragmúthósis (gen. Misfragmúthósea; vládl 26 roků a za něho se podle starých chronografů udála deukaliónská potopa) [též Misfragmúthis/Méframmúthósis 25 roků a deset měsíců/20 roků a jeden měsíc], Túthmósis (gen. Túthmósea; 9) [též Thmósis/Tythmósis 9 roků a osm měsíců], Amenófis (31 n. 30 let a deset měsíců; ztotožňovaný s Memnonem a jeho ozvučeným kamenem/sochami), Hóros (37, resp. 36 let a pět měsíců), jeho dcera Acherrés/Achenchersés (32, resp. 12 let a jeden měsíc), její bratr Rhathótis, Rhathós/Athóris (6, resp. 39), Chebrés/Kenchrés n. Akenchérés I. (12 n. 12 let a pět měsíců resp. 16; za něho prý vyvedl Móýsés Židy z Egypta), Acherrés/Achenchérés II. (12 n. 12 roků a tři měsíce, resp. 8), Cherrés (15; v jedné versi neuváděn), Armesis/Armais, Harmais (4 roky a čtyři měsíce, resp. pět let; zvaný též Danaos, psal Manethón, který utekl před bratrem Rhamessem alias Aigyptem do Argu, srov. roky c. 1545, c. 1510 a 1473), Rhamessés (1 n. rok a čtyři měsíce; podle druhé verse 68 nebo 66 let a dvě měsíce a zvaný též Aigyptos resp. Sethós/Sethósis), Amenófath (19), Ammenófis (40). Namísto prvního z dynastie Amósia uváděn v Iósépově versi Tethmósis, verse Eusebiova nevede předposledního Amenófatha. Celkově vládli 263 (Africanus) n. 348 roků (Eusebios). 

 

V této době v Palaistíně končí doba středobronzová (od 1786) a do c. 1200, resp. do konce XX. dynastie, trvá pozdní doba bronzová.

 

1568:

V Aššuru zemřel Šarmá-Adad II. (od 1571), králem jeho bratr Eríšum III. (do 1555).

c. 1560:

V Jamchadu (dn. Halab/Aleppo) po Abbaelovi II. (od c. 1580) vládne Ilim-ilimma (do c. 1550, dále viz 1530).

V Chattuši zemřel věkem král Chetitů Chantiliš I. (od c. 1590). Zidanta, viz jeho roli v palácovém puči roku 1590, zavraždil ještě snad za života starého krále-pučisty, s pomocí svých synů Chantilova syna a nástupce Kaššena/Pišeniho s celou rodinou i služebnictvem a sám, jistě v pokročilém věku, zasedl na trůn (do c. 1550). Důvody všech zlotřilostí těchto na chattušském dvoře známy nejsou, snad nevraživost v rodu. 

 

V budoucí Helladě prý roku 1568 jako první z lidí zapřáhl čtyřspřeží Trochilos Argívan rodem, syn Héřiny kněžky Kallithyie n. Kallitheje. Roku 1565 založil podle jedné z tradičních versí Xanthos, syn Triopa z Argu, Lesbos, roku 1563 začal na Krétě vládnout Kydón a 1561 v Sikyónu po Marathóniovi (od 1591) Marathón (do 1541). Všechna jména se týkají předhellénských populací. • Arkadský král Lykáón, syn Pelasgův, byl otcem Tegeatovým, zakladatele Tegeje (a 49 dalších synů). Podle jedné mýthologické verse se tři z jeho pěti synů Kydón, Gortys a Archedios vydali na Krétu. O ní viz dále roku 1460 a 1400.

 

************************************************************

1559. - 1540.

 

1546:

V Egyptě zemřel král Ahmose I. (od c. 1570), nástupcem jeho syn Amenhotep I., Amenhotpe/„Amen je spokojený“, trůnním jménem Džeser-ka-Re, Hor Kauaftaui/Ka-uaf-taui, řec. Amenófis I. (do 1526). Jméno jeho hlavní manželky není známo, snad jí byla Ahmose Meritamun II., jeho sestra, která zemřela před svou matkou Ahmose Nefertari, viz rok 1567; matka se pak zřejmě stala hlavní královnou svého syna. Jinou ženou a sestrou Amenohetepovou byla Ahmose Sitamun/Sat-Amun, ale neznáme nikoho z jejich dětí (Ramose?).

Po válečných taženích proti Kúšitům v letech 1540 a 1539 jmenoval Amenófis místokrálem Kúše Turoa, dosavadního guvernéra v Buhenu. Expedice upevnily jižní hranice Egypta XVIII. dynastie.

Ve stejné době pravděpodobně první nepřátelské kontakty Egypťanů s Churrity z království Mitanni, egyptsky Nacharina (= „tento, tj. syrský, břeh řeky Eufrátu/n. Orontu?“, srov. rok 1472). Churrité tedy už museli být pevně uchyceni v severní Syrii a v Džahi, dobovém označení pro pozdější Foiníkii/Kinachnu, srov. rok 1580.

Tažení Egypťanů proti Libyjcům, kteří opět infiltrovali do Delty. Osmnáctá dynastie celkově ale s Libyjci udržovala styky přátelské. Amenófis I. nepatřil na rozdíl od svého adoptivního nástupce mezi agresivní panovníky. 

Stavební činnost králova v Karnaku, Thébách a jinde v Horním Egyptě (nikoli však v Dolním).

 

1555:

V Aššuru zemřel ensi Eríšum III. (od 1568), nástupcem jeho syn Šamší-Adad II. (do 1549). Po něm vládl jeho syn Išme-Dagán II. (do 1533). O všech těchto Aššurových vašnostech nevíme nic, jen známe jména.

c. 1550:

V Chattuši skončila též vláda Zidanty I. (od c. 1560), dvojnásobného pučisty, krvavě: byl zavražděn svým synem jménem Ammunaš (do 1530).  Ani nyní důvod otcovraždy neznáme. Jeho vláda byla slabá, úrody se nevydařily a říše Chetitů přišla o provincie Adaníja (= Adana, střední část Kizzuwadny/Kizzuwatna) a Arzawíja (= Arzawa, jižní Frygie se sídelním městem Apaša, pozdějším Efesem?), o města Matila, Galmija, Šallapu, Achchulašša a Parduwatu (sev. Frygie?). V Kilikii se etablovali churritští dynastové.

Ve Waššuganni/Waššukanni skončila vláda Kirnova (od 1580) a nástupcem na trůnu Mitanni se stal jeho syn Šuttarna I. (do c. 1530?).

 

c. 1545:

V Elamu zemřel sukkalmachchu/federální král Pala-iššan (od 1570), nástupcem jeho synovec Kuk-kirwaš (do c. 1520). Byl posledním ze silných panovníků dynastie Eparti. Zprvu asi vládl sám jako sukkalmachchu, sukkal Elamu, Simaški a Sús. Později byl jeho sukkalem v Súsách Kuk-Nachchunte, budoucí sukkal v Elamu a Simaški/místokrálem a sukkalem v Súsách se stal na jeho místě Temti-sanit. Oba byli královi synovci. Doložená z cihel se jménem sukkalmacha stavební činnost v Súsách na chrámu a praecinktu boha Inšušinaka.

 

V Helladě prý roku 1555 začal vládnout v kraji Aktiké(Aktáia (pozd. Attiké, viz 1500) Kekrops I. zvaný Difyés, tedy "Ve dvou podobách" (byl prý napůl hadem), nebo též "Oboupohlavní", původem z Dolního Egypta ze Saje (kraloval padesát let do c. 1505, srov. s údajem Parského mramoru r. 1581). Onen přívlastek může být narážkou na to, že zrušil domorodcům polygamii a zavedl jednoženství. Za jeho života se prý udály příběhy, jejichž aktéry jsou Prométheus, Epimétheus a Atlás a přišla prý roku 1528/7 do velké části Thessalie povodeň: král thessalské Fthíótidy Deukalión a Pyrrha posléze roku 1519 házením kamenů za sebe stvořili Hellény; srov. rok 1700 a 1521). V této éře Faethón prý spálil Aithiopii.

Královláda v Attice trvala do roku 1068 a posledním králem byl Kodros. Aktiké (sc. gé) se dlouho po Kekropovi jmenovala Kekropiá. Autochthonní obyvatelstvo zemi předtím říkalo Aktáia. Kekrops byl pokládán za zakladatele dvanácti attických měst/dódeka poleis: Kekropiá, Tetrapolis (založena Xúthem z obcí Marathón, Probalinthos, Trikorythos a Oinoé; Pelasgy zváno Hyttéia, v historických dobách součást fýly Aiantis), Epakriá, Dekeleia, Eleusis, Afidna/Afidnai, Thorikos, Braurón, Kythéros, Sféttos, Kéfísiá a Faléros. Do jednoho státu spojil dódekapoli Théseus, viz roky 1235 a 750.

V Argu 1551 po Forbantovi (od 1568) vládl Triopás (do 1505). V Sikyónu po Marathónovi (od 1561) vládl Chýreus (do 1486).

 

Staří geógrafové, chronografové a historici si uvědomovali, že Helléni nejsou původními obyvateli Hellady a že se tak ani tak žádné země nejmenovala. Že to však byli "barbaři", jimž se dostalo kolonisace z východního Středomoří. Strabón vypočítává národy, z nichž povstal "řecký zázrak"; v novověku jihobalkánský ethnický mix se svými dávnými ději připomíná kolonisaci Ameriky:

Pelops si přivedl na Peloponnésos jako osadníky Frygy, z Horního Egypta z Chemu n. Chent-mintu, řec. Chemmis n. Pánopolis, připlul Danaos (viz o něm roku 1567 a 1473) se svým klanem, aby se usadili mezi Dryopy, Kaukóny, Pelasgy a Lelegy, dávnými prý autochthony; z nich přežili Illyrové, Épeiróťané, původně čtrnáct kmenů, a Thrákové. Thrákové pod Eumolpem obsadili Attiku, Thrák Téreus kraloval v Daulidě ve Fókidě, Kadmeiu obsadili Foiníčané vedení Kadmem, srov. rok 1473, ostatní Boiótii Aonové, Temmikové, Hyantové s Lelegy, kteří tam přesídlili z okolí Súnia. Předhellénští Boiótové si říkali Syové. Podle nižší datace se Danaos chopil moci v Argu roku 1473, viz tam.

Lelegy ve starém věku pokládali za Káry, nebo za lid jim blízký. Kárové podle Aristotela putovali sami nebo s Lelegy, podobně kočovali Kúréti a Téleboiové/Tafiové, kteří obsadili Lokry. O Kúrétech staří tradovali, že byli předky Aitólů. Viz dále rok 1521 a 1500. 

 

************************************************************

1539. - 1530.

 

1533:

V Aššuru zemřel ensi Išme-Dagán II. (od 1549), nástupcem jeho syn Šamší-Adad III., vnuk Šú-Ninúův (do 1517).

 

c. 1530:

V Mitanni skončila vláda krále Šuttarny I. (od c. 1550), následuje jeho syn Parattarna (do c. 1500). Pokračoval v expansi království na západ. Obsadil Kizzuwatnu (východní část Kilikie); její král Pillija (I.) měl předtím vasalskou smlouvu s Zidantou I. (srov. 1550) a později byl vasalem Idrimiho.

Churritským vasalem se stal také vládce Mukiše (hl. město Alalach) Idrimi, syn Ilim-ilimmy I., krále v Jamchadu (viz 1560). Po smrti otce byl z Jamchadu vyhnán (c. 1550) a dlouho se potloukal po Kana'ánu zprvu mezi beduiny Sútu, pak sedm let mezi Chapiry/'Apiry. Nakonec s pomocí nomádů obsadil zemi Mukiš (c. 1540) a stal se také králem v Neji a Ama'u (severosyrské pobřeží se zázemím). Ovládl celou severní Syrii a porazil Chetity v Kizzuwatně. Vládl do c. 1510.

 

c. 1530:

V Chattuši zemřel král Ammunaš (od c. 1550). Vypukly palácové spory o chetitské nástupnictví. Velitel královské gardy/mešedi Zuruš vyslal svého syna, gardového kopiníka Tarchurwailiho, aby zavraždil králova syna Titta s rodinou, a posla Taruchša, aby zlikvidoval druhého z dědiců trůnu Chantila i s rodinou. Králem/labarnou se stal Chuzzíjaš I., syn asi Ammunův a asi tím pádem mladší bratr zavražděných a pravděpodobně tedy vlastní pučista, který úkoloval gardistu Zura (vládl do c. 1525).

 

V Helladě podle chronografií Eusebiovy a Hierónymovy zahrnující staré tradiční údaje prý roku 1535 začal Deukalión vládnout na Parnassu. Roku 1526 byla v Thessalii "světová" potopa, srov. údaj u roku 1780; vyšší údaj spočítaný starými chronografy ležel u roku 1563.

 

************************************************************

1529. - 1520.

 

1526:

V Egyptě krátce před smrtí t. r. přibral asi Amenhotep I. (na trůnu od 1546) k vládě svého zetě rodem z neznámého otce a jeho manželky Seniseneby, popř. pocházel snad ze staré thébské rodiny (stalo se 21. dne 3. měsíce perit/peret, na jaře). Džehutimes/Džehutimesu I. vládl jako Aa-cheper-ka-Re, Hor Ka-nechet-meri-maat. Obvykle Džehuti-mes jmenován v novověku jako Thutmose, Thotmes, Thutmosis (též Tutmose, Totmes atd.), řec. Túthmósis, a proslavil se jako první z nové dynastie Túthmósovců jako válečník (do 1512).

Hlavní jeho královnou byla Ahmose, jejíž rodiče neznáme: mohla být královského rodu, snad mladší sestrou Amenhotepa I., čímž by se vysvětlila cesta muže z lidu Thutmosea ke spoluvládě. Jejich (?) synové Wadžmose a Amenmose zemřeli předčasně, přežily dcery Hatšepsut a Neferubiti/Nofrubiti. Třetí syn a pozdější nástupce Thutmose II. byl královým synem s Mutnefertou/Mutnofretou, jeho druhou nebo vedlejší manželkou. 

Jako celá dynastie byli všichni pohřbeni v Údolí králů přes Nil od Karnaku a původních sídelních Théb, dnešního al-Uksúru/Luxoru, ležícího na východním břehu řeky (arabské jméno pochází od lat. „castra“). První objev hrobky učiněn roku 1922, viz pod Tutanchamun, a do roku 2008 objeveny 63 hroby; značeny KV 1-65). Údolí králů/arab. Wádí al-mulúk v thébské nekropoli v poušti na západní straně Nilu pojalo královské a urozené primární pohřby od 16. do 11. století, od 18. do 20. dynastie. Největším hrobem je asi KV 5 z 19. dynastie s hroby synů Ramesseho II. se 120 známými místnostmi (sám Ramesse II. byl pohřben v KV 7).

Roku 1525 se Thutmose I. vypravil do Syrie proti churritské Mitanni-Nacharině. Dospěl až k Eufrátu a snad jižně od Karchemiše/Karkemiše na břehu řeky vybojoval s Churrity vítěznou bitvu. Thutmose byl prvním Egypťanem, který na severu Syrie, v Neja (kraj a království v pozdější Seleukidě), lovil slony a jednoho dokonce ulovil živého, což je asi také světové prvenství mezi panovníky (srov. podobné pozdější assyrské královské radovánky). Jeho fantaskně psaný zápis o tažení říká, že "dostal pod svou kontrolu vládu nad konci světa..., hledal soupeře do bitvy, ale nenašel nikoho, kdo by se mu postavil..., severní hranice sahá po vody s obráceným tokem tekoucími proti proudu (?)".  

Kromě toho Th. vedl výpravy do Núbie proti Kúšitům, obnovil kanál na Nilu Sesóstria/Senwosreta III. zaházený kameny, viz rok 1871, a dostal se až ke čtvrtému kataraktu za pozdější Meroé v dn. Súdánu. Čistit a udržovat průplav dal později Thutmose III. za úkol elefantínským rybářům. Jeho místokrálem v Horní i Dolní Núbii byl jako za jeho adoptivního otce Turo. Turo potlačil vzpouru kúšitského dynasty ve Wawatu/Dolní Núbie, kterého egyptské prameny pohrdlivě jmenují „lučištník“, zajal ho a pověšeného za nohy na lodi ho místokrál poslal po Nilu na sever k Thutmoseovi (viz dále).

Kronikářské záznamy/biografie z konce XVII. a začátku XVIII. dynastie obsahují skalní hrobky v Nechebu/al-Kábu armádního důstojníka prvních tří králů dynastie Ahmoseho, syna Ibany/Abany n. Ebany (Ahmose sa Ibana) a Ahmoseho Pen-Nechbeta, srov. roky 1570 a 1567. Králův architekt Ineni, jehož životopis se zachoval, mu postavil hrobku v Údolí králů (byla první, o níž víme, že ji panovník v údolí měl).

 

c. 1525:

V Chattuši král Chuzzíjaš I. (od c. 1530) usiloval o život Telepina/Telipina, manžela své nejstarší sestry jménem Ištaparijaš. Chtěl dát odstranit oba, ale Telepinuš byl rychlejší, krále a jeho skupinu přemohl a spolu s pěti jeho bratry ho poslal do internace do měst na okrajích říše. Nicméně je brzy, když král dobýval Lawazantiju, zavraždil jistý Tanuwa pověřený vysokými armádními činiteli (Telepinuš napsal: "Nevěděl jsem o tom!"). Nicméně ani jeho, ani vrahy svých bratrů, viz rok 1530, Telipinuš neusmrtil a udělal z nich zemědělce. 

Telepinuš (vládl do c. 1500), asi (nej)mladší bratr sesazeného krále, s královským titulem labarnaš vydal nástupnický zákon, ale neměl v rodině štěstí. Manželka (a možná též sestra) Ištaparijaš s titulem tawanannaš zemřela před ním a stejně jejich syn Ammunaš (o chetitských královnách a jejich manželích v chetitském dávnověku viz roky 1700 a 1650). Úvodem k "Telepinově dekretu" jsou v kostce dějiny říše a jeho cesty k moci, než stanovuje nástupnický řád království. Telepinuš tvrdil, že první reptalové proti jednotě královské dynastie se objevili za Chattušila I., mezi služebníky princů se usídlila korupce. To chtěl královským ediktem odstranit. Stanovil, aby se panovníkem stal prvorozený syn, nežije-li, pak druhorozený. Neměl-li zemřelý monarcha žádného syn, nastoupí na trůn manžel nejstarší z dcer, popřípadku manžel druhorozené dcery. Povinností nového krále je sloužit zemi, dbát spravedlnosti v rodině a nikomu z ní neubližovat. Pokud se prokáže, že se někdo z rodiny pokoušel škodit sourozencům, aby se sám stal králem, bude souzen sněmem/panku a jeho poprava bude veřejná.  

Telepinuš válčil s Churrity na prostoru pozdější Kommágény, zničil města Chaššuwu/Chaššum a Zizzilippu, Lachchu a Lawazantiju. Bojoval s „velkokrálem“ Kizzuwatny Išputachšem, synem Parijawatriho, možná některým z chetitských velmožů, prvním "králem Kilikie". Telepinuš s ním měl posléze chetitsky a akkadsky psanou smlouvu potvrzující Išputachšovu nezávislost. Spojenectví Kizzuwatny s Chetity proti Churritům vydrželo za jeho nástupců jménem Echeja, Paddatiššu, Pillija/Pellija (II.), Šunaššura I., Talzu a Šunaššura II., srov. dále 1480 a 1460.  

Někdy bývá rok 1525 považován za konec staré a začátek střední říše chetitské (do 1460). Obvykle se ale o střední říši nehovoří a celé období se počítá k říši staré; obě stratifikace jsou veskrze moderní.

 

c. 1520:

V Přímoří skončila vláda Pešgal-daramaše (od c. 1570). Jeho nástupcem Adara-kalamma, zvaný též Aidara, který vládl 28 let (do 1492).

V Elamu zemřel Kuk-kirwaš (od c. 1545). Krátce vládl jeho synovec Kuk-Nachchunte spolu se sukkalem súským Kuk-našurem IV. Po nich také krátce na trůnu sukkalmachů Kutir-Nachchunte II. se sukkalem Sús Kutir-Šilchachou II. Nevíme o nich nic. 

Kolem roku 1520 pravděpodobně dobyli Elam Kassité, výslovně potvrzené to z pramenů není, a ukončili III. elamskou říši, říši sukkalmachů Anšanu a Sús (od c. 1860). Podle krále Epartiho byla celá éra zvaná doba Epartiho dynastie. Následovala doba s málem dokumentů zvaná kassitské temno. Trvalo asi do 1346. Panovníkům této doby se říkává Kidinovci podle prvního z nich, "Kidinua, krále Sús a Anzanu, syna Adad-šar-rabiho (im.sar.gal), služebníka svého boha Kirwašira", jak praví jediný jeho dosud nalezený jeho nápis. Jeho nástupcem byl snad Tan-Ruchuratiš n. Ruchurater II. Další "králové Sús": Šalla, Tepti-achar a Inšušinak-sunkir-nappipir/ass. Inšušinak-šar-iláni. Tepti-achar vybudoval residenci v lokalitě Haft Tepe/"Sedm kopců" u Sús a na nápisu se chlubí, že vyhnal ze země Kadašman-KUR.GAL, tedy snad Kassita Kadašman-Enlila, vládnoucího c. 1390-1375.     

Zachovaná literatura období dynastie Eparti (c. 1860 - 1520): c. 450 dokumentů v akkadštině ze Sús, c. dvacet dokumentů z Chuchnuru (u dn. Íze, dř. Málamír v Chúzistánu); vše transakce týkající se vlastnického práva, jenom pár nápisů.

 

z mýthického hebrejského pravěku 16. a 15. století:

Kolem roku 1520 se údajně narodil v klanu Lévi v Egyptě Móše, řec. Móýsés i Móésés (č. Mojžíš; zemřel 1400). Otcem byl Léviho vnuk Amram/Ambram, matkou z téhož klanu žena Jokebed (srov. ale rok 1592 a 1448); jeho sourozenci byli Aáron a Mirjam. • Jména a příběhy židovského Starého zákona nejsou nezávislými novodobými historiky akceptovány. Vznik Mojžíšova monotheistického náboženství kladou obvykle do doby po Achenatonově vynálezu monotheismu Atonově, nebo až do doby tzv. babylónské zajetí (viz 587 až 539 a v indexu pod M., kde další datace). Srov. souvislosti roku 1880.

Podle vyšší kronikářské datace se Móše narodil roku 1592 a zemřel 1472. Roku 1515 se měl setkat na hoře Sínaj s židovským bohem Jahwem. Roku 1512 ve svých osmdesáti předal Móýsés židovským klanům „zvěstované“ zákony. Viz dále rok 1448. Novým válečným vůdcem židovských klanů po Mojžíšovi se stal Nunův syn Hošea', kterého Móše přjmenoval na Jehošua', zkráceně Jéšúa, řec. Iésús tú Naué (v této dataci do 1444). Roku 1471 po Aaronovi, prvním veleknězi Jahweho (od 1507), nastoupil „pontifikát“ Eleazar. Roku 1462 křesťanský kronikář uvádí, že židovský vůdce Iésús rozlosoval jednotlivým židovským klanům půdu. Viz dále rok 1448. 

 

V Helladě podle chronologie Parského mramoru založil athénský král Amfiktyón roku 1521 v Thermopylách amfiktyonii a panathénaje, předtím roku 1532 za Kranaa (vyšší datace, viz rok 1505sqq.) se prý uskutečnil Aréův soud ve sporu Athény s Poseidónem o Attiku. Viz předtím rok 1555.

Roku 1520/19 v době, kdy vládl Athéňanům král Amfiktyón, začal prý v jižní Thessalii ve Fthíótidě vládnout Hellén, Deukaliónův syn (viz zmínku o potopě v Thessalii roku 1528 při roce 1545). Jeho jméno si vzali všichni ti, kteří se předtím nazývali Graikové, Graikoi, lat. Graeci, a žili původně v Épeiru než doputovali do Thessalie. Tímto nastala proměna „Řeků“ v Hellény (srov. roky 2200 a 2000).

První vlna patrirchálních Hellénů byla autochthonním obyvatelstvem po příchodu ze severu "přemluvena", aby uctívali Trojjedinou bohyni, Stařenu (graus či gráos, ženský protějšek slova gerón). Helladští Graikové sídlili rovněž v okolí Dódóny, resp. tam byli vytlačeni. Slovo Hellén souvisí zřejmě s hellé, seléné, světlo, měsíc, Měsíční bohyně, Jasná, jak zní jedna theorie.

Jinou etymologií známou již ve starém věku (Strabón) je původ slova od helos, bažina, rozkládající se kolem Dódóny. Okolí se jmenovalo kdysi Hellopiá. Sellové, předhellénští pelasgičtí barbaři, kteří tu sídlili, nepožívali mezi Hellény později dobrého renomé, neboť prý spávali na zemi a se špinavýma nohama: tak o nich psal Homér v šestnáctém zpěvu Íliady a snad se to týká jen Diových kněží, jimž se tak říkalo. Z Hellénů věštírnu ovládli první épeirští Thesprótové, později ji kontrolovali Molossové/Molottové. Původně sídlila Diova věštírna ve Skotússe v Pelasgiótidě a přenesl ji prý na západ z Thessalie Apollón. V Augustově době již byla opuštěna a kraj vylidněn; srov. k tomu násilnou likvidaci obyvatelstva Římany po roce 168.

Tito Graikové, tedy Achájové a Dórové, teprve nyní odstranili gynaikokracii a zavedli patriarchální přechod vlády z otce na syna (názor Gravesův).

Hellas patřila do říše krále Pélea, Achilleova otce.

 

************************************************************

1519. - 1510.

 

1512:

V Egyptě zemřel král Thutmose I./řec. Túthmósis (vládl od roku 1526). Nástupcem se stal v září jeho třetí syn Džehutimes, popř. Džehuti-mes-nefer-chau neboli Thutmose II. pod trůnním jménem Aa-cheper-en-Re, Hor Ka-nechet-user-pechti, řec. Chebrón (vládl do 1504 nebo až 1490?). Oženil se svou nevlastní sestrou Hat-šepsut a asi formálně spoluvládli. Měli spolu dvě dcery, jménem známa je Neferu-Re, která se stala "božskou manželkou Amunovou". Thutmose byl ženat ještě s Ísidou, eg. Iset, Eset, a s Mut-nefretou/Mut-neferetou. Thutmose III., králův syn s Ísidou, se stal jeho nástupcem a oženil se s Neferureou, dcerou Hatšepsuty, své regentky. 

Tohoto nebo následujícího roku definitivně ukončil, osobně se tažení asi neúčastnil, povstání v Núbii za druhými peřejemi (Chenthennofer) vyvrácením sídelního města Kúše Kermy a později povstání beduinů v Palaistíně. Egypt kolonisoval Núbii mezi druhým a třetím kataraktem, viz předtím rok 1720. Král dal pobít všechny muže s výjimkou jednoho z chlapců nejmenovaného kúšitského velmože: "Země se opět poddala jeho výsosti jako předtím, lid se radoval, radostní byli náčelníci; chválili Pána Obou zemí, chválili boha, vynikající příklad jeho božství," jak se píše o okupaci Kúše na nápisu v Asuánu. V lokalitě Tombos u Kermy při třetí peřeji naleziště s ostatky egyptských koloniálních úředníků pochovaných v pyramidách, těla úředníků Siamuna a jeho ženy Wernu nalezena v nedotčených mumiích a s mykénskou keramikou v hrobě. K núbijské/kúšitské renesanci došlo až v devátém století. Viz dále rok 751.

 

1517:

V Aššuru zemřel ensi/iššakkum Šamší-Adad III. (od 1533). Novým vládcem jeho bratr Aššur-nérári/Aššur-nárárí I., syn Išme-Dagána II. (do 1491). Zachován jeho nápis dokladující, že v Aššuru vybudoval A-šùr-né-ra-ri chrám Bél-ibríův, Sîna a Šamaše a zčásti nové hradby.  

 

c. 1510:

V Alalachu v království Mukiš po smrti  Idrimiho (od 1540, c. 1550 vyhnán z Jamchadu) vládl krátce jeho starší syn Addu-nérári/Adad-nérári. Po něm nastoupil na trůn mladší bratr Niqmi-epuch, Niqmepa/Niqmi-epa II. (do c. 1480?).

 

V Helladě založil podle chronologie Parského mramoru Foiníčan Kadmos boiótské Théby. Podle Hérodota až kolem 1500, nižší chronografickou tradici viz rok 1473. S Kadmovou dcerou Semelou měl Zeus syna Dionýsa; z Diovy vůle se stala bohyní Thyónou. Roku 1510 dorazil do Argu z Libye n. Egypta Danaos, srov. rok 1567, c. 1545 a 1473. Údajně roku 1510 zahájil Athéňan Erysichthón, syn Kekropův, stavbu Apollóna chrámu na Délu (dokončen a zasvěcen údajně 1488). Na Délu se zmocnil dřevěné podoby bohyně porodu Eileithyie a zemřel bezdětný při vylodění v Attice v Prasiích. O spojitosti egejské oblasti/Délu s egyptskými kulty viz odkaz v indexu s. v. Eileithyia. 

V jiné chronologické tradici byla 1513 založena Efyrá, pozdější Korinthos. Jména lokalit obsahující hlásky -nth- a -ss- se pokládají za předhellénské, neřecké. 

 

************************************************************

1509. - 1500.

 

1504:

V Egyptě tohoto roku (nebo až 1490) zemřel na jakousi chorobu asi třicetiletý Thutmose II. (od 1512). Krátce před smrtí jmenoval svého jediného syna, nezletilého Džehutimese neboli Thutmose III. s panovnickým jménem Men-cheper-Re, Hor Ka-nechet-chaj-em-Waset, řec. Menfrés, Misafris či Misfragmúthósis (gen. Misfragmúthósea), za spoluvládce tety Hatšepsuty, která přijala královské jméno Maat-ka-Re, horovským jménem Useret-kau, vládnoucí do 1482.

Thutmose III. byl 21 let jejím formálním spoluvládcem, po korunovaci 1482 vládl samostatně do 1450. Byl synem harémového děvčete-vedlejší manželky jménem Iset/řec. Ísis. Představován byl ale jak syn Thutmosea II. s jeho nevlastní sestrou Hatšepsutou (I.). Pravděpodobně byl Thutmose III. zprvu ženat se svou nevlastní sestrou Neferure/Nefrure, dcerou Hatšepsuty (zemřela někdy po roce 1494). Nově se oženil se Satjah, Sitjah/Sat-Jah, Sit-Jah, dcerou královské kojné Ipu, zřejmě v době, kdy už vládl sám; jejich dítětem byl Amenemhet, prvorozený syn a zprvu korunní princ, Sa-Amun a dcera Nefertari. Po její smrti si za hlavní královnu vybral Merit-Re Hat-šepsutu (II.), žádná přízeň s královnou Hatšepsutou, a měl s ní syna, svého druhého a definitivního korunního prince Amenhotepa II.; Amenemhet zemřel předčasně někdy kolem roku asi 1470. O dalších jeho ženách viz rok 1482. 

Roku 1503 se Hatšepsut (I.) dala sama korunovat a suverénně vládla do 1482 (řec. nazývána Amensis). Královna se titulovala jako dcera, ale také jako syn Amunův a svého formálního spoluvládce soustavně odstavovala od zásadních rozhodnutí. Thutmose se jí později pomstil: ze všech staveb dal odstranit tetino jméno a její ženské sochy, které nahradil mužskými (srov. zachovanou výjimku nalezenou roku 2015 na Elefantíně v chrámku Chnumově). Hatšepsut byla po Mer-Neith, viz rok 3054, snad Chentkaus I. roku 2498, Neit-iqirti, poslední panovnice šesté dynastie (viz rok 2184) a Sobeknofru/král, královna Sobekkare z úplného konce 12. dynastie (viz rok 1797), další vládnoucí ženou na trůnu Obou zemí. Poslední viz roku 1217 Tawosret/Tewosret.

Hatšepsut (I.) byla za svůj život královskou dcerou, sestrou krále, „božskou manželkou“ i „velkou královskou manželkou“ a panovnicí. Svým spoluvládcem, formálně nevlastním synem Thutmosem, zřejmě pro "harémový" původ jeho matky Ísidy opovrhovala. 

Nejvyššími úředníky za její vlády byli: Senenmut, hlavní číšník, architekt a rádce (srov. 1486), stavitel-architekt Hapuseneb, oddaný velekněz Amunův, stavitel-architekt Pujemre/Puemre, druhý kněz Ammónův, Nehesi, kancléř (imira chetermet/"představený pečetění", srov. 1496), Inebni alias Amen-em-nechu, místokrál Núbie a Džehuti/Thuti, sklepmistr-správce financí (v jeho hrobě a jistého Heriho mimo jiné nalezena hra senet doložená v Egyptě už kolem roku 3500, srov. v indexu pod hry). Senenmutův starší bratr býval královniným vychovatelem, sám vychovával Hatšepsutinu dceru Neferure.

Wezírové/čati za Hatšepsuty a Thutmosea III.: Ahmose alias Ameču (wezír jihu), jeho nástupcem byl Amunuser/Useramun, Ahmoseho syn s Ta Amečuou; wezírem na jihu se po něm stal jeho synovec Rechmire, wezírem na severu Amunuserův bratr Neferweben. Rechmireho hrobka v Šejch Abdal Kurna na západním břehu Théb je vymalována scénami z reálného života kolem hodnostáře.

Místokrálem v Kúši za Hatšepsuty byl Amennacht, za Thutmosea III. Nehi. Jméno Medžaj, Medžau z prostředí pouštních nomádů Dvanácté dynastie (srov. tam) se stalo v nové říši termínem pro policistu-rangera.

Za vlády Hatšepsuty a Thutmosea III. nesmírně vzrostla moc Amunových kněží, a to nejen ústředního chrámového komplexu v Karnaku. Jejich jurisdikce se už netýkala jen kněží v Thébách, ale jejich kolegů po celém Horním a Dolním Egyptě a později rozšířili svou moc i na kněží dalších kultů. Chrámy mívaly podíl na válečných kořistích, panovníky byly obdarovávány půdou s pracovníky. Amun-Reova církev disponovala zlatými doly, armádou stavitelů a vlastním loďstvem obchodujícím s Levantou. Zda byly chrámy prosty daní, známo pevně není. Stávaly však pod dozorem nejvyšších královských úředníků, popřípadě jižních wezírů. Vůle církevních elit se projevila pravděpodobně jen v okamžiku, kdy se dvůr obrátil na boha s dotazem či žádostí o věštbu, nebo v okamžiku slabé královské vůle. 

Ze stavební činnosti vynikají stavby v Údolí králů na západním thébském břehu Nilu a chrám v Dair al-bahrí/Dér el-bahrí, „nejsvětější svatyně“, džeser džeseru.

c. 1504 první cesta Hatšepsuty do Aswánu. Velele jí Senenmut a otevřel kamenolomy na červený granit. Po Nilu dal dopravit pro Amunův chrám v Karnaku dva páry obelisků.

 

c. 1500:

V Mitanni po Parattarnovi/Paratarnovi (od c. 1530) vládne jistý Parašattar či Paršatatar (?), krátce po něm pak jeho syn Saušsatattar (do c. 1450?). Je též  možné, že Parašattar nevládl vůbec a Saušsatattar byl přímým nástupcem Parattarnovým. Velkokrál Saušsatattar byl lenním pánem Mukiše (smlouva s Niqmepou II. z Alalachu), Tunipu (král Ir-Adad), Kizzuwadny (král Šunaššura I., možná nástupce Pilliův; srov. rok 1525 a viz dále rok 1480). Saušsatattar vládl nad územím mezi Taurem a Zágrosem, od vrcholů Amánu po údolí Biqá’.

 

c. 1500:

V Chattuši skončila vláda Telepinova (od 1525). Jeho nástupcem byl jistý Alluwamnaš (luwijské jméno, vládl do roku, řekněme, c. 1490). Jeho manželkou byla Charapšekiš (chybně Charapšiliš), snad dcera Telepinova. Nic bližšího o době Alluwamnově vládě není známo, ani jak přišel k moci.

 

c. 1500:

V Helladě po zemětřesení někdy před rokem 1480, nebo už kolem roku 1600, srov. tam, obsadili Mykéňané/Achajové Krétu a stali se zde vládnoucí vrstvou. Střední a jižní Kréta zničena plameny, paláce s výjimkou Knóssu už nebyly obnoveny. Kolem roku 1380 byly krétské paláce v ruinách, definitivně vypáleny, srov. roky 1700 a 1600. Před rokem 1480 byly zničeny archeologické lokality s mínójskými paláci Zakro, Malia, Faistos etc., vulkanická katastrofa Théry, srov. rok 1700 a 1600. 

Před c. 1480 začíná pozdněmínójská doba I B. a pozdněhelladická II. V Pylu vedle šachtového hrobu u královského paláce v začínající achajské éře (c. 1450, viz tam) odkryty dva tholy s mínójskou výbavou, resp. s jejími a egyptskými napodobeninami (naleziště Dimopulosovo pole).  

c. 1500-1100 se objevovali na Sicílii a na jihu Itálie řecky hovořící osadníci. 

1505 v Athénách po Kekropovi I. Difyovi (od 1555) vládl Kranaos (do 1496), člověk z domácího rodu/Pelasg (srov. vyšší dataci u roku 1520). Po předčasné smrti své dcery Atthidy/nom. Atthis přejmenoval zemi Aktaiu na Attiku. Téhož roku prý v Argu po Triopovi (od 1551) nastoupil na trůn Krotopás (do 1484).

1502 na Krétě vládl podle dávných mýthografů Apterás, který měl založit stejnojmenné město. Knóssos byl podle stejných tradicionalistických, ale historicky pravděpodobně neautentických chronologií založen 1542 údajně Kúréty a Korybanty. O Kúrétech se tradovalo, že to bylo staré jméno pro Aitóly n. že byli jejich předky, popř. že na Krétě patřili k ochráncům dětí Rheje s Kronem, srov. rok 1555 a 1521. Korybantové bývali vyznavači fryžské Kybely a na Krétě a Samothráce Diovy matky Rheje, zváni též Kúréti, což snad souvisí s koryfé, "vrchol hory", tedy "lidé z hor, horalé".

V chaosu zachovaných mystických jmen lze vysledovat jistou příbuznost nebo dokonce rovnítko mezi Kabeiry, vyznavači Héfaistovi na Samothráce, Lémnu a ve Frygii, Korybanty a Kúréty, takto potomků krétských Daktylů. Všechny kulty jsou předhellénské, u Kabeirů (nebo kabeirů) lze tušit původ snad foinícký. Samothráčtí Kabeirové a z Lémnu ctili Héfaista a vedle mořeplavců byli ochránci lidí pracujících s kovem.

Z doby kolem roku 1500 jsou fresky s býčími akrobaty v Egyptě na pélúském ramenu Nilu (dn. lokalita Tell ad-Daba’a; bývá označován i za palác Ahmose I., srov. zde výše) a s motivy z knósského Labyrinthu; zřejmě na místě mínójské osady nebo inspirované mínójským stylem – ale záhadně o sto let dřívě než na Krétě v Knóssu!

Podobné mínójské fresky byly nalezeny v galilejském Tell Kabri/kana'ánský palác a v Alalachu u Antakye. Egyptské umění 18. dynastie stálo pod jistým krétským vlivem. Vládnoucí palácové elity po celém východním Středomoří se zjevně internacionalisovaly a vzájemné kontakty byly velmi intensivní.

Na Kypru zhruba z této doby pocházejí nálezy tabulek z Enkomi a pozdější z Ugaritu v kypersko-mínójském písmu. Jeho jazyk neznáme a zůstává nevyluštěno. Udrželo se do c. 950, kdy bylo nahrazeno slabičním kyperským písmem, jehož jazykem byla řečtina. 

 

c. 1500:

V Indii vznikají první védské hymny. Kultura "hrobu H" (srov. rok 1600) je nahrazována kulturami měděných skladů a okrové keramiky (do 1100, srov. dále rok 1200).

Védské období čili éra Árjů bývá členěno na dobu 1500 – 900, kdy vznikly první za tří véd, „vědění“, a na roky c. 900 – 500, dobu pozdně védskou. Rgveda/Rigveda hymnicky zpracovává mýthologii, Sámaveda liturgické zpěvy a Jadžurveda (c. 800) obětní průpovědi. Úhrnem se nejstarší trojici véd říká trají vidjá, tj. trojí moudrost. V pozdním období přibyla sbírka zaklínadel Atharvaveda. Současně vznikly samhity a upanišády. Po c. 550 začalo období súter.

 

V Americe: c. 1500 př. n. l. až 200 n. l.: nejstarší éra dějin Mayů, členěná do tří období (1500 - 1000, 1000 - 500, 500 př. n. l. - 100 n. l.)

c. 1500 první z geoglyfů v brazilském státu Acre (nejmladší c. 1350 n. l.) objevených po vykácení pralesa v nejnovější době. Útvary s asi 450 geometrickými vzory vyhloubených příkopů sloužily snad za útočiště, neboť vykácený prostor v okolí posléze zarostl. Předkolumbijská společenství kácela amazonské pralesy odjakživa, srov. sousední Bolivii, a na volných prostorách pak rostly palmy hospodářsky výhodnější pro lidi.